Mắt kính dáng vuông Kim loại Light Gold & Black

Tham chiếu 2215 C134, A75295 X01060 V3134

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Kim loại. Light Gold & Black Kích Thước Tròng Kính: 52 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền