Mắt kính Pantos Kim loại và Hạt đá Đen.

Tham chiếu 2207B C101, A75254 X02570 V3101

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính Pantos

Kim loại và Hạt đá. Đen Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền