Mắt kính dáng phi công Kim loại & Da bê Vàng ánh kim & Đen.

Tham chiếu 2210Q C395, A75261 X01982 V3395

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng phi công

Kim loại & Da bê. Vàng ánh kim & Đen Kích Thước Tròng Kính: 54 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền