65 thiết kế

thiết kế

Toàn bộ những trang phục được thiết kế bởi Virginie Viard

Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023

 1. Thiết Kế 1 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 2. Thiết Kế 2 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 3. Thiết Kế 3 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 4. Thiết Kế 4 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 5. Thiết Kế 5 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 6. Thiết Kế 6 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 7. Thiết Kế 7 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 8. Thiết Kế 8 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 9. Thiết Kế 9 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 10. Thiết Kế 10 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 11. Thiết Kế 11 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 12. Thiết Kế 12 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 13. Thiết Kế 13 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 14. Thiết Kế 14 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 15. Thiết Kế 15 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 16. Thiết Kế 16 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 17. Thiết Kế 17 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 18. Thiết Kế 18 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 19. Thiết Kế 19 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 20. Thiết Kế 20 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 21. Thiết Kế 21 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 22. Thiết Kế 22 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 23. Thiết Kế 23 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 24. Thiết Kế 24 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 25. Thiết Kế 25 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 26. Thiết Kế 26 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 27. Thiết Kế 27 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 28. Thiết Kế 28 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 29. Thiết Kế 29 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 30. Thiết Kế 30 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 31. Thiết Kế 31 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 32. Thiết Kế 32 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 33. Thiết Kế 33 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 34. Thiết Kế 34 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 35. Thiết Kế 35 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 36. Thiết Kế 36 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 37. Thiết Kế 37 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 38. Thiết Kế 38 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 39. Thiết Kế 39 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 40. Thiết Kế 40 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 41. Thiết Kế 41 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 42. Thiết Kế 42 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 43. Thiết Kế 43 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 44. Thiết Kế 44 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 45. Thiết Kế 45 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 46. Thiết Kế 46 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 47. Thiết Kế 47 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 48. Thiết Kế 48 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 49. Thiết Kế 49 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 50. Thiết Kế 50 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 51. Thiết Kế 51 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 52. Thiết Kế 52 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 53. Thiết Kế 53 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 54. Thiết Kế 54 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 55. Thiết Kế 55 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 56. Thiết Kế 56 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 57. Thiết Kế 57 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 58. Thiết Kế 58 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 59. Thiết Kế 59 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 60. Thiết Kế 60 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 61. Thiết Kế 61 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 62. Thiết Kế 62 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 63. Thiết Kế 63 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 64. Thiết Kế 64 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023
 65. Thiết Kế 65 - Bộ sưu tập Pre-Collection Xuân Hè 2023