179 thiết kế

thiết kế

Toàn bộ những trang phục được thiết kế bởi Virginie Viard

Thu-đông 2023/24

 1. Thiết Kế 1 - Thu-đông 2023/24
 2. Thiết Kế 2 - Thu-đông 2023/24
 3. Thiết Kế 3 - Thu-đông 2023/24
 4. Thiết Kế 4 - Thu-đông 2023/24
 5. Thiết Kế 5 - Thu-đông 2023/24
 6. Thiết Kế 6 - Thu-đông 2023/24
 7. Thiết Kế 7 - Thu-đông 2023/24
 8. Thiết Kế 8 - Thu-đông 2023/24
 9. Thiết Kế 9 - Thu-đông 2023/24
 10. Thiết Kế 10 - Thu-đông 2023/24
 11. Thiết Kế 11 - Thu-đông 2023/24
 12. Thiết Kế 12 - Thu-đông 2023/24
 13. Thiết Kế 13 - Thu-đông 2023/24
 14. Thiết Kế 14 - Thu-đông 2023/24
 15. Thiết Kế 15 - Thu-đông 2023/24
 16. Thiết Kế 16 - Thu-đông 2023/24
 17. Thiết Kế 17 - Thu-đông 2023/24
 18. Thiết Kế 18 - Thu-đông 2023/24
 19. Thiết Kế 19 - Thu-đông 2023/24
 20. Thiết Kế 20 - Thu-đông 2023/24
 21. Thiết Kế 21 - Thu-đông 2023/24
 22. Thiết Kế 22 - Thu-đông 2023/24
 23. Thiết Kế 23 - Thu-đông 2023/24
 24. Thiết Kế 24 - Thu-đông 2023/24
 25. Thiết Kế 25 - Thu-đông 2023/24
 26. Thiết Kế 26 - Thu-đông 2023/24
 27. Thiết Kế 27 - Thu-đông 2023/24
 28. Thiết Kế 28 - Thu-đông 2023/24
 29. Thiết Kế 29 - Thu-đông 2023/24
 30. Thiết Kế 30 - Thu-đông 2023/24
 31. Thiết Kế 31 - Thu-đông 2023/24
 32. Thiết Kế 32 - Thu-đông 2023/24
 33. Thiết Kế 33 - Thu-đông 2023/24
 34. Thiết Kế 34 - Thu-đông 2023/24
 35. Thiết Kế 35 - Thu-đông 2023/24
 36. Thiết Kế 36 - Thu-đông 2023/24
 37. Thiết Kế 37 - Thu-đông 2023/24
 38. Thiết Kế 38 - Thu-đông 2023/24
 39. Thiết Kế 39 - Thu-đông 2023/24
 40. Thiết Kế 40 - Thu-đông 2023/24
 41. Thiết Kế 41 - Thu-đông 2023/24
 42. Thiết Kế 42 - Thu-đông 2023/24
 43. Thiết Kế 43 - Thu-đông 2023/24
 44. Thiết Kế 44 - Thu-đông 2023/24
 45. Thiết Kế 45 - Thu-đông 2023/24
 46. Thiết Kế 46 - Thu-đông 2023/24
 47. Thiết Kế 47 - Thu-đông 2023/24
 48. Thiết Kế 48 - Thu-đông 2023/24
 49. Thiết Kế 49 - Thu-đông 2023/24
 50. Thiết Kế 50 - Thu-đông 2023/24
 51. Thiết Kế 51 - Thu-đông 2023/24
 52. Thiết Kế 52 - Thu-đông 2023/24
 53. Thiết Kế 53 - Thu-đông 2023/24
 54. Thiết Kế 54 - Thu-đông 2023/24
 55. Thiết Kế 55 - Thu-đông 2023/24
 56. Thiết Kế 56 - Thu-đông 2023/24
 57. Thiết Kế 57 - Thu-đông 2023/24
 58. Thiết Kế 58 - Thu-đông 2023/24
 59. Thiết Kế 59 - Thu-đông 2023/24
 60. Thiết Kế 60 - Thu-đông 2023/24
 61. Thiết Kế 61 - Thu-đông 2023/24
 62. Thiết Kế 62 - Thu-đông 2023/24
 63. Thiết Kế 63 - Thu-đông 2023/24
 64. Thiết Kế 64 - Thu-đông 2023/24
 65. Thiết Kế 65 - Thu-đông 2023/24
 66. Thiết Kế 66 - Thu-đông 2023/24

Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection

 1. Thiết Kế 1 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 2. Thiết Kế 2 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 3. Thiết Kế 3 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 4. Thiết Kế 4 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 5. Thiết Kế 5 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 6. Thiết Kế 6 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 7. Thiết Kế 7 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 8. Thiết Kế 8 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 9. Thiết Kế 9 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 10. Thiết Kế 10 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 11. Thiết Kế 11 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 12. Thiết Kế 12 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 13. Thiết Kế 13 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 14. Thiết Kế 14 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 15. Thiết Kế 16 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 16. Thiết Kế 17 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 17. Thiết Kế 18 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 18. Thiết Kế 19 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 19. Thiết Kế 20 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 20. Thiết Kế 21 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 21. Thiết Kế 22 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 22. Thiết Kế 23 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 23. Thiết Kế 24 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 24. Thiết Kế 25 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 25. Thiết Kế 26 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 26. Thiết Kế 27 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 27. Thiết Kế 28 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 28. Thiết Kế 29 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 29. Thiết Kế 30 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 30. Thiết Kế 31 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 31. Thiết Kế 32 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 32. Thiết Kế 33 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 33. Thiết Kế 34 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 34. Thiết Kế 35 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 35. Thiết Kế 36 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 36. Thiết Kế 37 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 37. Thiết Kế 38 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 38. Thiết Kế 39 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 39. Thiết Kế 40 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 40. Thiết Kế 41 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 41. Thiết Kế 42 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 42. Thiết Kế 45 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 43. Thiết Kế 46 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 44. Thiết Kế 47 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 45. Thiết Kế 48 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 46. Thiết Kế 49 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 47. Thiết Kế 51 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 48. Thiết Kế 52 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 49. Thiết Kế 53 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 50. Thiết Kế 54 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection
 51. Thiết Kế 55 - Fall-Winter 2023/24 Pre-Collection

Métiers d’art 2022/23

 1. Thiết Kế 1 - Métiers d’art 2022/23
 2. Thiết Kế 2 - Métiers d’art 2022/23
 3. Thiết Kế 3 - Métiers d’art 2022/23
 4. Thiết Kế 4 - Métiers d’art 2022/23
 5. Thiết Kế 5 - Métiers d’art 2022/23
 6. Thiết Kế 6 - Métiers d’art 2022/23
 7. Thiết Kế 7 - Métiers d’art 2022/23
 8. Thiết Kế 8 - Métiers d’art 2022/23
 9. Thiết Kế 9 - Métiers d’art 2022/23
 10. Thiết Kế 10 - Métiers d’art 2022/23
 11. Thiết Kế 11 - Métiers d’art 2022/23
 12. Thiết Kế 12 - Métiers d’art 2022/23
 13. Thiết Kế 13 - Métiers d’art 2022/23
 14. Thiết Kế 14 - Métiers d’art 2022/23
 15. Thiết Kế 15 - Métiers d’art 2022/23
 16. Thiết Kế 16 - Métiers d’art 2022/23
 17. Thiết Kế 17 - Métiers d’art 2022/23
 18. Thiết Kế 18 - Métiers d’art 2022/23
 19. Thiết Kế 19 - Métiers d’art 2022/23
 20. Thiết Kế 20 - Métiers d’art 2022/23
 21. Thiết Kế 21 - Métiers d’art 2022/23
 22. Thiết Kế 22 - Métiers d’art 2022/23
 23. Thiết Kế 23 - Métiers d’art 2022/23
 24. Thiết Kế 24 - Métiers d’art 2022/23
 25. Thiết Kế 25 - Métiers d’art 2022/23
 26. Thiết Kế 26 - Métiers d’art 2022/23
 27. Thiết Kế 27 - Métiers d’art 2022/23
 28. Thiết Kế 28 - Métiers d’art 2022/23
 29. Thiết Kế 29 - Métiers d’art 2022/23
 30. Thiết Kế 30 - Métiers d’art 2022/23
 31. Thiết Kế 31 - Métiers d’art 2022/23
 32. Thiết Kế 32 - Métiers d’art 2022/23
 33. Thiết Kế 33 - Métiers d’art 2022/23
 34. Thiết Kế 34 - Métiers d’art 2022/23
 35. Thiết Kế 35 - Métiers d’art 2022/23
 36. Thiết Kế 36 - Métiers d’art 2022/23
 37. Thiết Kế 37 - Métiers d’art 2022/23
 38. Thiết Kế 38 - Métiers d’art 2022/23
 39. Thiết Kế 39 - Métiers d’art 2022/23
 40. Thiết Kế 40 - Métiers d’art 2022/23
 41. Thiết Kế 41 - Métiers d’art 2022/23
 42. Thiết Kế 42 - Métiers d’art 2022/23
 43. Thiết Kế 43 - Métiers d’art 2022/23
 44. Thiết Kế 44 - Métiers d’art 2022/23
 45. Thiết Kế 45 - Métiers d’art 2022/23
 46. Thiết Kế 46 - Métiers d’art 2022/23
 47. Thiết Kế 47 - Métiers d’art 2022/23
 48. Thiết Kế 48 - Métiers d’art 2022/23
 49. Thiết Kế 49 - Métiers d’art 2022/23
 50. Thiết Kế 50 - Métiers d’art 2022/23
 51. Thiết Kế 51 - Métiers d’art 2022/23
 52. Thiết Kế 52 - Métiers d’art 2022/23
 53. Thiết Kế 53 - Métiers d’art 2022/23
 54. Thiết Kế 54 - Métiers d’art 2022/23
 55. Thiết Kế 55 - Métiers d’art 2022/23
 56. Thiết Kế 56 - Métiers d’art 2022/23
 57. Thiết Kế 57 - Métiers d’art 2022/23
 58. Thiết Kế 58 - Métiers d’art 2022/23
 59. Thiết Kế 59 - Métiers d’art 2022/23
 60. Thiết Kế 60 - Métiers d’art 2022/23
 61. Thiết Kế 61 - Métiers d’art 2022/23
 62. Thiết Kế 62 - Métiers d’art 2022/23