Mắt kính dáng vuông Kim loại và Hạt đá Vàng ánh kim

Tham chiếu 2208B C269, A75255 X02570 V3269

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

Mắt kính dáng vuông

Kim loại và Hạt đá. Vàng ánh kim Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền