Mắt kính dáng vuông Kim loại và Hạt đá Vàng ánh kim.

Tham chiếu 2208B C269, A75255 X02570 V3269

Các lựa chọn khác
KÍCH THƯỚC TRÒNG KÍNH

Trung bình (51 mm)

CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng vuông

Kim loại và Hạt đá. Vàng ánh kim Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền