Mắt kính dáng cánh bướm Kim loại & Da bê Silver & Burgundy.

Tham chiếu 2205Q C124, A75248 X27388 V3124

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng cánh bướm

Kim loại & Da bê. Silver & Burgundy Kích Thước Tròng Kính: 54 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền