credits
credits

© Bas Losekoot

tweed-and-patent-leather

© Bas Losekoot

斜紋軟呢與漆皮

本季著重呈現織物的搭配及斜紋軟呢與漆皮的組合。加長的須邊如流蘇一般,輕盈而靈動,增強整體的平衡感。

分享

連結已複製