thiết kế

Toàn bộ những trang phục được thiết kế bởi Virginie Viard

187 thiết kế

Thu-đông 2022/23

 1. Thiết Kế 1 - Thu-đông 2022/23
 2. Thiết Kế 2 - Thu-đông 2022/23
 3. Thiết Kế 3 - Thu-đông 2022/23
 4. Thiết Kế 4 - Thu-đông 2022/23
 5. Thiết Kế 5 - Thu-đông 2022/23
 6. Thiết Kế 6 - Thu-đông 2022/23
 7. Thiết Kế 7 - Thu-đông 2022/23
 8. Thiết Kế 8 - Thu-đông 2022/23
 9. Thiết Kế 9 - Thu-đông 2022/23
 10. Thiết Kế 10 - Thu-đông 2022/23
 11. Thiết Kế 11 - Thu-đông 2022/23
 12. Thiết Kế 12 - Thu-đông 2022/23
 13. Thiết Kế 13 - Thu-đông 2022/23
 14. Thiết Kế 14 - Thu-đông 2022/23
 15. Thiết Kế 15 - Thu-đông 2022/23
 16. Thiết Kế 16 - Thu-đông 2022/23
 17. Thiết Kế 17 - Thu-đông 2022/23
 18. Thiết Kế 18 - Thu-đông 2022/23
 19. Thiết Kế 19 - Thu-đông 2022/23
 20. Thiết Kế 20 - Thu-đông 2022/23
 21. Thiết Kế 21 - Thu-đông 2022/23
 22. Thiết Kế 22 - Thu-đông 2022/23
 23. Thiết Kế 23 - Thu-đông 2022/23
 24. Thiết Kế 24 - Thu-đông 2022/23
 25. Thiết Kế 25 - Thu-đông 2022/23
 26. Thiết Kế 26 - Thu-đông 2022/23
 27. Thiết Kế 27 - Thu-đông 2022/23
 28. Thiết Kế 28 - Thu-đông 2022/23
 29. Thiết Kế 29 - Thu-đông 2022/23
 30. Thiết Kế 30 - Thu-đông 2022/23
 31. Thiết Kế 31 - Thu-đông 2022/23
 32. Thiết Kế 32 - Thu-đông 2022/23
 33. Thiết Kế 33 - Thu-đông 2022/23
 34. Thiết Kế 34 - Thu-đông 2022/23
 35. Thiết Kế 35 - Thu-đông 2022/23
 36. Thiết Kế 36 - Thu-đông 2022/23
 37. Thiết Kế 37 - Thu-đông 2022/23
 38. Thiết Kế 38 - Thu-đông 2022/23
 39. Thiết Kế 39 - Thu-đông 2022/23
 40. Thiết Kế 40 - Thu-đông 2022/23
 41. Thiết Kế 41 - Thu-đông 2022/23
 42. Thiết Kế 42 - Thu-đông 2022/23
 43. Thiết Kế 43 - Thu-đông 2022/23
 44. Thiết Kế 44 - Thu-đông 2022/23
 45. Thiết Kế 45 - Thu-đông 2022/23
 46. Thiết Kế 46 - Thu-đông 2022/23
 47. Thiết Kế 48 - Thu-đông 2022/23
 48. Thiết Kế 49 - Thu-đông 2022/23
 49. Thiết Kế 50 - Thu-đông 2022/23
 50. Thiết Kế 51 - Thu-đông 2022/23
 51. Thiết Kế 52 - Thu-đông 2022/23
 52. Thiết Kế 53 - Thu-đông 2022/23
 53. Thiết Kế 54 - Thu-đông 2022/23
 54. Thiết Kế 55 - Thu-đông 2022/23
 55. Thiết Kế 56 - Thu-đông 2022/23
 56. Thiết Kế 57 - Thu-đông 2022/23
 57. Thiết Kế 58 - Thu-đông 2022/23
 58. Thiết Kế 59 - Thu-đông 2022/23
 59. Thiết Kế 60 - Thu-đông 2022/23
 60. Thiết Kế 61 - Thu-đông 2022/23
 61. Thiết Kế 62 - Thu-đông 2022/23
 62. Thiết Kế 63 - Thu-đông 2022/23
 63. Thiết Kế 64 - Thu-đông 2022/23
 64. Thiết Kế 65 - Thu-đông 2022/23
 65. Thiết Kế 66 - Thu-đông 2022/23
 66. Thiết Kế 67 - Thu-đông 2022/23
 67. Thiết Kế 68 - Thu-đông 2022/23
 68. Thiết Kế 69 - Thu-đông 2022/23
 69. Thiết Kế 70 - Thu-đông 2022/23

Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23

 1. Thiết Kế 1 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 2. Thiết Kế 2 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 3. Thiết Kế 3 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 4. Thiết Kế 4 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 5. Thiết Kế 5 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 6. Thiết Kế 6 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 7. Thiết Kế 7 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 8. Thiết Kế 8 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 9. Thiết Kế 9 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 10. Thiết Kế 10 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 11. Thiết Kế 11 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 12. Thiết Kế 12 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 13. Thiết Kế 13 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 14. Thiết Kế 14 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 15. Thiết Kế 15 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 16. Thiết Kế 16 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 17. Thiết Kế 17 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 18. Thiết Kế 18 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 19. Thiết Kế 19 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 20. Thiết Kế 20 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 21. Thiết Kế 21 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 22. Thiết Kế 22 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 23. Thiết Kế 23 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 24. Thiết Kế 25 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 25. Thiết Kế 26 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 26. Thiết Kế 27 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 27. Thiết Kế 28 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 28. Thiết Kế 29 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 29. Thiết Kế 30 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 30. Thiết Kế 31 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 31. Thiết Kế 32 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 32. Thiết Kế 33 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 33. Thiết Kế 34 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 34. Thiết Kế 35 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 35. Thiết Kế 36 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 36. Thiết Kế 37 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 37. Thiết Kế 38 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 38. Thiết Kế 39 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 39. Thiết Kế 40 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 40. Thiết Kế 41 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 41. Thiết Kế 42 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 42. Thiết Kế 43 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 43. Thiết Kế 44 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 44. Thiết Kế 45 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 45. Thiết Kế 46 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 46. Thiết Kế 47 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 47. Thiết Kế 48 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 48. Thiết Kế 49 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 49. Thiết Kế 50 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 50. Thiết Kế 51 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 51. Thiết Kế 52 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 52. Thiết Kế 53 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 53. Thiết Kế 54 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 54. Thiết Kế 55 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 55. Thiết Kế 56 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 56. Thiết Kế 57 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 57. Thiết Kế 58 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 58. Thiết Kế 59 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23
 59. Thiết Kế 60 - Bộ sưu tập Chanel pre-collection thu-đông 2022/23

Métiers d’art 2021/22

 1. Thiết Kế 1 - Métiers d’art 2021/22
 2. Thiết Kế 2 - Métiers d’art 2021/22
 3. Thiết Kế 3 - Métiers d’art 2021/22
 4. Thiết Kế 4 - Métiers d’art 2021/22
 5. Thiết Kế 5 - Métiers d’art 2021/22
 6. Thiết Kế 6 - Métiers d’art 2021/22
 7. Thiết Kế 7 - Métiers d’art 2021/22
 8. Thiết Kế 8 - Métiers d’art 2021/22
 9. Thiết Kế 9 - Métiers d’art 2021/22
 10. Thiết Kế 10 - Métiers d’art 2021/22
 11. Thiết Kế 11 - Métiers d’art 2021/22
 12. Thiết Kế 12 - Métiers d’art 2021/22
 13. Thiết Kế 13 - Métiers d’art 2021/22
 14. Thiết Kế 14 - Métiers d’art 2021/22
 15. Thiết Kế 15 - Métiers d’art 2021/22
 16. Thiết Kế 16 - Métiers d’art 2021/22
 17. Thiết Kế 17 - Métiers d’art 2021/22
 18. Thiết Kế 18 - Métiers d’art 2021/22
 19. Thiết Kế 19 - Métiers d’art 2021/22
 20. Thiết Kế 20 - Métiers d’art 2021/22
 21. Thiết Kế 21 - Métiers d’art 2021/22
 22. Thiết Kế 22 - Métiers d’art 2021/22
 23. Thiết Kế 23 - Métiers d’art 2021/22
 24. Thiết Kế 24 - Métiers d’art 2021/22
 25. Thiết Kế 25 - Métiers d’art 2021/22
 26. Thiết Kế 26 - Métiers d’art 2021/22
 27. Thiết Kế 27 - Métiers d’art 2021/22
 28. Thiết Kế 28 - Métiers d’art 2021/22
 29. Thiết Kế 29 - Métiers d’art 2021/22
 30. Thiết Kế 30 - Métiers d’art 2021/22
 31. Thiết Kế 31 - Métiers d’art 2021/22
 32. Thiết Kế 32 - Métiers d’art 2021/22
 33. Thiết Kế 33 - Métiers d’art 2021/22
 34. Thiết Kế 34 - Métiers d’art 2021/22
 35. Thiết Kế 35 - Métiers d’art 2021/22
 36. Thiết Kế 36 - Métiers d’art 2021/22
 37. Thiết Kế 37 - Métiers d’art 2021/22
 38. Thiết Kế 38 - Métiers d’art 2021/22
 39. Thiết Kế 39 - Métiers d’art 2021/22
 40. Thiết Kế 40 - Métiers d’art 2021/22
 41. Thiết Kế 41 - Métiers d’art 2021/22
 42. Thiết Kế 42 - Métiers d’art 2021/22
 43. Thiết Kế 43 - Métiers d’art 2021/22
 44. Thiết Kế 44 - Métiers d’art 2021/22
 45. Thiết Kế 45 - Métiers d’art 2021/22
 46. Thiết Kế 46 - Métiers d’art 2021/22
 47. Thiết Kế 47 - Métiers d’art 2021/22
 48. Thiết Kế 48 - Métiers d’art 2021/22
 49. Thiết Kế 49 - Métiers d’art 2021/22
 50. Thiết Kế 50 - Métiers d’art 2021/22
 51. Thiết Kế 51 - Métiers d’art 2021/22
 52. Thiết Kế 52 - Métiers d’art 2021/22
 53. Thiết Kế 53 - Métiers d’art 2021/22
 54. Thiết Kế 54 - Métiers d’art 2021/22
 55. Thiết Kế 55 - Métiers d’art 2021/22
 56. Thiết Kế 56 - Métiers d’art 2021/22
 57. Thiết Kế 57 - Métiers d’art 2021/22
 58. Thiết Kế 58 - Métiers d’art 2021/22
 59. Thiết Kế 59 - Métiers d’art 2021/22