นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CHANEL

Menu

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สําหรับคําถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใดๆ โปรดติดต่อ privacy@chanel.com

CHANEL ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า โดยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญต่อลูกค้าทุกท่านทั้งลูกค้าในปัจจุบัน หรือผู้ที่อาจจะมาเป็นลูกค้าในอนาคต และเรามีเป้าหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูล”) ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CHANEL นี้ จะอธิบายวิธีการที่ CHANEL รวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลอื่นๆ ของเรา (“บริการดิจิทัล”), เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHANEL ผ่านทางบริการดิจิทัลใดๆ ของเรา หรือ ณ จุดจำหน่ายของ CHANEL, เมื่อท่านไปเยือนจุดจำหน่าย, เมื่อท่านกรอกข้อมูลและส่งบูติกการ์ดของเรา, เมื่อท่านสมัครงานที่ CHANEL หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราในลักษณะอื่น หรือแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ CHANEL โดยเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจได้กำหนดไว้

การแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นตามที่ระบุด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าในประเทศเหล่านั้น และในบางกรณีอาจกำหนดมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะของท้องถิ่นมีผลใช้บังคับในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการแจ้งการเก็บและประมวลข้อมูลจากผู้ใช้ของ CHANEL ที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดคลิกที่นี่

สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CHANEL

ส่วนที่ 1 – ข้อกำหนดทั่วไป

ในส่วนนี้จะระบุถึงข้อกำหนดทั่วไปที่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลของ CHANEL ทั้งหมด ไม่ว่าท่านจะเข้าชมเราผ่านบริการดิจิทัลของ CHANEL ใดๆ หรือไปเยือน ณ จุดจำหน่ายของ CHANEL และโดยไม่คำนึงถึงประเทศที่บริการดิจิทัล หรือจุดจำหน่ายนั้นตั้งอยู่ หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือถิ่นพำนักของท่าน

1. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลของท่าน

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของท่าน กรุณากด ที่นี่

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและด้วยวิธีการใด

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน จะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและการติดต่อของท่านกับ CHANEL บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHANEL (เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการซื้อ ข้อมูลภายหลังการขาย), เมื่อท่านใช้บริการดิจิทัลของ CHANEL (เช่น ข้อมูลที่บันทึกไว้ ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ไลฟ์แชท), เมื่อท่านสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของ CHANEL (เช่น ข้อมูลทางการตลาด), เมื่อท่านสมัครงานที่ CHANEL หรือเมื่อท่านติดต่อกับ CHANEL ในลักษณะอื่น (เช่น การขอข้อมูล)

3. เพราะเหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน และเรามีวิธีการประเมินตัดสินอย่างไรเมื่อจะทำการประมวลผลข้อมูลของท่าน

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการติดต่อของท่านกับเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ CHANEL หรือรับบริการจาก CHANEL, เพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ, เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับคอลเลคชั่นและงานกิจกรรมล่าสุด, เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของท่าน, เพื่อติดต่อกับท่าน และเพื่อให้เราได้รู้จักท่านมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น การประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละครั้งต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อจัดทำสัญญากับท่าน หรือเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลนั้น

4. เราเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ใคร

5. เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) ระหว่างประเทศ

6. เราจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด

CHANEL เก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่านตามคำขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา

7. ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

ท่านอาจได้รับสิทธิหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน (เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข การลบ การโต้แย้ง เป็นต้น) ซึ่งจะถูกระบุไว้และท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ทุกเมื่อ

8. วิธีการติดต่อ CHANEL หากมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถติดต่อ CHANEL โดยกด ที่นี่ เพื่อใช้สิทธิของท่าน และถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดเฉพาะที่มีผลใช้กับบริการดิจิทัลของ CHANEL

ในส่วนนี้จะระบุถึงข้อกำหนดเฉพาะที่มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลของ CHANEL ที่ดำเนินการบนบริการดิจิทัลของ CHANEL เท่านั้น

1. เราใช้คุกกี้ (Cookies) อะไรและท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้อย่างไร

2. มีการประมวลผลข้อมูลใดบ้างเพื่อการโฆษณาออนไลน์

เมื่อท่านได้เข้าชมบนบริการดิจิทัลของเรา ภายใต้การยินยอมของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการยินยอม เราจะให้เนื้อหาทางการตลาดที่ทำขึ้นเพื่อท่านโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจ

3. เราประมวลผลข้อมูลอะไรบ้างเมื่อท่านสมัครงานบนบริการดิจิทัลของเรา

CHANEL อาจประมวลผลข้อมูลของท่าน หากท่านสมัครงานที่ CHANEL ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการกับใบสมัครของท่าน

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดเฉพาะที่มีผลใช้กับจุดจำหน่ายของ CHANEL

ในส่วนนี้จะระบุถึงข้อกำหนดเฉพาะที่มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลของ CHANEL ที่ดำเนินการผ่านจุดจำหน่ายของ CHANEL เท่านั้น

1. กล้องวงจรปิด (CCTV)

เราอาจใช้กล้องวงจรปิดเมื่อท่านมาเยือน ณ จุดจำหน่ายของ CHANEL โปรดคลิก ที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลภาพของท่านโดย CHANEL ผ่านระบบกล้องวงจรปิดของเรา

2. กิจกรรมอื่นๆ

ส่วนที่ 4 – ข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่น

ในส่วนนี้จะระบุถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงของท้องถิ่น ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินการในการประมวลผลของ CHANEL หรือตำแหน่งที่ตั้งหรือที่พำนักอาศัยของท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดทั่วไปที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CHANEL ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน จะถือว่าข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่นมีผลเหนือกว่า

ส่วนที่ 5 – องค์กร CHANEL

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป:

ส่วนนี้จะระบุข้อกำหนดทั่วไปที่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลของ CHANEL ทั้งหมด ไม่ว่าท่านจะเข้าชมเราผ่านบริการดิจิทัลของ CHANEL หรือไปเยือน ณ จุดจำหน่ายของ CHANEL หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยทางอื่น และโดยไม่คำนึงถึงประเทศที่บริการดิจิทัลหรือจุดจำหน่ายนั้นตั้งอยู่ หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือถิ่นพำนักของท่าน

การประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการโดยหรือในนามบริษัท CHANEL ที่เกี่ยวข้อง (“CHANEL” หรือ “เรา”) ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ บริษัท CHANEL อาจแบ่งปันข้อมูลให้แก่องค์กรในเครือของ CHANEL ทั้งหมด โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ (ดูข้อ 4)

การขายออนไลน์ใดๆ บนเว็บไซต์ในส่วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซึ่งจัดทำโดยบริษัท CHANEL ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงร่วมกันระหว่าง CHANEL และคู่ค้า

หากท่านต้องการติดต่อ CHANEL หรือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลทั่วโลกของ CHANEL กรุณาดูที่ข้อ 8 วิธีการติดต่อ CHANEL เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่านจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและการติดต่อของท่านกับ CHANEL โดยเราเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐาน

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง นามสกุลเดิมก่อนสมรส ชื่อเล่น ส่วนต่อท้ายชื่อ วันเกิด ช่วงอายุ สัญชาติ สถานภาพลูกจ้าง (ใช่/ไม่) รหัสประจำตัวผู้ใช้ (ID) บัญชีที่เชื่อมโยง และความสัมพันธ์

ข้อมูลในการติดต่อ

ประเภทของที่อยู่อาศัย ที่อยู่หลัก (ใช่/ไม่) ถนน เลขที่ เมือง รหัสไปรษณีย์ รัฐ ประเทศ ประเทศที่พำนัก ที่อยู่อีเมล อีเมลหลัก (ใช่/ไม่) หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทของหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์หลัก (ใช่/ไม่) รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของเอกสารระบุตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน) หมายเลขเอกสาร วันหมดอายุ วันที่ออกเอกสาร

ข้อมูลที่บันทึกไว้ (ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้บริการดิจิทัลของ CHANEL เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น - ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน)

โดยสอดคล้องกับประเภทคุกกี้ที่ใช้ (ถ้ามีและถ้าเกี่ยวข้อง) เช่น เมื่อท่านใช้บริการดิจิทัลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น (เช่น ท่านไม่ได้ลงทะเบียน, การสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม หรือการส่งข้อมูลของท่านผ่านบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง), เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่านได้เก็บรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลของท่านมาให้เราโดยอัตโนมัติ, ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการดิจิทัลของท่าน ข้อมูลที่บันทึกไว้ดังกล่าวอาจรวมถึงประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เฟซของท่าน อุปกรณ์ที่ใช้ การตั้งค่าภาษา เว็บไซต์ที่นำท่านมายังเว็บไซต์ของเรา (URL อ้างอิง) เว็บเพจที่ท่านเข้าชมบนบริการดิจิทัลของเรา วันและเวลาที่เข้าชม ส่วนหนึ่งของเลขที่อยู่ (IP) อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของท่าน การดำเนินการของท่านบนบริการดิจิทัล การมีปฎิกิริยาโต้ตอบของท่านกับไลฟ์แชทรวมไปถึงการบันทึกช่วงเวลาไลฟ์แชท (ซึ่งอาจถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม) และชื่อบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ท่าน

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้บริการดิจิทัลของ CHANEL เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น - ข้อมูลที่ประมวลผลโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียภายนอก)

การใช้งานบริการดิจิทัลของเราเพียงอย่างเดียวมักจะไม่มีการประมวลผลข้อมูล (รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook และ Instagram –“แพลตฟอร์มภายนอก”) อย่างไรก็ตาม หากท่านยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามีและถ้าเกี่ยวข้อง) หรือหากท่านกดปุ่มแบ่งปันเพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของ CHANEL กับเพื่อนฝูงของท่านผ่านแพลตฟอร์มภายนอก หรือล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มภายนอกผ่านบริการดิจิทัล แพลตฟอร์มภายนอกเหล่านี้ (โดยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย) อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้สามารถจัดหาโฆษณาได้ตรงตามความสนใจของท่าน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภายนอก รวมถึงสิทธิของท่านและตัวเลือกในการตั้งค่าเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โปรดดูคำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการซื้อ (ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ CHANEL)

หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHANEL เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มการสั่งซื้อ เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน เช่น วันที่ทำธุรกรรม รหัสประจำตัวลูกค้า การส่งคืน (ใช่/ไม่) หมายเลขธุรกรรม หมายเลขร้านค้า  ช่องทาง หมายเลขประจำตัวพนักงานขายที่เกี่ยวข้อง ปริมาณทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในสกุลเงินท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในสกุลเงินอื่นทั่วโลก หมายเลขผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคา ส่วนลด สินค้าตัวอย่าง (ใช่/ไม่) ภาษี ยอดขายสุทธิ ยอดขายสุทธิตามสกุลเงินอื่นทั่วโลก จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแต่ละประเภท การจัดเซกเมนต์ (ได้แก่ ประเทศ ร้านค้า เป็นต้น) และเก็บรักษาประวัติการซื้อของท่าน

ข้อมูลภายหลังการขาย

หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHANEL และ/หรือต้องการการสนับสนุนภายหลังการขาย เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ รหัสประจำตัวลูกค้า ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า วันที่สร้างข้อมูล วันที่ปรับปรุงล่าสุด หมายเลขตั๋ว สถานะ หมายเลขผู้ได้รับมอบหมาย ช่องทางการติดต่อ เหตุผล แผนก หมายเลขคำสั่งซื้อ จำนวนคำร้องก่อนหน้า วันที่สร้างข้อมูล วันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น หมายเลขกรณี ลำดับความสำคัญ ประเภทกรณี ชื่อผู้ติดต่อ ปริมาณ ราคาภายหลังการขาย เรื่อง คำอธิบาย หลักฐานการซื้อ (มี/ไม่มี) วันที่ซื้อ ร้านค้าที่ซื้อ หมายเลขผลิตภัณฑ์ วันที่สิ้นสุดการติดต่อ การสิ้นสุดโดยประมาณ ความคิดเห็นต่อเวิร์กช็อป การดำเนินการขั้นสุดท้าย การจัดเซกเมนต์ (ได้แก่ ประเทศ ร้านค้า เป็นต้น) วันที่ส่งคืน

ข้อมูลการตลาด (ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว CHANEL หรือการสื่อสารทางการตลาดอื่นใดจาก CHANEL)

หากท่านสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ เพื่อรับข้อมูลจาก CHANEL เกี่ยวกับคอลเลคชั่น ผลิตภัณฑ์ แคมเปญ การจัดแฟชั่นโชว์ และงานกิจกรรมอื่นๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดผ่านแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก เช่น การยินยอมเพื่อรับการติดต่อ การยินยอมให้แบ่งปัน/ผสานรวมข้อมูล ช่องทางที่เลือกใช้ หัวข้อที่สนใจ (แฟชั่น นาฬิกาและเครื่องประดับ น้ำหอมและความงาม) ร้านค้าที่ชื่นชอบ พนักงานขายที่ชื่นชอบ ข้อมูลการจัดงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่สนใจ

ภาษาที่พูด ผลิตภัณฑ์ของ CHANEL ที่ชื่นชอบ ความสนใจ ข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัญชีลูกค้า CHANEL ของท่าน ข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับฟีเจอร์และบริการต่างๆ ที่เรานำเสนอทางดิจิทัลหรือในร้านค้า (ยกตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง La Collection, ระบบจำลองเสมือนจริง) และการมีส่วนร่วมต่อแคมเปญการตลาด

เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการทางดิจิทัลหรือในร้านค้าของเรา ท่านอาจมีทางเลือกที่จะเข้าร่วมในการเดินทางต่างๆ ดังนี้

หากท่านมีบัญชีลูกค้า CHANEL และลงชื่อเข้าใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการทางดิจิทัลหรือในร้านค้าของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างประสบการณ์การใช้งานในร้านค้าหรือดิจิทัลทางออนไลน์ของท่านเพื่อ: (i) ส่งคำแนะนำผลิตภัณฑ์ โฆษณาและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องให้ท่าน ตามความชื่นชอบของท่าน (ดูวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการตลาดข้างล่าง) (ii) ทำความเข้าใจความชื่นชอบของท่าน (ดูวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความชื่นชอบข้างล่าง) และ (iii) ปรับปรุงเครื่องมือ เทคโนโลยีและบริการของเรา

ประสบการณ์การใช้งานบางอย่างของเราอาจให้บุคคลเข้าร่วมได้ใน “ลักษณะระบุตัวตนไม่ได้” โดยไม่ต้องให้ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ หรือไม่ต้องลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีลูกค้า CHANEL

หากท่านเข้าร่วมในประสบการณ์การใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งของเราไม่ว่าในร้านค้าหรือทางดิจิทัลในลักษณะนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (รวมถึงอย่างเช่นข้อมูลการติดต่อ ผลลัพธ์จากประสบการณ์การใช้งาน ข้อมูลรูปภาพ ฯลฯ) เกี่ยวกับตัวท่านไว้ชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงผลลัพธ์จากประสบการณ์การใช้งานของท่านได้หลังจากเสร็จการเข้าร่วมแล้ว และบันทึกไว้ในบัญชีลูกค้า CHANEL ของท่านหากต้องการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชั่วคราวดังกล่าวแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ข้อมูลรูปภาพและที่อยู่อีเมล) และจะไม่สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์จากประสบการณ์การใช้งานไปถึงตัวท่านได้

ในระหว่างระยะเวลาชั่วคราวนี้ เราจะใช้ “รหัสเซสชั่น” ในการดึงข้อมูลประสบการณ์การใช้งานของท่าน หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงไปยังบัญชีลูกค้า รหัสเซสชั่น เป็นกลุ่มตัวอักษรและตัวเลขจากการสุ่ม และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านเข้าร่วมในประสบการณ์การใช้งานทางดิจิทัลหรือในร้านค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา (รวมถึงในลักษณะ “ระบุตัวตนไม่ได้”) CHANEL จะเก็บผลลัพธ์บางอย่างจากการเข้าร่วมในประสบการณ์การใช้งานทางดิจิทัลหรือในร้านค้าของท่าน (เช่น ลักษณะกิจวัตรการดูแลผิว รายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงออกของผิวเชิงคุณภาพเป็นความมีชีวิตชีวาหรือความเรียบเนียน) สำหรับการใช้งานโดย CHANEL เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงบริการ ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน
ทั้งนี้ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าวีไอพี (เช่น งานอดิเรก อาหารและเครื่องดื่มที่ชอบ ประสบการณ์การเยี่ยมชมร้านค้าที่ชอบ ฯลฯ อิทธิพลทางสังคม (เป็นเพื่อนกับลูกค้า CHANEL รายอื่น ลูกค้าวีไอพีของแบรนด์อื่น)

ข้อมูลบุคคลที่สาม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม หรือแจ้งให้พันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามมอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านไปยังแพลตฟอร์มภายนอก เพื่อที่จะ (i) เสริมชุดข้อมูลของเราเพื่อให้เราสามารถจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานกิจกรรมของเราบนแพลตฟอร์มภายนอกหรือผ่านบุคคลที่สามดังกล่าว ได้ตรงตามความต้องการของท่าน และ (ii) เพื่อติดตามการดำเนินงานของแบรนด์ CHANEL

เมื่อท่านยินยอมให้บุคคลที่สามแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่พวกเขามีอยู่ให้แก่ CHANEL โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ท่านได้รับเนื้อหาโฆษณาเกี่ยวกับ CHANEL จากที่ใดโดยเป็นผลมาจากเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายที่เราได้ตกลงกับบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลต่อต้านการปลอมแปลงและการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ (ข้อมูลของฝ่ายต่างๆ เพื่อต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CHANEL)

เพื่อต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ CHANEL ได้จัดทำกระบวนการต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลต่างๆ ที่กระทำการ หรือมีแนวโน้มที่จะกระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CHANEL เราทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ชื่อโดเมน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ข้อมูลต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์นี้อาจถูกเก็บรวบรวมโดย CHANEL หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนาม CHANEL จากแหล่งที่มาสาธารณะ หรือที่ CHANEL ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ นอกจากนี้ CHANEL ยังตรวจสอบติดตามสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ / เว็บไซต์อื่นๆ เป็นระยะ ตลอดจนจุดขายทั่วไป เพื่อตรวจจับผู้ค้าผลิตภัณฑ์ CHANEL ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ CHANEL อาจแบ่งปันข้อมูลต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ และตัวแทนที่ดำเนินการในนามและที่ปรึกษาของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ และการดำเนินการเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ CHANEL

ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต/เป็นของ CHANEL

CHANEL จำเป็นต้องกำหนดให้เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต/เป็นของ CHANEL ดำเนินการปกป้องตราสินค้า CHANEL และบ่งชี้ถึงตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว CHANEL จึงดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์ลูกค้าโดยวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตามหลักเกณฑ์ที่เป็นกลาง  CHANEL ทำการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ ประวัติการซื้อ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ ปริมาณการซื้อ และขนาด) ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่ตั้งของร้านค้า วิธีการชำระเงิน   นอกจากนี้ CHANEL จะตรวจสอบติดตามสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์/ เว็บไซต์อื่นๆ เป็นระยะ ตลอดจนจุดขายทั่วไป เพื่อตรวจจับผู้ค้าผลิตภัณฑ์ CHANEL ที่ไม่ได้รับอนุญาต และยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกระบุตัวตน อาจปรากฎภาพการตั้งค่าสถานะบนโปรไฟล์ของลูกค้าซึ่งจะจำกัดการเข้าถึงบริการ และ/ หรือการขายบางประเภทเป็นระยะเวลา 2 ปี   จะไม่มีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติโดยอิงตามข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น เครื่องสำอาง)

เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และเพื่อดำเนินการกับคำร้องเรียนของลูกค้า CHANEL จะเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพในบางเรื่องเท่านั้นซึ่งจัดทำขึ้นโดยเฉพาะ (เช่น ประเภทของผิว ปฏิกิริยาการแพ้ที่เคยเกิดขึ้น) ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลเฉพาะให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีดังกล่าว

ข้อมูลรูปภาพ (อาจจัดประเภทเป็นข้อมูลชีวมิติ (biometric) ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจทางกฎหมาย

ภาพถ่าย: CHANEL อาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลรูปภาพ เช่น ในงานอีเวนต์ หรือเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลรูปภาพให้เรา

รูปแบบใบหน้าและข้อมูลรูปภาพอื่นๆ: ในบริบทของประสบการณ์จำลองเสมือนจริงทางดิจิทัลหรือในร้านค้า รวมถึง Chanel Vitality Scanner และ/หรือประสบการณ์การใช้งานอื่นๆ ข้อมูลรูปภาพจะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบว่ามีรูปแบบใบหน้าหรือผิวปรากฏอยู่หรือไม่ และตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ ของรูปแบบใบหน้านั้น

CHANEL ไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลประเภทนี้ไว้เป็นมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีโอกาสเก็บรักษารูปภาพหรือสื่อบันทึกภาพของลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้ได้ หากลูกค้าเลือกที่จะทำเช่นนั้นและให้ความยินยอม โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานที่เลือกในบัญชีลูกค้า CHANEL ข้อมูลประเภทนี้จะเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น ผู้ใช้มีโอกาสที่จะลบข้อมูลได้ทุกเวลา

ในกรณีที่ท่านเลือกบันทึกรูปภาพของท่านลงในบัญชีลูกค้า CHANEL เราจะจัดเก็บรูปภาพของท่านไว้เพื่อให้ท่านเข้าถึงรูปภาพได้ผ่านบัญชีลูกค้า CHANEL ทั้งนี้ จะไม่มีการวัดขนาดหรือเก็บรวบรวมลักษณะเฉพาะของใบหน้า

ข้อมูลที่ร้องขอ(ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านติดต่อกับเรา)

ประเภทของความสัมพันธ์กับ CHANEL (เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง หรืออื่นๆ) ชื่อ นามสกุล ประเภทการร้องขอ (เช่น การขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล) รายละเอียดที่ร้องขอเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน (เช่น ข้อมูลระบุตัวตน) และเนื้อหาเกี่ยวกับคำร้องที่ท่านส่งถึงเรา

คำชี้แจงทั่วไปที่สำคัญ : เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางแบบฟอร์มต่างๆ เราจะระบุช่องที่ต้องตอบคำถามโดยใช้เครื่องหมายดอกจัน หากท่านไม่กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน CHANEL จะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลของท่านได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ และอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา ในขณะที่ท่านส่งข้อมูลใดๆ ก็ตาม รวมถึงเนื้อหามัลติมีเดีย (รูปถ่าย วิดีโอ เป็นต้น) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด หรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้ร้องขอไว้ในแบบสอบถามหรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นใด (เช่น ข้อมูลทางการค้า โฆษณา การสร้างสรรค์ส่วนบุคคล ความคิด หรือแนวคิด) เว้นแต่มีความจำเป็นในกรณีพิเศษ (เช่น รายงานเกี่ยวกับอาการแพ้ต่างๆ )  

บริการดิจิทัลของเราไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับผู้เยาว์ (หมายถึง บุคคลอายุต่ำกว่า 18) แต่ถึงกระนั้นหากเราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่มีเจตนา ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาวน์นั้นสามารถใช้สิทธิของผู้เยาว์ และในนามของผู้เยาว์นั้นได้ทุกเมื่อ

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่าน (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแมนวล) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ การประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละครั้งต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยได้รับความยินยอมจากท่าน, มีความจำเป็นเพื่อจัดทำสัญญากับท่าน, เป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือเป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้อง

หลักทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับบริการดิจิทัล

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมบริการดิจิทัลของเรา และใช้บัญชีออนไลน์ส่วนบุคคลของท่าน

• ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลการติดต่อ
• ข้อมูลที่บันทึกไว้
• ข้อมูลการซื้อ
• ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

• การให้ความยินยอม
• สัญญา
• ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับคำขอ


เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราจากศูนย์บริการลูกค้า เช่น ในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลที่ร้องขอ

•สัญญา
•การให้ความยินยอม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการซื้อ

เพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHANEL ผ่านบริการดิจิทัลของเรา, ณ จุดขายของ CHANEL และจุดขายอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถจัดการคำสั่งซื้อของท่าน การชำระเงิน และการจัดส่ง (และการรับใบ

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการซื้อ

•สัญญา

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการบริการ (รวมถึงบริการหลังการขาย)

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการรับประกัน และบริการภายหลังการขาย, เข้าถึงบริการต่างๆ ของ CHANEL ณ จุดขายของ CHANEL และจุดขายอื่นๆ หรือบนบริการดิจิทัลของเรา (ตัวอย่างเช่น การจองนัดหมายกับพนักงานขาย การสร้างรายการผลิตภัณฑ์ CHANEL ที่ต้องการ (wish list) การใช้ระบบจำลองเสมือนจริง หรือเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของท่านในร้านค้า) เพื่อให้ CHANEL สามารถให้บริการภายหลังการขายแก่ท่าน และให้บริการสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆ

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลหลังการขาย
•ข้อมูลรูปภาพ (อาจจัดประเภทเป็นข้อมูลชีวมิติ (biometric) ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจทางกฎหมาย
•ข้อมูลที่สนใจ

•สัญญา
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
•การให้ความยินยอม (เช่น สำหรับประสบการณ์จำลองเสมือนจริงและบริการในลักษณะเดียวกัน)

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ   เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องสำอาง การต่อต้านการฟอกเงิน การทุจริต การตรวจคัดกรองผู้ที่ถูกคว่ำบาตร การฉ้อโกงบัตรเครดิต การต่อต้านการปลอมแปลง หน้าที่รักษาความปลอดภัย และการประมวลผลตามคำขอโดยสิทธิ

•อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลหลังการขาย
•ข้อมูลรูปภาพ (อาจจัดประเภทเป็นข้อมูลชีวมิติ (biometric) ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจทางกฎหมาย
•ข้อมูลที่สนใจ
•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลที่บันทึกไว้
•ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลที่ร้องขอ
•ข้อมูลต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์
•ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต/เป็นของ CHANEL
•ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
•ข้อมูลหลังการขาย
•ข้อมูลระบุตัวตน
•ข้อมูลรูปภาพ

• การให้ความยินยอม
•ข้อผูกพันตามกฎหมาย
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต/เป็นของ CHANEL และการปกป้องผลิตภัณฑ์และแบรนด์ CHANEL

การดำเนินการเพื่อขจัดการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน การจัดจำหน่ายที่ได้รับเลือก และการปกป้องคุณค่าของแบรนด์ รวมถึงการตรวจจับตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต (เพื่อแยกตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากผู้บริโภคขั้นสุดท้าย, ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ให้คำแนะนำส่วนบุคคลด้านแฟชั่นที่ได้รับอนุญาต (สำหรับบทความด้านแฟชั่นเท่านั้น))

•ข้อมูลพื้นฐาน<br<•ข้อมูลติดต่อ
•ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลที่ร้องขอ
•ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต/เป็นของ CHANEL
•ข้อมูลหลังการขาย
•ข้อมูลระบุตัวตน

•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ใช้ได้)  

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

รวบรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ CHANEL โดยเฉพาะการรวบรวมผ่านแบบสำรวจและแบบสอบถามความคิดเห็น และทำความเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา [ผ่าน DCT] เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลที่บันทึกไว้- ข้อมูลที่ร้องขอ
•ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
•ข้อมูลการตลาด
•ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม
•ข้อมูลที่สนใจ

•การให้ความยินยอม
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

ทำการวิจัยด้านสถิติ การเงิน และเชิงพาณิชย์, ทำการวิเคราะห์เพื่อให้จัดหาบริการได้ตรงตามความต้องการของท่าน

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลการตลาด
•ข้อมูลที่ร้องขอ
•ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
•ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

•การให้ความยินยอม
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการตลาด

เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคอลเลคชั่นล่าสุด ผลิตภัณฑ์ แคมเปญ งานแฟชั่นโชว์ และงานกิจกรรมอื่นๆ ล่าสุดโดยส่งการติดต่อสื่อสารของ CHANEL ไปถึงท่าน (ทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ : การโทรศัพท์, การสนทนาออนไลน์, SMS และ MMS การส่งข้อความทันที หรือ สื่อสังคมออนไลน์) การติดต่อสื่อสารเหล่านี้ในบางครั้งอาจนำเสนอแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ CHANEL เช่น Maisons d’Art (เช่น Maison Michel, Barrie, Goossens) และบริษัทอื่นๆ ที่ CHANEL ได้เข้าซื้อกิจการ (เช่น Eres, Orlebar Brown) อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทเหล่านี้อีกแล้ว

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการตลาด
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลที่สนใจ
•ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
•ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

• การให้ความยินยอม
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความชื่นชอบ

ช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับความสนใจและความชื่นชอบของท่าน เพื่อให้เราสามารถมอบข้อเสนอและการบริการได้ตรงตามความต้องการ และตอบสนองความต้องการและความประสงค์ของท่านได้ดีขึ้น

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลที่บันทึกไว้
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลหลังการขาย
•ข้อมูลการตลาด
•ข้อมูลที่สนใจ
•ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
•ข้อมูลเกี่

•การให้ความยินยอม
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การจัดการสัญญาทางธุรกิจ

จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ของเรา, ดำเนินการตามสัญญากับผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•บริษัท/CV

• สัญญา

การมองเห็นของข้อมูลระหว่างประเทศ ภายใต้เครือข่ายขององค์กร CHANEL

หากสามารถกระทำได้ภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะทำให้บัญชีของท่าน (ข้อมูลระบุตัวตน และประวัติการซื้อขาย) ถูกจดจำภายใต้เครือข่ายของร้านค้า CHANEL และเพื่อประโยชน์ในการรับประสบการณ์จากCHANEL ที่ตรงตามความต้องการของท่านได้ในทุกที่ทั่วโลก
หากท่านเยี่ยมชมจุดขายของ CHANEL ไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม พนักงานขายของเราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ตรงตามความต้องการของท่าน

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการติดต่อ
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลหลังการขาย
•ข้อมูลการตลาด
•ข้อมูลที่สนใจ
•ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต/เป็นของ CHANEL
•ข้อมูลการร้องขอ
•ข้อมูลรูปภาพ

•การให้ความยินยอม

เราตรวจสอบบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล เราจึงอาจรวมบัญชีลูกค้าเข้าด้วยกันในกรณีที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลเดียวกัน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและปกป้องคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ อนึ่ง เพื่อช่วยเรารักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ที่นี่

ภายในองค์กรของ CHANEL ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้และโดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน และคำยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ข้อมูลของท่านจะเข้าถึงได้โดยผู้รับข้อมูลภายในเครือข่ายบริษัทของ CHANEL ทั่วโลก (“องค์กรของ CHANEL”) โดยมีการจำกัดจำนวนและตามที่กำหนดไว้เท่านั้น รายชื่อทั้งหมดของผู้รับข้อมูลได้มีการระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณา

ตาม “ความจำเป็นที่ต้องทราบ” เพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล (ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ของกล้องวงจรปิดซึ่งได้รับการดำเนินการในพื้นที่) เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังนิติบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน กิจการร่วมค้า การปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกฎหมายหรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกัน และ/หรือเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการควบรวมหรือขายกิจการ ข้อมูลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทผู้สืบทอดกิจการเป็นการถาวร

หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบันหรืออาจจะมาเป็นลูกค้าของ CHANEL ในอนาคต หรือติดต่อกับ CHANEL ผ่านบริการดิจิทัล (ยกเว้นในการสมัครงาน) เฉพาะพนักงานของ CHANEL ภายในองค์กรของ CHANEL ที่ปฏิบัติงานภายในฝ่ายที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลของท่านเท่านั้น (เช่น ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารเชิงพาณิชย์ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายดูแลลูกค้า และฝ่ายดิจิทัล) เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ในด้านบนครอบคลุมถึงรูปแบบการมองเห็นของข้อมูลในระหว่างประเทศภายใต้เครือข่ายของ CHANEL boutiques เพื่อประโยชน์ของการให้ประสบการณ์ CHANEL โดยตรงที่เฉพาะเจาะจงเพื่อคุณทั่วโลก ตามความยินยอมของท่าน

ผู้ให้บริการ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร CHANEL) โดยปกติแล้วข้อมูลของท่านจะไม่ได้รับการเปิดเผยต่อผู้รับภายนอกองค์กรของ CHANEL อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี CHANEL อาจมอบหมายให้ผู้บริการภายนอกกระทำการในนามของ CHANEL บนพื้นฐานของข้อตกลงตามสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้จัดหา (ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม CHANEL) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น เพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจของเรา การให้บริการแก่ท่าน หรือการปกป้องความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและบริการสนับสนุน ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการขนส่ง พันธมิตรทางการตลาดและโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดงานกิจกรรม ผู้ให้บริการเครื่องมือดิจิทัล บริการส่งจดหมายหรือส่งอีเมล หรือศูนย์ดูแลลูกค้า

บุคคลที่สามภายนอกองค์กรของ CHANEL ในบางกรณีเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น หน่วยงานสรรพากร) ศาล และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ทั้งหมดนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และที่ปรึกษาภายนอก (เช่น ทนายความ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น) ซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุม ในบริบทนี้ CHANEL อาจต้องถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สาม เมื่อได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการดังกล่าว โดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจมีการแบ่งปันข้อมูลต่อต้านการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนอื่นใด ให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานของรัฐและบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ CHANEL เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์ และการดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CHANEL

พันธมิตรทางดิจิทัลอื่นๆ พันธมิตรดิจิทัลอาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยนโยบายนี้ การประมวลผลข้อมูลโดยองค์กรเหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น บริการดิจิทัลของเราอาจใช้ปุ่มแชร์เพื่อแบ่งปันเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ บริการดิจิทัลของเราอาจมีลิงก์ ไอคอน หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ที่อนุญาตให้ท่านแบ่งปันเนื้อหากับผู้อื่นได้ หรือเผยแพร่การเยี่ยมชมหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเนื้อหาบนบริการดิจิทัลแก่ผู้อื่น เช่น ปุ่ม “แชร์” (Share) หรือ “ชื่นชอบ” (Like) บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instragram และ Pinterest เป็นต้น ผู้จัดหาปุ่มบนแอปพลิเคชันดังกล่าวอาจสามารถระบุตัวตนของท่านผ่านปุ่มดังกล่าว หากท่านคลิกปุ่ม และแม้ว่าท่านไม่ได้คลิกปุ่ม แต่ได้ลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะเยี่ยมชมบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (เปิดเซสชั่นในระหว่างการเรียกดูของท่าน) ปุ่มแชร์เหล่านี้จะอนุญาตให้ท่านเชื่อมต่อเนื้อหาไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลองค์กรเหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

เมื่อ Facebook เป็นพันธมิตรทางดิจิทัล (เช่น เมื่อใช้ APP Event โดย Facebook, WhatsApp, Instagram) ทาง Facebook ไอร์แลนด์จะเป็นผู้ควบคุมร่วมในการประมวลผลข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลสามารถดูได้ที่นโยบายด้านข้อมูลของ Facebook ไอร์แลนด์ ที่ https: //www.facebook.com/about/privacy ทั้งนี้ CHANEL และ Facebook ไอร์แลนด์ ได้ทำข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมร่วมกันเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่างๆ ภายใต้ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน

หากท่านเลือกที่จะบันทึกข้อมูลรูปภาพของท่านในบัญชีลูกค้า CHANEL ท่านสามารถลบข้อมูลออกจากบัญชีได้ทุกเวลา ไม่เช่นนั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดการลงทะเบียนบัญชีลูกค้าของท่าน และตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น

หากท่านเลือกที่จะไม่บันทึกข้อมูลรูปภาพของท่านในบัญชีลูกค้า CHANEL รูปภาพจะไม่ถูกเก็บไว้นอกอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้งานประสบการณ์ รูปภาพของท่านจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดหน้าประสบการณ์การใช้งานนั้น

ผู้รับข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น อาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศของท่าน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ ก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านข้ามพรมแดน

•การถ่ายโอนข้อมูลภายในองค์กร CHANEL จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดตามข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทของ CHANEL
•การถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ออกไปนอกประเทศของท่านซึ่งไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม จะได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการรับประกันตามสัญญาที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ เช่น ข้อกำหนดตามสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU)
•การถ่ายโอนข้อมูลอาจต้องพิจารณาตามการให้ความยินยอมของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ CHANEL ทั่วโลก

ท่านอาจได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องหากมีการร้องขอโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสูงสุด เรายังตระหนักดีว่า ผลิตภัณฑ์ของเราควรให้สิทธิท่านในการได้รับการดูแลเป็นการส่วนตัว และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์นี้และเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับบริการดังกล่าว เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น

ประเภทหรือข้อมูลส่วนบุคคล/วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ระยะเวลาการเก็บรักษาในทั่วโลก

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มุ่งหวัง เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

3 ปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้ายกับลูกค้าที่มุ่งหวัง

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

10 ปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

10 ปีนับจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการค้า

ตัวแทนของผู้รับเหมาธุรกิจหรือซัพพลายเออร์

ในช่วงระยะเวลาของสัญญา จากนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เก็บถาวรโดยจำกัดการเข้าถึงเป็นเวลา 5 ปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวกับการรับประกันและการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อติดตามผลของผลิตภัณฑ์จากท่าน และให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับกำหนดไว้ หรือภายใต้ขอบเขตโดยชอบและถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว โปรดทราบว่าระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายระบุไว้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลเฉพาะที่แยกต่างหาก (เช่น cosmétovigilance) อาจทำให้ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลแตกต่างกัน

รูปภาพของท่านในบริบทของระบบจำลองเสมือนจริง (หรือประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกันอื่นๆ) ผ่านบริการดิจิทัลของเราจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ แต่จะเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการแก่ท่านเท่านั้น ในกรณีที่ท่านเลือกบันทึกรูปภาพลงในบัญชีลูกค้า CHANEL รูปภาพนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดการลงทะเบียนบัญชีลูกค้าของท่าน และตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น แต่ท่านมีโอกาสลบรูปภาพออกจากบัญชีลูกค้า CHANEL ได้ทุกเวลา ในกรณีที่ท่านเลือกไม่บันทึกรูปภาพลงในบัญชีลูกค้า CHANEL รูปภาพนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดหน้าประสบการณ์การใช้งาน

ท่านอาจจะมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้ขอบเขตและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ โดยท่านสามารถใช้สิทธิผ่านช่องทางการติดต่อ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8

•สิทธิในการเข้าถึงและข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งในรูปแบบที่ชัดเจน โปร่งใส เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรักษาและวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และท่านมีสิทธิที่จะได้รับ (i) การยืนยันว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านได้รับการประมวลผลหรือไม่ และ (ii) การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและได้รับสำเนาข้อมูลดังกล่าว (ถ้าต้องการ)
•สิทธิในการแก้ไข : ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลของท่าน และท่านยังมีสิทธิในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากข้อมูลนั้นยังไม่ครบถ้วน
•สิทธิในการลบ : ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิในการลบข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิโดยสมบูรณ์ และ CHANEL อาจมีเหตุผลตามกฎหมายหรือที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้น

นอกจากนี้ ท่านจะได้รับสิทธิเพิ่มเติมโดยสอดคล้องกับ GDPR และอาจมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของท่าน (ดู ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น) กล่าวคือ

•สิทธิในการจำกัดการประมวลผล : ในบางกรณี ท่านมีสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน
•สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลของท่านซึ่งท่านได้มอบให้ CHANEL ในรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งใช้กันโดยทั่วไป และเครื่องสามารถอ่านได้ และท่านมีสิทธิในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ผู้ควบคุมอื่นโดยที่ CHANEL ไม่ดำเนินการขัดขวางใดๆ สิทธินี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อการประมวลผลข้อมูลของท่านได้รับความยินยอมหรือเป็นไปตามสัญญา และการประมวลผลดังกล่าวดำเนินการด้วยวิธีอัตโนมัติ
•สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล : ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้ทำการประมวลผลข้อมูลของท่าน เมื่อการประมวลผลนั้นอิงตามประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ CHANEL อย่างไรก็ตาม CHANEL อาจมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการประมวลผลนั้นต่อ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ทุกเมื่อ หากท่านต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิกการแจ้งข่าวสารทางการตลาดของเรา ท่านอาจใช้ช่องทางต่างๆ ข้างต้น หรือเพียงแค่คลิกลิงก์ “ยกเลิกการสมัครสมาชิก” (unsubscribe) ที่อยู่ส่วนท้ายของข้อความแจ้งข่าวสารแต่ละฉบับ

หากท่านได้ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อสำหรับการประมวลผลในอนาคต การเพิกถอนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลก่อนหน้าที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

ท่านยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจอีกด้วย

สำหรับคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีที่ CHANEL ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลทั่วโลกของเรา ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก (Global Data Protection Office)

CHANEL Limited
Time & Life
1 Bruton street, London W1J6TL
Attn: Head of Data Privacy

ทางอีเมล : privacy@chanel.com

เพื่อใช้สิทธิของท่าน กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมลของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอ (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน) และส่งคำขอผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

•ทางอีเมล : privacy@chanel.com
•ทางไปรษณีย์:
CHANEL Limited
Time & Life<br<1 Bruton street, London W1J6TL Attn: Head of Data Privacy
โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ ที่นี่
•โดยการแจ้ง ณ จุดขายของ CHANEL หรือจุดขายอื่นๆ ของเรา
โดยการติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ CHANEL (ผ่านแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”)

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเฉพาะที่มีผลใช้กับบริการดิจิทัลของ CHANEL:

เราอาจว่าจ้างผู้ขายเพื่อให้บริการฟีเจอร์เชิงโต้ตอบบนบริการดิจิทัลของเรา การใช้งานฟีเจอร์เชิงโต้ตอบเหล่านี้เป็นความสมัครใจของท่าน และเราอาจเก็บข้อมูลที่ท่านมอบให้ผ่านฟีเจอร์เหล่านี้ เช่น เราอาจให้บริการพูดคุยเชิงโต้ตอบบนบริการดิจิทัลของเราเพื่อตอบคำถามและให้บริการลูกค้าในลักษณะอื่นๆ เมื่อท่านเข้าร่วมการพูดคุยเชิงโต้ตอบดังกล่าวไม่ว่ากับเจ้าหน้าที่เสมือนหรือบุคคลจริง เนื้อหาของการพูดคุยอาจถูกเก็บและรักษาไว้ในลักษณะการถอดความ โดยการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านเข้าใจว่า ผู้ขายของเราอาจประมวลผลข้อมูลที่ได้มาผ่านฟีเจอร์เพื่อให้บริการแทนเรา

เราและผู้ขายของเราอาจใช้คุกกี้ พิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามออนไลน์อื่นๆ (“คุกกี้”) บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบกับแพลตฟอร์ม

คุกกี้ คือ ข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใดๆ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ อาจส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านและถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ตัวอย่างเช่น การฝากคุกกี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของท่านโดยช่วยให้เราสามารถบันทึกความต้องการของท่านเอาไว้

เมื่อท่านใช้บริการดิจิทัลดังกล่าว เราหรือผู้ขายที่ทำงานร่วมกับ CHANEL จะส่งคุกกี้หนึ่งประเภทหรือมากกว่าไปยังอุปกรณ์ของท่าน เรามีการใช้ทั้งเซสชันคุกกี้ (Session Cookies) และ คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) โดยที่เซสชันคุกกี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน ส่วนคุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่หลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์แล้ว และอาจถูกใช้งานโดยเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้บริการดิจิทัลของเราในภายหลัง เว้นแต่ท่านจะเลือกไม่รับคุกกี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้บางประเภท อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของบริการที่มีให้บนบริการดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เราใช้คุกกี้ของผู้ขายซึ่งเกี่ยวพันกับบริการต่างๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการดิจิทัลนั้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้มาเยี่ยมชมใช้บริการดิจิทัล เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการนำฟีเจอร์โฆษณาของ Google มาใช้ เช่น การโฆษณาตามความสนใจ การกำหนดผู้ชมเป้าหมาย และการโฆษณาแบบดิสเพลย์

หากท่านใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ Global Privacy Control (“GPC”) และเปิดใช้งาน GPC ไว้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของ CHANEL เราจะตีความว่านั่นหมายถึงการขอเลือกไม่เข้าร่วมการแบ่งปันข้อมูลโดยใช้คุกกี้ ดังนั้น คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพและคุกกี้ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายจะถูกปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มของเราเมื่อท่านใช้เบราว์เซอร์ดังกล่าว เราอาจไม่ประมวลผลหรือตอบสนองต่อทุกๆ สัญญาณ “ห้ามติดตาม” (do not track) หรือการส่งข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกันของเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงคำขอให้ปิดใช้งานการติดตามทางออนไลน์ของผู้ใช้ที่เยี่ยมชมบริการดิจิทัลของเรา หรือใช้บริการที่มีให้บนบริการดิจิทัลของเรา คุกกี้ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ไม่ใช่ CHANEL อาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น

เราใช้คุกกี้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (ใช้งานตลอดเวลา):คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์และจะเปิดใช้งานตลอดเวลา โดยปกติแล้วจะตั้งค่าเพื่อตอบสนองการดำเนินการของท่านเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม หรือเพื่อจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดกั้นหรือส่งคำเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่หากท่านปิดกั้นคุกกี้เหล่านี้ บางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่สมบูรณ์

(ข) คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ: คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรานับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และแหล่งที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการดิจิทัล และยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าเพจไหนที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบถึงพฤติกรรมของผู้เข้าชมบนบริการดิจิทัล คุกกี้ประเภทนี้อาจใส่ไว้ในบริการดิจิทัลโดยเราเอง (หรือผู้ขายของเรา) เพื่อเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ สถิติและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ท่านและบุคคลอื่นๆ ใช้บริการดิจิทัล

(ค) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เกิดฟังก์ชั่นในการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์และปรับแต่งเนื้อหาและบริการให้เป็นแบบส่วนตัว เช่น การจดจำความชื่นชอบของท่าน (ภาษา ขนาดตัวอักษร การตั้งค่าทั่วไป) หรือการใช้งานล่าสุด คุกกี้ประเภทนี้อาจกำหนดโดยเรา หรือโดยผู้ให้บริการตามที่เราได้เพิ่มไว้ในบริการดิจิทัล

(ง) คุกกี้ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย: คุกกี้เหล่านี้อาจได้รับการตั้งค่าโดยเราหรือพันธมิตรด้านการโฆษณาและสื่อสังคมออนไลน์ และอาจถูกใช้โดยเราหรือพันธมิตรเหล่านั้นเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านและแสดงโฆษณาที่เหมาะกับท่านมากขึ้นบนไซต์อื่นๆ หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ ท่านจะได้รับโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายของ CHANEL น้อยลง

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมเลขที่อยู่ IP ของท่านโดยย่อในรูปแบบที่ไม่สามารถอ่านได้ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง และเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น รุ่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ภาษา เป็นต้น
เราอาจรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้มาเกี่ยวกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เราได้จากผู้อื่นด้วย คุกกี้บนแพลตฟอร์มของเราอาจถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านในช่วงเวลาหนึ่งบนบริการออนไลน์ที่แตกต่างกัน

คุกกี้อาจคงอยู่เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน

โปรดทราบว่าการจำกัดการใช้คุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของท่าน และอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการดิจิทัลหรือบริการบางส่วนของเราได้

ก) ข้อมูลใดที่เราเก็บและเหตุใดที่เราเก็บ

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ประเภทของข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้อง

เหตุแห่งกฎหมาย

เสนอประสบการณ์ทางการตลาดส่วนบุคคลที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและความสนใจของท่านหรือลูกค้ารายอื่น (เช่น ให้ข้อเสนอที่ปรับเฉพาะสำหรับบุคคลแก่ลูกค้าตามข้อมูลการซื้อของท่าน หรือใช้ข้อมูลที่สนใจของท่านในการวิเคราะห์ ประเมินหรือคาดคะเนความชื่นชอบส่วนตัวหรือความสนใจของท่าน เพื่อปรับหรือทำการตลาดบริการของเราให้แก่ท่าน) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโปรไฟล์ แต่ไม่มีการตัดสินใจอัตโนมัติตามการทำโปรไฟล์

•ข้อมูลพื้นฐาน
•ข้อมูลการซื้อ
•ข้อมูลทางการตลาด
•ข้อมูลที่สนใจ

•การให้ความยินยอม
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข) เราเปิดเผยข้อมูลแก่ใครบ้าง

ข้อมูลของท่านถูกแบ่งปันภายในองค์กร CHANEL และผู้ให้บริการตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ส่วน อ้างอิง ข้างบน

เพื่อมอบประสบการณ์การตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดแก่ท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังพันธมิตรดิจิทัลตามความยินยอมของท่าน พันธมิตรดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา หรือคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านโดยพันธมิตรดังกล่าว โดยติดต่อพันธมิตรโดยตรงหรือติดต่อเราที่ Privacy@chanel.com

ส่วนอื่นๆ ของส่วนที่ 1 (เช่น การเก็บรักษาข้อมูล สิทธิ์ของท่าน ฯลฯ) จะยังคงใช้กับการประมวลผลข้อมูลนี้

เรายินดีรับและให้ความสำคัญกับใบสมัครจากผู้สมัครที่มีความสามารถ

ค) เรารวบรวมข้อมูลใดบ้างและดำเนินการอย่างไร

ประเภทข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลผู้สมัคร(ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านสมัครงานที่ CHANEL หรือบริษัทในเครือ)

หากท่านสมัครงานที่ CHANEL หรือบริษัทในเครือผ่านบริการดิจิทัล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครของท่านดังต่อไปนี้

•นำหน้าชื่อ / เพศ
ชื่อ-นามสกุล
•สัญชาติ
•ประเทศและเมืองที่พำนักอาศัย
•คุณสมบัติในการทำงาน
•รหัสไปรษณีย์
•ที่อยู่อีเมล
•หมายเลขโทรศัพท์
•ระดับการศึกษา
•โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
•ภาษาที่พูด
•ประสบการณ์การทำงาน
•ประกาศนียบัตร
•ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวที่ใช้สมัครงาน
•คำตอบสัมภาษณ์
•ข้อมูลอ้างอิงจากอดีตนายจ้าง
•วันที่ต้องการเข้าทำงาน และ
•ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านอาจส่งมา

หากท่านได้รับข้อเสนอจากเรา เรามีการประมวลผลข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานของท่าน รวมถึงเวลาและรูปแบบการทำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการ (เช่น การเข้าร่วมในแผนบำนาญ ประกันชีวิตและสุขภาพ) และโบนัสหรือแผนค่าตอบแทนเป็นหุ้นใดๆ

ข้อมูลการตรวจสอบเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ (หรือบุคคลภายนอกจะประมวลผลแทนเรา) หากเราทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือตรวจสอบข้อมูลเครดิตเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งงานของท่าน

ยกตัวอย่างเช่น หากท่านสมัครงานในตำแหน่งที่จุดขายของ CHANEL ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามของสนามบินใน
สหราชอาณาจักรที่ต้องมีการออกบัตรผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าเขตหวงห้ามโดยได้รับอนุญาต ท่านจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้านความมั่นคงและการตรวจสอบประวัติ ในการสร้างแบบฟอร์มสัมภาษณ์ด้านความมั่นคง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลวันเกิด เลขประจำตัวที่รัฐออกให้ และคำตอบในการตรวจสอบด้านความมั่นคงของท่าน

เราใช้ตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกในการตรวจสอบประวัติแทนเรา ตัวแทนตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากท่าน (นอกเหนือจากข้อมูลผู้สมัคร) เช่น สถานที่เกิดและหลักฐานประจำตัว

เราและตัวแทนเหล่านั้นจะประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ด้วย ซึ่งอาจได้มาโดยตรงจากท่านหรือได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น

•ข้อมูลความผิดทางอาญาที่ได้จาก UK DBS
•ข้อมูลประวัติอาชญากรรม บันทึกของตำรวจหรือศาล
•ประวัติการเงิน รวมถึงประวัติทางเครดิต การล้มละลายและคำพิพากษาเกี่ยวกับการเงิน
•การถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังหรือต้องห้าม และ
•การเป็นสมาชิก ลงทะเบียนหรือการดำเนินการทางวินัยกับหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือทางวิชาชีพ

ง) เพราะเหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน และเรามีวิธีการประเมินตัดสินอย่างไรเมื่อจะประมวลผลข้อมูลของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้อง

หลักทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน

ในกรณีที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลใบสมัครงานของท่าน รวมถึงประเมินความเหมาะสมของท่านสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งเรายังใช้ข้อมูลของท่านในการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้จากบุคคลภายนอกที่เราทำงานด้วยเกี่ยวกับกิจกรรมการสรรหาบุคลากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนจัดหางานและบุคคลอ้างอิงของท่าน

หากท่านได้รับข้อเสนอจากเรา เรามีการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญาจ้างงานกับท่านหรือเพื่อดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของท่านเพื่อเข้าทำสัญญา

•ข้อมูลผู้สมัคร

•การให้ความยินยอม (ในกรณีที่ใช้ได้)
•สัญญา
•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจสอบประวัติเพื่อการสรรหาบุคลากร

ในกรณีที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการขอบัตรผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าน สำหรับการเข้าเขตหวงห้ามของสนามบินในสหราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตในกรณีที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานของท่าน และจำเป็นเพื่อการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดกฎหมาย

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้จากบุคคลภายนอกที่เราทำงานด้วยเกี่ยวกับกิจกรรมการสรรหาบุคลากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนจัดหางาน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หน่วยงานอ้างอิงทางเครดิตและบุคคลอ้างอิงของท่าน

เรามิได้ใช้ฐานความยินยอมของท่านเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่าน การกล่าวถึงความยินยอมใดๆ ในบริบทของการตรวจสอบประวัติที่กระทำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา หมายความถึงการที่ท่านตกลงเข้าร่วมการตรวจสอบประวัติเหล่านั้น

•ข้อมูลการตรวจสอบเพิ่มเติม

•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย - การป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดกฎหมาย
•การให้ความยินยอม (ในกรณีที่ใช้ได้)

ตำแหน่งในอนาคต

เรายังใช้ข้อมูลของท่านในการจัดทำศูนย์กลางผู้สมัคร เพื่อให้สามารถจับคู่ตำแหน่งในอนาคตกับผู้สมัครที่มีศักยภาพได้

•ข้อมูลผู้สมัคร

•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
•การให้ความยินยอม (ในกรณีที่ใช้ได้)

จ) เราเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ใคร

หากท่านสมัครงานผ่านบริการดิจิทัล ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ CHANEL จะประมวลผลข้อมูลใบสมัครของท่าน (ภายในองค์กรของ CHANEL) และอาจส่งต่อใบสมัครของท่านไปยังองค์กรสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายนอก หากจำเป็น นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับตัวแทนด้านสิทธิในการทำงาน และโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ท่านสมัคร เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก เช่น สนามบินในสหราชอาณาจักร ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และหน่วยงานอ้างอิงทางเครดิต หน่วยงานดังกล่าวจะต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับภาคส่วนและหน่วยงานราชการ เช่น UK DBS องค์กรทางวิชาชีพและที่ปรึกษา และอดีตนายจ้างและสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

ช) เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานาน 2 ปี หลังจากที่ท่านเข้าชมพื้นที่ผู้สมัครครั้งล่าสุด และติดต่อท่านหากมีตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสม หากการสมัครงานครั้งก่อนของท่านในส่วน“อาชีพ” บนบริการดิจิทัลของเราไม่ประสบความสำเร็จ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับในอนาคต ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในระยะเวลาที่สั้นลงหรือนานขึ้น หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ก่อนหน้านี้ ในบางประเทศ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่านั้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ตามรายละเอียดในข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ 4 ด้านล่าง หากท่านได้รับการจ้างงานจากเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านตลอดระยะเวลาการจ้างงานและเป็นเวลาหนึ่งหลังจากนั้น

ญ) วิธีการติดต่อ CHANEL เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลใดๆ ในใบสมัครงานของท่านในส่วน "อาชีพ" ท่านสามารถดูและจัดการข้อมูลผู้สมัครของท่านได้โดยตรงบนเว็บไซต์ CHANEL Career หรือ ท่านสามารถติดต่อ CHANEL ได้เสมอที่ privacy@chanel.com หรือดูรายละเอียดได้จากส่วนที่ 1 ข้อ 8 ข้างต้น

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดเฉพาะที่มีผล ณ จุดขายของ CHANEL:

A) เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและด้วยวิธีการใด

ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลกล้องวงจรปิด
เพื่อดูและบันทึกบุคคลที่เข้ามาในสถานที่ของเราตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

ในกรณีที่มีการใช้กล้องวงจรปิดในสถานที่ของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแสดงสัญลักษณ์ของกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าของพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน แขกผู้มาเยือน และผู้รับจ้าง ว่าภาพของพวกเขาอาจถูกบันทึก

ภาพ

B) เพราะเหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน และเรามีวิธีการประเมินตัดสินอย่างไรเมื่อจะประมวลผลข้อมูลของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้อง

หลักทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
ปกป้องบุคคล ตลอดจนทรัพย์สินและสินทรัพย์ของเรา ป้องกัน ปราบปราม และดำเนินคดีกับอาชญากรและผู้กระทำความผิด
- เพื่อป้องกันหรือตรวจจับการก่ออาชญากรรมและปกป้องอาคารและทรัพย์สินจากความเสียหาย การทำลาย การโจรกรรม การทำลายล้างและอาชญากรรมอื่นๆ
- เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน แขกผู้มาเยือน ผู้รับจ้าง และสมาชิกคนอื่นๆ ในสถานที่สาธารณะ และดำเนินการเพื่อป้องกันอาชญากรรม
- เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนภายในที่เกี่ยวข้องข้างต้น

•ข้อมูลกล้องวงจรปิด

•ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

C) เราเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ใคร

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว CHANEL จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยและฝ่ายกฎหมายของบริษัท CHANEL ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย (ภายในพื้นที่จำกัดที่ปลอดภัย หรือห้องควบคุม) และจะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแก่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน ที่ให้บริการด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาแก่ผู้ควบคุมข้อมูล

พนักงานทุกรายที่ใช้กล้องวงจรปิดจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยกล้องวงจรปิด

D) เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด

ภาพจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่ง (1) เดือนหลังจากที่ภาพถูกบันทึก เว้นแต่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานการกระทำผิดต่อความปลอดภัยของบุคคล ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อมูลจะถูกดึงออกจากระบบและเก็บรักษาไว้ตลอดช่วงระยะเวลาของการฟ้องร้องดำเนินคดี

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลกล้องวงจรปิดที่เก็บรวบรวมจากระบบจะถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปลอดภัย โดยอาจรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลกล้องวงจรปิด หากสามารถทำได้

อาจมีการดำเนินการอื่น ณ จุดขายเมื่อท่านแวะไปเยือน (เช่น การจดจำใบหน้า การวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของลูกค้าภายในร้านค้า การป้องกันโควิด-19) โดยจะมีการประกาศแจ้งเพิ่มเติมโดยเฉพาะ ณ จุดขายดังกล่าว

ส่วนที่ 4 - ข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่น:

ข้อกำหนดทั่วไปที่กล่าวถึงข้างต้นที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน อาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบเฉพาะของท้องถิ่น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีผลบังคับใช้กับท่าน โปรดเลือกเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หากท่านเยี่ยมชมเราผ่านบริการดิจิทัลของ CHANEL ใดๆ หรือ ณ จุดจำหน่ายของเราภายในหรือจากประเทศออสเตรเลีย การประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละครั้งจะใช้ฐานการให้ความยินยอมของท่าน หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ใช้ฐานความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอันสำคัญกว่าของเรา

เอกสารนี้เป็นคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์

โดยเกี่ยวข้องกับข้อ 1 :

ข้อมูลของผู้ควบคุม

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ บริษัท Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. (Chanel) เลขจดทะเบียนผู้เสียภาษีรายได้ของบริษัท/ร้านค้า (CNPJ) 11.662.449/0001-31 ที่อยู่ Av Brigadeiro Faria Lima, 1663 - 6º Floor, CEP 01452-001, São Paulo/SP +5511 2620-0100

โดยเกี่ยวข้องกับข้อ 8 :

มาตรา 18 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (กฎหมาย 13.709/2018) ให้สิทธิแก่ท่านดังนี้

 1. การยืนยันว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3. การแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
4. การไม่ระบุตัวตน การปิดกั้นหรือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น ข้อมูลส่วนเกิน หรือข้อมูลที่ประมวลผลซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายนี้
5. การเคลื่อนย้ายข้อมูลไปให้แก่ผู้จัดหาบริการและผลิตภัณฑ์รายอื่น (เมื่อได้รับคำขอที่ชัดเจน) โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ
6. การเพิกถอนความยินยอมและการกำจัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลในภายหลัง ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 16 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
7. ข้อมูลของหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานเอกชนที่ผู้ควบคุมข้อมูลได้แบ่งปันการใช้ข้อมูลร่วมกัน
8. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะไม่ให้ความยินยอมและผลที่ตามมาจากการปฏิเสธนั้น
9. การเพิกถอนความยินยอมโดยเป็นไปตามข้อ 5 ของมาตรา 8 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ในกรณีที่ใช้สิทธิในการลบหรือการไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับ 2 (สอง) ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะมีการรับและตรวจสอบคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุข้างล่าง (เกี่ยวกับข้อ 8) และในขั้นตอนที่สอง หากคำขอได้รับการอนุมัติ CHANEL จะลบหรือไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในสิบห้า (15) วันหลังจากเสร็จขั้นตอนแรก คำขอให้ลบหรือไม่ระบุตัวตนอาจถูกปฏิเสธได้ หากมีฐานทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลนั้น

ข้อมูลตามข้อ 8 ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

•ส่งเมลถึง: ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ CHANEL ซึ่งมีหน้าที่ตอบคำถามและให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลในบราซิล คือ ทีมงาน CHANEL PRIVACY อีเมล: privacy@chanel.com
•โปรดส่งสำเนาเอกสารประจำตัวของท่านที่ทางราชการออกให้ หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิใดๆ ตามที่กล่าวถึงในข้อ 8
•CHANEL จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคำขอของท่านโดยทันที และภายในระยะเวลา 15 วัน (หากไม่สามารถทำได้โดยทันที) นับจากได้รับคำขอ โดยระยะเวลาอาจยาวนานขึ้นหากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้
•วิธีการสื่อสาร: หากมีความจำเป็นหรือมีโอกาส CHANEL อาจติดต่อท่านด้วยวิธีการสื่อสารใดๆ ที่มีและกฎหมายมิได้ห้ามไว้ ยกตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงทางอีเมล ข้อความ SMS MSM หรือ WhatsApp ทั้งนี้ CHANEL ขอสงวนสิทธิที่จะติดต่อท่านแม้จะไม่ได้รับการอนุญาตโดยตรง ในกรณีที่สิทธิของ CHANEL บุคคลที่สามหรือของท่านมีความสำคัญมากกว่า เช่น เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าของคำสั่งซื้อของท่าน หรือเพื่อรายงานเหตุการณ์ใดๆ
•การจัดการฐานข้อมูล: CHANEL จะจัดการฐานข้อมูลของตนภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ และอาจนำฐานข้อมูลมารวมหรือแยกออกจากกันตามความจำเป็นของธุรกิจ โดยในทุกกรณีจะรักษาความโปร่งใสกับลูกค้าเสมอ

หากท่านเยี่ยมชมเราผ่านบริการดิจิทัลของ CHANEL ใดๆ หรือ ณ จุดจำหน่ายของเราภายในหรือจากประเทศแคนาดา การประมวลผลข้อมูลของท่านจะใช้ฐานการให้ความยินยอมของท่าน หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากสิทธิที่ระบุในข้อ 7 ของส่วนที่ 1 ของนโยบายนี้แล้ว สิทธิข้างล่างนี้ยังใช้บังคับด้วย:

•ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของท่านได้ หรือเลือกที่จะไม่ให้ทำการใช้หรือการเปิดเผยบางอย่าง โดยอยู่ในบังคับของข้อจำกัดทางกฎหมายและตามสัญญา การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ได้ทำไปก่อนการยินยอมจะถูกเพิกถอน
•ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดได้ทุกเวลา เพื่อยกเลิกการสมัครรับข้อความสื่อสารทางการตลาดจากเรา ท่านสามารถใช้ช่องทางข้างต้นได้เช่นกัน หรือเพียงคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ที่ด้านล่างของข้อความสื่อสารแต่ละครั้ง

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ chanel.cn ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Chanel (China) Co, Ltd. จะใช้แนวทางดังนี้ :

การเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในที่นี้

นอกเหนือจากเรื่องที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2 “เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและด้วยวิธีการใด” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล ข้อมูลที่เราประมวลผลมีดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

•ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของท่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐาน และ
•ประวัติทางการแพทย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น เครื่องสำอาง)

สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ แพลตฟอร์มภายนอกที่กล่าวถึงในข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์จะรวมถึง WeChat Tmall ฯลฯ ด้วย

_ความปลอดภัยของข้อมูล_

CHANEL ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน CHANEL ได้ปฏิบัติตามแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลอย่างจริงจัง รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลที่มีมาตรฐานสูงตามหลักการของ GDPR ในระดับสากล และรวมถึง

•การตั้งสำนักงานคุ้มครองข้อมูลและเครือข่ายผู้ติดต่อในการคุ้มครองข้อมูลของท้องถิ่น
•การนำนโยบายและขั้นตอนภายในมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ
•การดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเทคนิค และมาตรการขององค์กรอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตามหลักการคุ้มครองข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์หรือการปราศจากข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้หรือข้อมูลอื่นจะปราศจากช่องโหว่

การคุ้มครองสิทธิเด็ก

เว็บไซต์ต่างๆ ให้บริการสำหรับผู้ใหญ่เป็นหลัก โดยที่เด็กๆ ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือความจำเป็นเพื่อปกป้องเด็ก
แม้ว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นจะกำหนดคำจำกัดความของคำว่าเด็กไว้แตกต่างกัน แต่เราจะถือว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่า 14 ปีเป็นเด็ก

หากเราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ถูกต้องจากผู้ปกครองก่อน ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบทิ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ท่านมีสิทธิในการกำหนดแนวทางการจัดเก็บ ลบทิ้ง และสื่อสารข้อมูลของท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิต

ท่านยังมีสิทธิในการลงทะเบียนกับ Bloctel ซึ่งเป็นการเลือกไม่เข้าร่วมในรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับการติดต่อด้านการตลาดของฝรั่งเศส

หากท่านเยี่ยมชมเราผ่านบริการดิจิทัลของ CHANEL ใดๆ หรือ ณ จุดจำหน่ายของเราภายในหรือจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละครั้งจะใช้ฐานการให้ความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ใช้ฐานความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอันสำคัญกว่าของเรา

สำหรับข้อแตกต่างและข้อร้องเรียนใดๆ โปรดดูรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ด้านบน

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย : Chanel India ใช้แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลโดยอยู่ภายใต้กฎหมายของอินเดียที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่อยู่ในเครือขององค์กร CHANEL จะใช้แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการเดียวกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกันการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านเยี่ยมชมเราผ่านบริการดิจิทัลของ CHANEL ใดๆ หรือ ณ จุดจำหน่ายของเราภายในหรือจากประเทศอินโดนีเซีย การประมวลผลข้อมูลของท่านที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแต่ละครั้งจะใช้ฐานการให้ความยินยอมของท่าน หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ใช้ฐานความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอันสำคัญกว่าของเรา
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาอินโดนีเซีย ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

1. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

CHANEL อาจให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและบริษัทโฆษณา รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัย การวิเคราะห์ และการเผยแพร่โฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลของท่านที่ CHANEL มอบให้ เช่น ที่อยู่อีเมล ร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่บุคคลที่สามนั้นมีอยู่ เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ และการนำส่งสื่อโฆษณาของ CHANEL ฯลฯ

2. การใช้งานร่วมกัน

CHANEL จะใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคคลที่สาม ดังนี้

ผู้ใช้ร่วม

CHANEL จะใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับองค์กรของ CHANEL ซึ่งรวมถึงบริษัท CHANEL ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับอนุญาตซึ่งท่านได้ลงทะเบียนข้อมูลไว้ (“ห้างสรรพสินค้าที่ลงทะเบียน”) และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CHANEL ที่ได้รับอนุญาตในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าที่ลงทะเบียน

ประเภทของข้อมูลที่จะใช้งานร่วมกับผู้ใช้ร่วม

•ชื่อ 
•ที่อยู่ 
•หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ) 
•เพศ 
•อายุ 
•วันเกิด 
•ที่อยู่อีเมล 
•ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านแจ้งให้เราทราบซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

a) องค์กร CHANEL:

โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 3 และ ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และ 2 b) และส่วนที่ 3 ข้อ 1 b

b) ห้างสรรพสินค้าที่ลงทะเบียน

ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 3 โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การบริการ การตลาด และความชื่นชอบ

c) ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าที่ลงทะเบียน

ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ CHANEL ให้แก่ท่านตามคำขอ (รวมทั้งคำขอโดยนัยต่อการเสนอผลิตภัณฑ์ของ CHANEL เช่น เมื่อท่านแสดงบัตรสมาชิก) เมื่อท่านไปเยือนตัวแทนจำหน่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลของท่าน

CHANEL G.K.

ผู้แทน: Guillermo Gutierrez
ที่อยู่: 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-006, Japan

3. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามในต่างประเทศ

ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 5 CHANEL อาจให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแตกต่างไปจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่ CHANEL ได้นำมาใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเหล่านั้น โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อย่อย 6 ข้างล่าง

4. มาตรการควบคุมความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของท่าน

CHANEL จะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการป้องกันการรั่วไหล สูญหายหรือเสียหาย หรือเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยโดยประการอื่นสำหรับข้อมูลของท่าน หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่ CHANEL นำมาใช้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อย่อย 6 ข้างล่าง

5. การเปิดเผย การแก้ไข การระงับใช้ ฯลฯ ข้อมูลของท่าน

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของท่าน (รวมถึงการเปิดเผยประวัติการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม) การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบ การระงับใช้ การกำจัด การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อย่อย 6 ข้างล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ขายที่ท่านลงทะเบียน เราอาจขอให้ท่านติดต่อห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ขายนั้น

6. ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อวิตกกังวลใดๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของท่านโดย CHANEL โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อนี้

ส่วนนี้มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้สมัครงานของ Chanel Korea YH ถ้อยคำที่ใช้ในส่วนนี้จะมีความหมายเดียวกันกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ CHANEL ข้างต้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “CHANEL” หรือ “เรา” ในส่วนนี้จะหมายถึง Chanel Korea YH

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและด้วยวิธีการใด

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2 “เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและด้วยวิธีการใด” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล ข้อมูลที่เราประมวลผล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรักษาจะมีรายละเอียดดังนี้

•การลงทะเบียนลูกค้า (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 เดือนหลังยกเลิกการสมัครสมาชิก)

-วัตถุประสงค์: การลงทะเบียน การระบุตัวตนและการเข้าใช้งานของลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การลงทะเบียนลูกค้า FBP (ผลิตภัณฑ์น้ำหอมและความงาม) และแฟชั่น (รวมถึงนาฬิกาและเครื่องประดับ) การตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทะเบียน เช่น อายุไม่ถึง 14 ปี การจัดการลูกค้าแบบครอบคลุม การจัดการประวัติธุรกรรม การจัดการคำสั่งซื้อ การชำระเงินและการจัดส่ง การวิเคราะห์ลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์รูปแบบการซื้อและข้อมูลทางสถิติ) การแจ้งเตือน การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การแจ้งเกี่ยวกับบริการ เช่น การจองคิวนัดหมาย การซ่อมแซมสินค้า รายการสินค้าที่ต้องการ บริการ Notify Me, Chanel Try On, Chanel Vitality Scanner และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การให้บริการที่ปรับเฉพาะสำหรับบุคคล ใบเสร็จรับเงินและการจัดการเกี่ยวกับบริการหลังการขายและข้อร้องเรียน การวิเคราะห์การพยายามทำธุรกรรมโดยมีเจตนาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีเหตุสมควร การป้องกันการลงทะเบียนลูกค้าซ้ำหรือโดยมิชอบ การป้องกันการใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม การเก็บข้อมูลเพื่อการระงับข้อพิพาท

-กรณีบริการออฟไลน์: ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล เขตที่พำนัก ประวัติการซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน วันที่ลงทะเบียน หมายเลขประจำตัวลูกค้า ร้านค้าที่ทำการลงทะเบียน รายละเอียดการสอบถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า

-กรณีบริการออนไลน์:ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน เขตที่พำนัก ประวัติการซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน วันที่ลงทะเบียน หมายเลขประจำตัวลูกค้า ร้านค้าที่ทำการลงทะเบียน รายละเอียดการสอบถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า ระดับ/ส่วนการเป็นสมาชิก ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ วันที่เข้าใช้งาน เลขที่อยู่ IP คุกกี้

-หากมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม:เพศ ที่อยู่ วันครบรอบที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน วิธีการติดต่อที่ต้องการ สัญชาติ อาชีพ บุคลิกลักษณะส่วนตัว สไตล์ส่วนตัวและความสนใจ ภาพถ่าย ภาพวิดีโอ สัดส่วนร่างกาย รายการที่ชอบ งานอดิเรก การเข้าร่วมงานอีเวนต์และบริการต่างๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการรีวิวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 เดือนหลังยกเลิกการสมัครสมาชิก)

ศูนย์บริการลูกค้า

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดคำถามของลูกค้าและการตอบกลับ (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 ปีหลังเสร็จการสอบถาม)

CHANEL.com

a) สมาชิก

-เหมือนกันกับ “กรณีบริการออนไลน์” ใต้หัวข้อการลงทะเบียนลูกค้าข้างต้น

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน เพศ ประวัติการซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน หมายเลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ ร้านค้าที่ทำการลงทะเบียน รายละเอียดคำถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ วันที่เข้าใช้งาน เลขที่อยู่ IP คุกกี้ (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 เดือนหลังยกเลิกการสมัครสมาชิก)

-ข้อมูลที่ระบุหรือไม่ก็ได้ : ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ประวัติการซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน วันที่ลงทะเบียน หมายเลขประจำตัวลูกค้า เพศ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เขตที่พำนักอาศัย สัญชาติ ช่วงอายุ วันครบรอบที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ช่องทางติดต่อที่ต้องการ อาชีพ บุคลิกลักษณะส่วนตัว สไตล์และความสนใจ ภาพถ่าย สัดส่วนร่างกาย รายการที่ชอบ งานอดิเรก รายละเอียดคำถามและร้องเรียนของลูกค้า ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ วันที่เข้าใช้งาน เลขที่อยู่ IP คุกกี้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการรีวิวผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 เดือนหลังยกเลิกการสมัครสมาชิก)

b) ลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิก (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล)

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ประวัติการซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน ที่อยู่ ลูกค้าอายุ 14 ปีขึ้นไปหรือไม่ ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ IP และคุกกี้

c) คำถามของลูกค้าผ่าน chanel.com (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 ปีหลังเสร็จการสอบถาม)

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดคำถามและร้องเรียนของลูกค้า

d) Notify Me: ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 30 วันหลังการแจ้ง)

e) ระบบจำลองเสมือนจริง (Virtual Try On): รูปถ่าย (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : ลบทิ้งทันที เว้นแต่ลูกค้าจะบันทึกข้อมูลไว้)

f) Skincare Explorer: กิจวัตรการดูแลผิว ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : ลบทิ้งทันที เว้นแต่ลูกค้าจะบันทึกข้อมูลไว้)

แอปบนมือถือ CHANEL CODE

a) การลงทะเบียน

-เหมือนกันกับ “กรณีบริการออนไลน์” ใต้หัวข้อการลงทะเบียนลูกค้าข้างต้น

b) การส่งข้อความตามตำแหน่ง (เมื่อได้รับความยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง)

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : ลบทิ้งทันทีโดยไม่จัดเก็บ)

BA Express (บริการการตลาดทางโทรศัพท์)

-ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ที่อยู่จัดส่ง รายละเอียดการชำระเงิน (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา)

การจัดการคิว

-ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เจ้าของข้อมูลอายุเกิน 14 ปีหรือไม่ วัตถุประสงค์การเยี่ยมชม ประเภทของวัตถุประสงค์การเยี่ยมชม (แฟชั่น นาฬิกาและเครื่องประดับ) ที่อยู่อีเมล (ระบุหรือไม่ก็ได้) (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 2 สัปดาห์นับจากวันที่เก็บรวบรวม)

CASS (บริการหลังการขายของ CHANEL / บริการซ่อมแซม)

-ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล (ระบุหรือไม่ก็ได้) รายละเอียดการซ่อมแซม วันและเวลาที่ซ่อมแซม วันและเขตที่ซื้อ (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : 3 เดือนหลังยกเลิกการสมัครสมาชิก)

Chanel Vitality Scanner

-ชื่อ สถานที่พำนัก วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมล รูปถ่าย ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาการให้คำปรึกษา (ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล : จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน)

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรืออนุญาตให้ลงทะเบียนลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PIPA”)

ผู้สมัครงาน

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก (ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึกหรือไม่ การจำแนกประเภทของทหารผ่านศึก หมายเลขค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก หน่วยงานที่จ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก) ประวัติการศึกษา (ชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชาเอก ที่ตั้ง (ประเทศ) ของสถาบัน ปีที่จบการศึกษา) ข้อมูลด้านอาชีพ (ประสบการณ์ทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทการจ้างงาน ชื่อบริษัทเดิม ชื่อแผนก ที่ตั้ง (ประเทศ) ของบริษัทเดิม วันที่เริ่มการทำงานของบริษัทเดิม และวันที่สิ้นสุดการทำงาน) ข้อมูลอื่นๆ (ภาษาแม่ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ)

-ข้อมูลละเอียดอ่อนที่จำเป็น : ความพิการ ประเภทและระดับความพิการ

-กฎหมายที่ใช้อ้างมูลเหตุ : ประมวลกฎหมายพาณิชย์

2. เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด

นอกเหนือจากระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 6 “เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล Chanel Korea อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ดังนี้

ผู้สมัครงาน

-ข้อมูลที่ต้องระบุ : ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก (ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึกหรือไม่ การจำแนกประเภทของทหารผ่านศึก หมายเลขค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก หน่วยงานที่จ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก) ประวัติการศึกษา (ชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชาเอก ที่ตั้ง (ประเทศ) ของสถาบัน ปีที่จบการศึกษา) ข้อมูลด้านอาชีพ (ประสบการณ์ทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทการจ้างงาน ชื่อบริษัทเดิม ชื่อแผนก ที่ตั้ง (ประเทศ) ของบริษัทเดิม วันที่เริ่มการทำงานของบริษัทเดิม และวันที่สิ้นสุดการทำงาน) ข้อมูลอื่นๆ (ภาษาแม่ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ)

-ข้อมูลละเอียดอ่อนที่จำเป็น : ความพิการ ประเภทและระดับความพิการ

-กฎหมายที่ใช้อ้างมูลเหตุ : ประมวลกฎหมายพาณิชย์

•หนังสือ เอกสารหลักฐาน ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

-กฎหมายที่ใช้อ้างมูลเหตุ : กรอบพระราชบัญญัติภาษีแห่งชาติ พระราชบัญญัติภาษีนิติบุคคล พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ระยะเวลาการเก็บรักษา : ห้า (5) ปี

•บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงหรือการเพิกถอนการสมัครสมาชิก บันทึกข้อมูลการชำระเงินและการจัดหาสินค้า

-กฎหมายที่ใช้อ้างมูลเหตุ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

-ระยะเวลาการเก็บรักษา : ห้า (5) ปี

•บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค หรือการระงับข้อพิพาท

-กฎหมายที่ใช้อ้างมูลเหตุ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-ระยะเวลาการเก็บรักษา : สาม (3) ปี

•บันทึกข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ (ในกรณีของร้านค้า CHANEL ออนไลน์)

-กฎหมายที่ใช้อ้างมูลเหตุ : พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในการติดต่อสื่อสาร

-ระยะเวลาการเก็บรักษา : สาม (3) เดือน