Chính Sách Bảo Mật Của CHANEL

Menu

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Để biết bất kỳ câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư nào, vui lòng liên hệ privacy@chanel.com

CHANEL quan tâm đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúng tôi cam kết đưa ra các tiêu chuẩn cao nhất về sản phẩm và dịch vụ. Do đó, chúng tôi đề cao từng khách hàng hiện tại hoặc tương lai của mình và hướng đến việc duy trì sự bảo vệ thích hợp đối với dữ liệu/thông tin cá nhân của bạn (“Dữ Liệu”). 

Chính Sách Bảo Mật của CHANEL này giải thích cách CHANEL thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng hoặc các trải nghiệm kỹ thuật số khác của chúng tôi (“Dịch Vụ Số”), khi bạn mua sản phẩm CHANEL qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của chúng tôi hoặc qua các điểm bán hàng của chúng tôi, khi bạn đến các điểm bán hàng của chúng tôi, khi bạn điền và gửi một trong các Thẻ Boutique của chúng tôi, khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc khi bạn tương tác với CHANEL hoặc được hiển thị nội dung về CHANEL, theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu ở các lãnh thổ nơi chúng tôi kinh doanh. 

Các sửa đổi theo địa phương cụ thể được đề cập dưới đây cũng áp dụng cho người tiêu dùng ở các lãnh thổ đó và trong một số trường hợp có thể đặt ra các tiêu chuẩn khác theo luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương. Trong trường hợp như vậy, các sửa đổi dành riêng cho địa phương sẽ áp dụng trong trường hợp có xung đột. Để tuân thủ pháp luật về bảo mật dữ liệu cụ thể của các tiểu bang Hoa Kỳ, đối với thông báo về việc Chanel thu thập và xử lý dữ liệu của cư dân tại Hoa Kỳ, vui lòng nhấp vào đây.

​​Tóm tắt Chính sách bảo mật của CHANEL

Phần I. - Các quy định chung

​Đưa ra các quy định chung áp dụng cho tất cả quá trình xử lý dữ liệu của CHANEL, cho dù bạn tiếp cận chúng tôi qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi, không phân biệt khu vực tài phán nơi chúng được điều hành hoặc lãnh thổ nơi bạn đang ở hoặc cư trú.

1. ​Ai chịu trách nhiệm về việc xử lý Dữ Liệu của bạn?

​Để biết ai có vai trò là bên kiểm soát dữ liệu để xử lý Dữ Liệu của bạn, vui lòng bấm vào đây.

​2. Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào? 

​Loại Dữ Liệu chúng tôi thu thập về bạn phụ thuộc vào hoạt động và sự tương tác của bạn với CHANEL. Dữ Liệu của bạn có thể được thu thập khi bạn mua sản phẩm tại CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Cơ Bản, Dữ Liệu Mua Hàng; Dữ Liệu Sau Bán Hàng), khi bạn sử dụng Dịch Vụ Số của CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Nhật Ký, Dữ Liệu Truyền Thông Xã Hội, Trò Chuyện Trực Tuyến), khi bạn đăng ký nhận bản tin CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Tiếp Thị), khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc khi bạn tương tác với CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu về Yêu Cầu).

3. ​Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?

​Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu của bạn cho các mục đích khác nhau, tùy thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như để cho phép bạn mua sản phẩm tại CHANEL hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ của CHANEL, để xử lý yêu cầu của bạn, để thông báo cho bạn về các bộ sưu tập và sự kiện mới nhất của chúng tôi, để thu thập ý kiến ​​của bạn, để liên hệ với bạn và nói chung là để biết về bạn tốt hơn nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa. Mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa một cách hợp pháp trên sự đồng ý của bạn, sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý và/hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi tùy thuộc vào mục đích xử lý.

4. ​Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?

5. ​Luồng dữ liệu quốc tế

6. ​Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?

​CHANEL lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

7. uyền của bạn là gì?

​Bạn có một số quyền đối với Dữ Liệu của bạn (ví dụ: quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối, v.v.) được liệt kê tại đây và bạn có thể thực hiện những quyền này bất cứ lúc nào.

8. ách thức Liên hệ với CHANEL khi có Câu hỏi về Quyền riêng tư?

​Bạn có thể liên hệ với CHANEL tại đây để thực hiện các quyền của mình và nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này.

Phần II - Các quy định áp dụng cụ thể cho Dịch Vụ Số của CHANEL

​Quy định các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu của CHANEL chỉ được triển khai trên Dịch Vụ Số của CHANEL.

1. ​Chúng tôi sử dụng Cookie nào và làm thế nào bạn có thể phản đối việc sử dụng đó?

2. ​Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện cho quảng cáo số?

hi bạn duyệt Dịch Vụ Số của chúng tôi, và khi bạn đồng ý, nếu pháp luật có quy định, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nội dung tiếp thị cá nhân hoá theo nhu cầu và sở thích của bạn.

3. ​Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện khi bạn nộp đơn xin việc trên Dịch Vụ Số của chúng tôi?

​CHANEL có thể xử lý Dữ Liệu của bạn nếu bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL để xử lý đơn xin việc của bạn.

​Phần III - Các quy định áp dụng cụ thể cho các điểm bán hàng của CHANEL

ung cấp các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu của CHANEL chỉ được thực hiện qua các điểm bán hàng của CHANEL.

1. CCTV

Chúng tôi có thể sử dụng camera quan sát (CVTV) khi bạn đến các điểm bán hàng của CHANEL. Vui lòng nhấp vào đâyđể tìm hiểu thêm về quá trình CHANEL xử lý hình ảnh của bạn thông qua hệ thống camera quan sát của chúng tôi.

2. ​Các hoạt động khác

​Phần IV. - Các quy định cụ thể dành cho địa phương

​Phần này quy định một số sửa đổi hoặc khác biệt theo địa phương cụ thể có thể áp dụng tùy thuộc vào việc công ty CHANEL thực hiện xử lý dữ liệu hoặc nơi bạn đang sinh sống hoặc cư trú. Các quy định này bổ sung cho các quy định chung được nêu trong Chính Sách Bảo Mật của CHANEL. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn, các quy định cụ thể của địa phương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Phần V – Tổ Chức CHANEL

Phần I. - Các quy định chung

Đưa ra các quy định chung áp dụng cho tất cả quá trình xử lý dữ liệu của CHANEL, cho dù bạn tiếp cận chúng tôi thông qua Dịch Vụ Số của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi, hoặc qua tương tác với chúng tôi, không phân biệt khu vực tài phán nơi chúng được điều hành hoặc lãnh thổ nơi bạn đang ở hoặc cư trú.

Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho tổ chức CHANEL tương ứng (“CHANEL” hoặc “chúng tôi”) mà đã thu thập Dữ Liệu của bạn, như được quy định below. Tổ Chức CHANEL đó có thể chia sẻ thêm thông tin với toàn bộ Tổ Chức CHANEL theo các biện pháp bảo vệ được quy định trong chính sách này (xem Mục 4).

Bất kỳ hoạt động bán hàng trực tuyến nào trên phần thương mại điện tử của trang web đều được thực hiện bởi tổ chức CHANEL tương ứng như được nêu trong Điều khoản Bán hàng hiện hành.

Nếu bạn muốn liên hệ với CHANEL hoặc Văn Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu Toàn cầu của CHANEL, vui lòng xem [Mục 8. Cách thức liên lạc với CHANEL khi có câu hỏi về quyền riêng tư.

Loại Dữ Liệu chúng tôi thu thập về bạn phụ thuộc vào hoạt động và sự tương tác của bạn với CHANEL. Dữ Liệu sau đây có thể được CHANEL thu thập:

Loại Dữ Liệu

Dữ Liệu được thu thập

Dữ Liệu Cơ Bản

Danh xưng, họ, tên, tên đệm, tên thời con gái, biệt hiệu, hậu tố, ngày sinh, nhóm tuổi, quốc tịch, nhân viên (có/ không), ID tài khoản được liên kết và mối quan hệ

Dữ Liệu Liên Lạc

Loại địa chỉ, địa chỉ chính (có/không), đường phố, số, thành phố, mã zip / mã bưu chính, tiểu bang, lãnh thổ, lãnh thổ cư trú, địa chỉ email, email chính (có/không), số điện thoại, loại số điện thoại, số điện thoại chính (có/không), số điện thoại, ngôn ngữ giao tiếp

Dữ Liệu Định Danh

Loại giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu, thẻ căn cước quốc gia), số tài liệu, ngày hết hạn, ngày cấp.

Dữ Liệu Nhật Ký (Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng Dịch Vụ Số của CHANEL chỉ cho mục đích cung cấp thông tin - Thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn)

Phù hợp với lựa chọn cookie được cung cấp (nếu và khi được áp dụng), khi bạn sử dụng Dịch Vụ Số của chúng tôi chỉ cho mục đích cung cấp thông tin (ví dụ: bạn không đăng ký, mua hoặc theo cách khác gửi Dữ Liệu của mình thông qua Dịch Vụ Số liên quan), trình duyệt internet của bạn sẽ tự động thu thập và chuyển cho chúng tôi, một số thông tin cơ bản liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ Số của bạn. Dữ Liệu Nhật Ký đó có thể bao gồm loại và phiên bản trình duyệt của bạn, hệ điều hành và giao diện của bạn, thiết bị đã sử dụng, tùy chọn ngôn ngữ, trang web mà từ đó bạn đang tiếp cận chúng tôi (liên kết giới thiệu URL), (các) trang web bạn đang truy cập trên Dịch Vụ Số của chúng tôi, ngày và giờ về lượt truy cập của bạn, một phần của địa chỉ giao thức internet (IP), các hành động của bạn được thực hiện trên Dịch Vụ Số, tương tác của bạn với tính năng Trò Chuyện Trực Tuyến bao gồm bản ghi của bất kỳ buổi trò chuyện nào như vậy (mà có thể sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba) và tên của nhà cung cấp quyền truy cập của bạn.

Dữ Liệu Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng Dịch Vụ Số của CHANEL chỉ cho mục đích cung cấp thông tin - Thông tin được xử lý bởi các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội bên ngoài)

Việc chỉ sử dụng Dịch Vụ Số của chúng tôi thường không liên quan đến các hoạt động xử lý dữ liệu (bao gồm truyền dữ liệu) liên quan đến các nền tảng truyền thông của bên thứ ba và/hoặc mạng xã hội (như Facebook và Instagram, “Nền Tảng Bên Ngoài”). Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận cookie xác định đối tượng được cung cấp (nếu và khi được áp dụng) hoặc ví dụ nếu bạn sử dụng các nút chia sẻ cho phép bạn chia sẻ các nội dung của CHANEL với bạn bè của bạn thông qua các Nền Tảng Bên Ngoài này, hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn trên các Nền Tảng Bên Ngoài này thông qua Dịch Vụ Số, thì Nền Tảng Bên Ngoài có thể (tùy thuộc vào cơ sở pháp lý của riêng các nền tảng đó) thu thập và theo cách khác xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để cung cấp cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa.

Dữ Liệu Mua Hàng(Thông tin được thu thập khi bạn mua sản phẩm CHANEL)

Nếu bạn mua sản phẩm CHANEL, chúng tôi sẽ thu thập Dữ Liệu thông qua biểu mẫu mua hàng để xử lý đơn đặt hàng, như ngày giao dịch, mã khách hàng, trả hàng (có/không), mã giao dịch, mã cửa hàng, kênh, mã cộng tác viên bán hàng, tổng số lượng, số tiền vận chuyển, tổng số tiền nội tệ, tổng số tiền toàn cầu, mã sản phẩm, số lượng, giá, chiết khấu, mẫu (có/không), thuế, số tiền bán hàng ròng, số tiền bán hàng ròng theo đơn vị tiền tệ toàn cầu, số lượng sản phẩm đã mua mỗi loại, phân bổ phân khúc (bao gồm thị trường, cửa hàng, v.v.) và lưu giữ lịch sử mua hàng của bạn.

Dữ Liệu Sau Bán Hàng

Nếu bạn mua một sản phẩm CHANEL và/hoặc tìm kiếm hỗ trợ sau bán hàng, chúng tôi sẽ thu thập các Dữ Liệu sau: mã khách hàng, vị trí cửa hàng, ngày tạo, cập nhật lần cuối, mã vé, trạng thái, mã người được giao, kênh liên hệ, lý do, bộ phận, số đơn đặt hàng, số lượng yêu cầu trước đó, ngày tạo, ngày đóng, mã trường hợp, mức độ ưu tiên, loại trường hợp, tên liên hệ, số lượng, giá sau bán hàng, chủ đề, mô tả, bằng chứng mua hàng (có/không), ngày mua, cửa hàng mua hàng, mã sản phẩm, kết thúc được liên lạc, kết thúc ước tính, nhận xét cho hội thảo, hành động cuối cùng được thực hiện, phân bổ phân khúc (bao gồm thị trường, cửa hàng, v.v.), ngày trả hàng.

Dữ Liệu Tiếp Thị (Thông tin được thu thập khi bạn đăng ký nhận bản tin CHANEL hoặc hình thức thông tin tiếp thị khác)

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các hình thức thông tin tiếp thị khác để nhận thông tin về các bộ sưu tập, sản phẩm, chiến dịch, chương trình và các sự kiện khác của CHANEL, chúng tôi sẽ thu thập Dữ Liệu Tiếp thị thông qua biểu mẫu đăng ký, như đồng ý nhận thông tin, đồng ý chia sẻ / hợp nhất dữ liệu, sở thích về kênh, lĩnh vực ưa thích (Thời trang, Đồng hồ & Trang sức, Nước hoa & Làm đẹp), cửa hàng ưu tiên, nhân viên tư vấn bán hàng ưu tiên; dữ liệu liên quan đến sự kiện.

Dữ Liệu Sở Thích

Ngôn ngữ sử dụng, các sản phẩm CHANEL yêu thích, sở thích, thông tin được lưu trong tài khoản CHANEL của bạn, thông tin từ sự tương tác của bạn với các tính năng và dịch vụ khác nhau do chúng tôi cung cấp trên nền tảng số hoặc tại cửa hàng (ví dụ nhưng không giới hạn ở: La Collection, Sử Dụng Thử Sản Phẩm Trên Môi Trường Ảo (Virtual Try On)), và tương tác với các chiến dịch tiếp thị.

Khi bạn tương tác với dịch vụ số hoặc dịch vụ tại cửa hàng của chúng tôi, bạn có quyền lựa chọn các phương thức tiếp cận khác nhau:

Nếu bạn có tài khoản CHANEL và bạn đăng nhập trong quá trình tương tác với dịch vụ số hoặc dịch vụ tại cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các dữ liệu được thu thập trong quá trình trải nghiệm dịch vụ tại cửa hàng hoặc dịch vụ số trực tuyến của chúng tôi để: (i) gửi cho bạn đề xuất sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại có liên quan, phù hợp với sở thích của bạn (xem Các Mục Đích Liên Quan Đến Tiếp Thị bên dưới); (ii) để hiểu sở thích của bạn (xem Các Mục Đích Liên Quan Đến Sở Thích bên dưới); và (iii) cải thiện các công cụ, công nghệ và dịch vụ của chúng tôi.

Một số trải nghiệm của chúng tôi có thể cho phép cá nhân sử dụng theo “cách không thể định danh được” theo đó cá nhân không cần cung cấp tên và thông tin liên hệ của họ, hoặc không cần đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản CHANEL.

Nếu bạn tham gia một trong những trải nghiệm của chúng tôi, tại cửa hàng hoặc trực tuyến, bằng cách này, chúng tôi có thể tạm thời lưu trữ một số dữ liệu cá nhân cụ thể về bạn (bao gồm, ví dụ như thông tin liên lạc của bạn, kết quả trải nghiệm của bạn, Dữ Liệu Hình Ảnh, v.v.) trong vòng tối đa 48 giờ. Điều này là để bạn có thể truy cập kết quả trải nghiệm sau khi hoàn thành và lưu chúng vào tài khoản CHANEL của bạn nếu bạn muốn. Sau khi hết thời gian lưu trữ tạm thời, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: dữ liệu hình ảnh và địa chỉ email) và sẽ không thể liên kết kết quả trải nghiệm của bạn với cá nhân bạn.

Trong khoảng thời gian lưu trữ tạm thời này, chúng tôi sẽ sử dụng một “số nhận dạng phiên truy cập” để truy xuất thông tin trải nghiệm của bạn nếu bạn muốn truy cập thông tin này và liên kết thông tin này với tài khoản của bạn. Số nhận dạng phiên truy cập là một tập hợp các chữ cái và số ngẫu nhiên và sẽ không liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.
Nếu bạn tham gia một trong các trải nghiệm của chúng tôi, trực tuyến hoặc tại cửa hàng (bao gồm theo cách “không thể định danh được”), CHANEL sẽ lưu giữ một số kết quả nhất định từ việc tham gia trải nghiệm trực tuyến hoặc tại cửa hàng của bạn (ví dụ như, đặc điểm quy trình chăm sóc da, chi tiết sử dụng sản phẩm hoặc biểu hiện chất lượng của da như sức sống hoặc độ mịn màng) được CHANEL sử dụng cho mục đích phát triển sản phẩm và nâng cao dịch vụ. Thông tin này sẽ không thể định danh được bạn.
Dữ liệu bổ sung có thể được thu thập cho khách hàng VIP (ví dụ: sở thích, sở thích ăn uống, sở thích trải nghiệm cửa hàng, v.v., mức độ ảnh hưởng xã hội (bạn bè với khách hàng khác của CHANEL, khách hàng VIP của các thương hiệu khác).

Dữ Liệu Của Bên Thứ Ba

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu về bạn từ các đối tác là bên thứ ba hoặc hướng dẫn các đối tác là bên thứ ba đó cung cấp Dữ Liệu của riêng họ về bạn cho các nền tảng bên ngoài nhằm (i) làm phong phú thêm bộ dữ liệu của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin phù hợp về sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi trên các nền tảng bên ngoài hoặc thông qua các bên thứ ba đó, cũng như (ii) để thực hiện giám sát thương hiệu CHANEL.
Khi bạn đã cho phép bên thứ ba chia sẻ với CHANEL thông tin mà họ nắm giữ về bạn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ: khi bạn đã được nhắm tới nội dung quảng cáo liên quan đến CHANEL do tiêu chí nhắm đối tượng mà chúng tôi đã đồng ý với nhà xuất bản hoặc nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội là bên thứ ba.

Dữ Liệu Chống Hàng Giả và Chống Vi Phạm(Thông tin về các bên tham gia chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của CHANEL)

Để chống lại hàng giả và vi phạm, CHANEL đã thiết lập các quy trình thu thập và lưu trữ thông tin về các công ty hoặc cá nhân có hành vi hoặc có thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập và lưu trữ các Dữ Liệu Chống Hàng Giả Và Chống Vi Phạm sau đây: dữ liệu định danh, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, tên miền, số điện thoại và các thông tin khác liên quan đến các hoạt động làm hàng giả và vi phạm, cùng với bất kỳ tài liệu và thông tin nào liên quan đến quá trình tố tụng tại tòa án. Dữ Liệu Chống Hàng Giả và Chống Vi Phạm này có thể được CHANEL hoặc một trong các đại lý thay mặt cho CHANEL thu thập từ các nguồn mở hoặc được cung cấp cho CHANEL bởi các bên độc lập, bao gồm cả các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, CHANEL giám sát định kỳ các trang truyền thông xã hội và các nền tảng/trang web trực tuyến khác, cũng như các điểm bán hàng trực tiếp, để phát hiện những bên bán sản phẩm CHANEL không được ủy quyền.
CHANEL có thể chia sẻ Dữ Liệu Chống Hàng Giả và Chống Vi Phạm này với các bên thứ ba, bao gồm các cơ quan chính phủ và các đại lý cũng như bên tư vấn của CHANEL, nhằm mục đích điều tra hoạt động làm hàng giả và vi phạm và thực hiện hành động để ngăn chặn việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của CHANEL.

Dữ Liệu để quản lý các mạng phân phối được ủy quyền/thuộc sở hữu của CHANEL

CHANEL cần yêu cầu các mạng phân phối được ủy quyền/thuộc sở hữu của CHANEL, bảo vệ thương hiệu CHANEL và xác định nhữngbên bán lại không được ủy quyền. Với mục đích này, CHANEL thực hiện các hoạt động lập hồ sơ khách hàng bằng cách phân tích hành vi mua hàng theo các tiêu chí khách quan. CHANEL thu thập các dữ liệu sau cho mục đích này: dữ liệu định danh, tên, lịch sử mua hàng (bao gồm sản phẩm, số lượng đã mua và kích cỡ), địa chỉ giao hàng, vị trí của cửa hàng, phương thức thanh toán.
Ngoài ra, CHANEL giám sát định kỳ các trang truyền thông xã hội và các nền tảng/trang web trực tuyến khác, cũng như các điểm bán hàng trực tiếp, để phát hiện những bên bán sản phẩm CHANEL không được ủy quyền. Một số Dữ Liệu cũng được thu thập từ các đại lý được ủy quyền.
Trong trường hợp bên bán lại không được ủy quyền được xác định, một cảnh báo có thể xuất hiện trên hồ sơ khách hàng của bên đó, cảnh báo này sẽ hạn chế quyền tiếp cận vào một số dịch vụ và/hoặc hàng bán nhất định trong khoảng thời gian 2 năm.
Không có quyết định tự động nào dựa trên việc lập hồ sơ.

Dữ Liệu Sức Khỏe được liên kết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: mỹ phẩm)

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ theo quy định, cũng như để giải quyết các khiếu nại của khách hàng, CHANEL sẽ thu thập các thông tin giới hạn về sức khỏe thông qua bảng câu hỏi chuyên dụng (ví dụ: loại da, dị ứng, phản ứng trước đây). Một thông báo thông tin cụ thể sẽ được cung cấp cho bạn trong trường hợp đó.

Dữ liệu Hình Ảnh (có thể được phân loại thành dữ liệu sinh trắc học phụ thuộc vào từng khu vực tài phán)

Ảnh chụp: CHANEL có thể thu thập ảnh chụp và dữ liệu hình ảnh, như tại các sự kiện hoặc khi bạn đến các cửa hàng của chúng tôi, hoặc khi bạn gửi dữ liệu hình ảnh đó cho chúng tôi. Kiểu khuôn mặt và các dữ liệu hình ảnh khác: Đối với các trải nghiệm sử dụng thử sản phẩm trên môi trường ảo trực tuyến hoặc tại cửa hàng của chúng tôi, bao gồm Trải Nghiệm Kiểm Tra Sức Khỏe Làn Da Qua Máy Quét của Chanel và/hoặc các trải nghiệm khác, dữ liệu hình ảnh sẽ được sử dụng để xác định kiểu khuôn mặt hoặc da, và các thông số của kiểu khuôn mặt đó.
CHANEL không lưu trữ loại dữ liệu này theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, khách hàng có quyền lựa chọn, nếu khách hàng lựa chọn lưu trữ, và khi có sự đồng ý khách hàng về việc lưu trữ hình ảnh hoặc dữ liệu đã được thu thập phụ thuộc vào trải nghiệm khách hàng đã chọn trong tài khoản CHANEL của mình. Loại dữ liệu này được lưu trữ theo quy định của pháp luật và chính sách tại nơi lưu trữ dữ liệu. Người dùng có cơ hội xóa các dữ liệu này bất kỳ lúc nào.
Nếu bạn chọn lưu hình ảnh của bạn vào tài khoản CHANEL của bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ hình ảnh của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập hình ảnh của bạn thông qua tài khoản CHANEL của bạn. Không có đặc điểm khuôn mặt nào bị đo lường hoặc thu thập.

Yêu cầu dữ liệu (Thông tin được thu thập khi bạn tương tác với chúng tôi)

Loại hình mối quan hệ với CHANEL (ví dụ: khách hàng, nhân viên hoặc đối tượng khác), họ, tên, loại yêu cầu (ví dụ: yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân), yêu cầu thêm các chi tiết cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn (ví dụ: chi tiết định danh), và nội dung yêu cầu của bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Thông báo chung quan trọng: Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các biểu mẫu, chúng tôi sẽ chỉ ra các trường bắt buộc thông qua dấu hoa thị. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu được đánh dấu hoa thị, CHANEL sẽ không thể xử lý Dữ Liệu của bạn theo chính sách này và điều này có thể ngăn bạn truy cập vào các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trong khi gửi bất kỳ Dữ Liệu nào, bao gồm cả nội dung đa phương tiện (ảnh, video, v.v.), hãy đảm bảo dữ liệu đó chính xác và không truyền bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào như thông tin sức khỏe, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, thông tin về đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của bạn, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, cũng như bất kỳ nội dung nào không được yêu cầu rõ ràng thông qua bảng câu hỏi hoặc bất kỳ phương pháp thu thập nào khác (như thông tin thương mại, quảng cáo, sáng tạo cá nhân, ý tưởng hoặc khái niệm), trừ khi điều này là bắt buộc trong trường hợp ngoại lệ (ví dụ: báo cáo dị ứng).

Dịch Vụ Số của chúng tôi không đặc biệt tập trung vào trẻ vị thành niên (tức là các cá nhân dưới 18 tuổi). Tuy nhiên, nếu chúng tôi vô tình thu thập thông tin như vậy, người đại diện hợp pháp của trẻ vị thành niên có thể thực hiện các quyền của trẻ vị thành niên thay mặt và nhân danh trẻ bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể xử lý theo cách thức điện tử hoặc một cách thủ công Dữ Liệu của bạn cho các mục đích sau. Mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa một cách hợp pháp trên sự đồng ý của bạn, sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý và/hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi tùy thuộc vào mục đích xử lý.

Mục đích xử lý:

Loại Dữ Liệu có thể liên quan:

Cơ sở pháp lý:

Mục Đích Liên Quan Đến Dịch Vụ Số

Cho phép bạn duyệt thông qua Dịch Vụ Số của chúng tôi và sử dụng tài khoản trực tuyến cá nhân của bạn

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu nhật ký
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu truyền thông xã hội

•Sự đồng ý
•Hợp đồng
•Lợi ích hợp pháp

Mục Đích Liên Quan Đến Yêu Cầu

Cho phép bạn lấy thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, như trong phần “Liên hệ với chúng tôi”

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu về yêu cầu

•Hợp đồng
•Sự đồng ý

Mục Đích Liên Quan Đến Mua Hàng

Cho phép bạn mua sản phẩm CHANEL thông qua Dịch Vụ Số của chúng tôi, tại các Điểm Bán Hàng của CHANEL và các điểm bán hàng khác của chúng tôi. Cho phép chúng tôi quản lý việc mua hàng, thanh toán (bao gồm lấy hoá đơn điện tử) và giao hàng của bạn

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu mua hàng

•Hợp đồng

Mục Đích Liên Quan Đến Dịch Vụ (bao gồm sau bán hàng)

Cho phép bạn hưởng lợi từ dịch vụ bảo hành và dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi, tiếp cận dịch vụ của CHANEL tại các Điểm Bán Hàng của CHANEL và các điểm bán hàng khác hoặc trên Dịch Vụ Số của chúng tôi - ví dụ: đặt lịch hẹn với nhân viên tư vấn bán hàng, tạo danh sách sản phẩm CHANEL mong muốn, sử dụng thử trên môi trường ảo hoặc tại cửa hàng, hoặc để có thể định danh bạn tại cửa hàng. Cho phép chúng tôi quản lý các dịch vụ CHANEL sẽ cung cấp sau khi mua hàng và cung cấp dịch vụ cho sự kiện.

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu sau bán hàng
•Dữ Liệu hình ảnh (có thể được phân loại là dữ liệu sinh trắc học phụ thuộc vào từng khu vực tài phán)
•Dữ liệu sở thích

•Hợp đồng
•Lợi ích hợp pháp
•Sự đồng ý (ví dụ, đối với trải nghiệm sử dụng thử sản phẩm trên môi trường ảo và các dịch vụ tương tự)

Mục Đích Liên Quan Đến Quy Định

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, trong đó bao gồm các quy định về mỹ phẩm, chống rửa tiền, tham nhũng, sàng lọc các biện pháp trừng phạt, gian lận thẻ tín dụng, chống hàng giả, nghĩa vụ bảo mật và xử lý các yêu cầu về quyền của chủ thể dữ liệu của bạn

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạcDữ Liệu nhật ký
•Dữ Liệu truyền thông xã hội
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu về yêu cầu
•Dữ Liệu Chống Hàng Giả và Chống Vi Phạm
•Dữ Liệu để quản lý các mạng lưới phân phối được ủy quyền / thuộc sở hữu của CHANEL
•Dữ Liệu sức khỏe liên quan đến mỹ phẩm
•Dữ Liệu sau bán hàng
•Dữ Liệu định danh
•Dữ Liệu hình ảnh

•Sự đồng ý
•Nghĩa vụ pháp lý
•Lợi ích hợp pháp

Quản lý các mạng lưới phân phối được ủy quyền/ thuộc sở hữu của CHANEL và bảo vệ mục đích của sản phẩm và thương hiệu CHANEL

Chống lại sự chuyển hướng, phân phối có chọn lọc và bảo vệ giá trị thương hiệu, đồng thời phát hiện bên bán lại không được ủy quyền (để phân biệt họ với người tiêu dùng cuối cùng, bên bán lại được ủy quyền hoặc người cung cấp dịch vụ mua sắm và tư vấn trang phục trong danh sách khách hàng quan trọng (chỉ dành cho các mặt hàng Thời trang)).

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu truyền thông xã hội
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu về yêu cầu
•Dữ Liệu để quản lý các mạng lưới phân phối được ủy quyền / thuộc sở hữu của CHANEL
•Dữ Liệu sau bán hàng
•Dữ Liệu định danh

•Lợi ích hợp pháp (nếu áp dụng)

Mục đích liên quan đến Cải Thiện Sản Phẩm

Thu thập ý kiến của bạn về sản phẩm và dịch vụ CHANEL của chúng tôi, đặc biệt thông qua khảo sát và bảng câu hỏi, và hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi [thông qua DCT] để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu nhật ký
•Dữ Liệu về yêu cầuVDữ Liệu truyền thông xã hội
•Dữ Liệu tiếp thị
•Dữ Liệu của bên thứ ba
•Dữ Liệu sở thích

•Sự đồng ý
•Lợi ích hợp pháp

Mục đích liên quan đến nghiên cứu

Thiết lập thống kê, nghiên cứu về tài chính và thương mại, thực hiện phân tích để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạcVDữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu tiếp thị
•Dữ Liệu về yêu cầu
•Dữ Liệu truyền thông xã hội
•Dữ Liệu của bên thứ ba

•Sự đồng ý
•Lợi ích hợp pháp

Mục đích liên quan đến tiếp thị

Thông báo cho bạn về các bộ sưu tập, sản phẩm, chiến dịch, chương trình và các sự kiện mới nhất của chúng tôi bằng cách gửi cho bạn thông tin về CHANEL của chúng tôi (qua thư điện tử, qua bưu điện hoặc qua điện thoại của bạn: cuộc gọi, trò chuyện, SMS và MMS, tin nhắn nhanh và phương tiện truyền thông mạng xã hội). Đôi khi, những thông tin này có thể giới thiệu các thương hiệu không phải Chanel như Maisons d'Art của chúng tôi (ví dụ: Maison Michel, Barrie, Goossens) và các công ty được mua lại khác (ví dụ: Eres, Orlebar Brown). Tuy nhiên, dữ liệu sẽ không được chia sẻ với các công ty trên.

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu tiếp thị
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu sở thích
•Dữ Liệu truyền thông xã hội
•Dữ Liệu của bên thứ ba

•Sự đồng ý
•Lợi ích hợp pháp

Mục đích liên quan đến Sở thích

Nâng cao hiểu biết của chúng tôi về sở thích và ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các ưu đãi và dịch vụ tùy chỉnh dựa trên sở thích của bạn mà sẽ tương thích tốt hơn với nhu cầu và mong muốn của bạn

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Dữ Liệu nhật kýVDữ Liệu mua hàng
•Dữ Liệu sau bán hàng
•Dữ Liệu tiếp thị
•Dữ Liệu sở thích
•Dữ Liệu truyền thông xã hội
•Dữ Liệu của bên thứ ba

•Sự đồng ý
•Lợi ích hợp pháp

Quản Lý Hợp Đồng Kinh Doanh

Quản lý mối quan hệ với nhà thầu hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, thực hiện hợp đồng với các nhà thầu hoặc nhà cung cấp đó.

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu liên lạc
•Thông tin về Công ty/ Sơ yếu lý lịch

•Hợp đồng

Hiển Thị Dữ Liệu Quốc Tế trong Tổ chức Chanel

Nếu có sẵn trong khu vực tài phán của bạn, bạn có thể cho phép tài khoản của mình (dữ liệu cá nhân và lịch sử giao dịch) được nhận diện trên mạng lưới Cửa hàng Chanel và hưởng lợi từ trải nghiệm CHANEL được cá nhân hóa ở bất cứ đâu trên thế giới.
Nếu bạn đang đến một điểm bán hàng của CHANEL ở bất kỳ quốc gia nào, các nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa.

•Dữ liệu cơ bản
•Dữ liệu liên lạc
•Dữ liệu mua hàng
•Dữ liệu sau bán hàng
•Dữ liệu tiếp thị
•Dữ Liệu sở thích
•Dữ liệu để quản lý các mạng lưới phân phối được ủy quyền / thuộc sở hữu của CHANEL
•Dữ liệu về yêu cầu
•Dữ liệu hình ảnh

•Sự đồng ý

Chúng tôi thường xuyên rà soát các tài khoản nhằm tránh trùng lặp và để cải thiện chất lượng dữ liệu, vì vậy chúng tôi có thể hợp nhất các tài khoản mà chúng tôi tin rằng chúng liên quan đến cùng một cá nhân, nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng và bảo vệ chất lượng cũng như tính bảo mật của dữ liệu trên hệ thống của chúng tôi. Để giúp chúng tôi đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, bạn có thể cập nhật, sửa đổi và truy cập dữ liệu của bạn tại đây.

Trong Tổ Chức CHANEL. Trong phạm vi pháp luật cho phép và có tính đến việc bảo vệ quyền và tự do của bạn đối với việc xử lý Dữ Liệu của bạn và sự đồng ý mà bạn đưa ra (nếu có), Dữ Liệu của bạn sẽ chỉ có thể truy cập được bởi một số lượng người nhận hạn chế và xác định trong mạng lưới toàn cầu của các công ty CHANEL (“Tổ Chức CHANEL”). Danh sách đầy đủ được trình bày chi tiết trong Phần V dưới đây. Việc truy cập Dữ Liệu như vậy sẽ diễn ra nghiêm ngặt trên cơ sở “cần biết” để người nhận hoàn thành Mục Đích xử lý trong khả năng của họ với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu (ngoại trừ Mục đích CCTV được xử lý cục bộ). Chúng tôi có thể chuyển Dữ Liệu của bạn cho một pháp nhân khác nhằm mục đích cộng tác, liên doanh, tổ chức lại công ty, thay đổi hình thức pháp lý hoặc các sự kiện tương tự khác và/hoặc để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Trong trường hợp sáp nhập hoặc bán, Dữ Liệu của bạn sẽ được chuyển vĩnh viễn cho công ty kế thừa.

Nếu bạn là khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của CHANEL hoặc tương tác với CHANEL thông qua Dịch Vụ Số (ngoại trừ bằng cách nộp đơn xin việc), chỉ những nhân viên CHANEL trong Tổ Chức CHANEL đang làm việc trong các nhóm cần có thông tin của bạn (ví dụ, Nhóm Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý thương mại, Pháp lý, Tuân thủ, CNTT, Chăm sóc khách hàng khách hàng và kỹ thuật số) sẽ truy cập Dữ Liệu của bạn.

Những nội dung trên cũng đề cập đến chức năng hiển thị dữ liệu quốc tế trên mạng lưới Cửa hàng Chanel vì lợi ích trải nghiệm CHANEL được cá nhân hóa trên toàn thế giới, khi có sự đồng ý của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ (trong và ngoài CHANEL): Dữ Liệu của bạn nói chung sẽ không được tiết lộ cho những người nhận bên ngoài Tổ Chức CHANEL. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, CHANEL sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đại diện cho CHANEL trên cơ sở các thỏa thuận hợp đồng có quy định các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt. Đặc biệt, chúng tôi sẽ cung cấp Dữ Liệu của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ (trong đó có thể bao gồm các công ty CHANEL khác) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi, chẳng hạn như để thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến CNTT, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, phục vụ bạn hoặc bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên ngoài bao gồm nhưng không giới hạn bởi nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo mật và bảo trì CNTT, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, đối tác tiếp thị và quảng cáo, công ty phân tích dữ liệu, nhà cung cấp sự kiện, nhà cung cấp công cụ dịch vụ kỹ thuật số, dịch vụ gửi thư hoặc email hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng.

Các bên thứ ba khác bên ngoài Tổ Chức Chanel.Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể chuyển Dữ Liệu của bạn cho các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý (ví dụ: cơ quan thuế), tòa án và cơ quan nhà nước, tất cả đều phù hợp với pháp luật hiện hành và cho các bên tư vấn độc lập (ví dụ: luật sư, kế toán, kiểm toán viên, v.v.), là những bên có vai trò là bên kiểm soát. Trong bối cảnh này, CHANEL cũng có thể phải chuyển Dữ Liệu của bạn cho bên thứ ba khi nhận được yêu cầu của cơ quan được pháp luật trao quyền để làm như vậy, theo luật và quy định hiện hành. Dữ Liệu chống hàng giả và chống vi phạm và dữ liệu chuyển hướng có thể được chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm các cơ quan chính phủ và các công ty được ủy quyền hợp pháp để sử dụng nhãn hiệu CHANEL cho mục đích điều tra hoạt động vi phạm và thực hiện hành động để ngăn chặn việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chanel.

Các bên thứ ba khác bên ngoài Tổ Chức Chanel.Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể chuyển Dữ Liệu của bạn cho các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý (ví dụ: cơ quan thuế), tòa án và cơ quan nhà nước, tất cả đều phù hợp với pháp luật hiện hành và cho các bên tư vấn độc lập (ví dụ: luật sư, kế toán, kiểm toán viên, v.v.), là những bên có vai trò là bên kiểm soát. Trong bối cảnh này, CHANEL cũng có thể phải chuyển Dữ Liệu của bạn cho bên thứ ba khi nhận được yêu cầu của cơ quan được pháp luật trao quyền để làm như vậy, theo luật và quy định hiện hành. Dữ Liệu chống hàng giả và chống vi phạm và dữ liệu chuyển hướng có thể được chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm các cơ quan chính phủ và các công ty được ủy quyền hợp pháp để sử dụng nhãn hiệu CHANEL cho mục đích điều tra hoạt động vi phạm và thực hiện hành động để ngăn chặn việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chanel.

Ví dụ: để chia sẻ nội dung truyền thông xã hội, Dịch Vụ Số của chúng tôi có thể sử dụng các nút chia sẻ. Dịch Vụ Số của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết, biểu tượng hoặc ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn chia sẻ nội dung với người khác hoặc công bố lượt truy cập hoặc quan điểm của bạn về nội dung Dịch Vụ Số với những người khác, như nút “Chia sẻ” và “Thích” trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, v.v. Nhà cung cấp các nút ứng dụng đó có thể định danh bạn qua nút này, nếu bạn sử dụng nút và ngay cả khi bạn chưa sử dụng nút này nhưng đã đăng nhập vào mạng xã hội khi bạn truy cập Dịch Vụ Số liên quan ( mở phiên trong quá trình duyệt của bạn). Các nút chia sẻ sẽ cho phép bạn kết nối nội dung được tư vấn với tài khoản người dùng của bạn. Việc xử lý dữ liệu của các thực thể này được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật của riêng họ.

Khi Facebook là đối tác kỹ thuật số (ví dụ: khi sử dụng App Event của Facebook, WhatsApp, Instagram) thì Facebook Ireland là bên đồng kiểm soát quá trình xử lý và bạn có thể tìm thấy thông tin về quá trình xử lý trong Chính sách dữ liệu của Facebook Ireland tại https: // www. facebook.com/about/privacy. Chanel và Facebook Ireland đã ký kết một thỏa thuận đồng kiểm soát để xác định trách nhiệm tương ứng đối với việc tuân thủ các nghĩa vụ theo GDPR liên quan đến việc đồng xử lý .

Nếu bạn chọn lưu dữ liệu hình ảnh của bạn vào tài khoản CHANEL của bạn, bạn có thể xóa dữ liệu này khỏi tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, nếu không thì dữ liệu này sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian bạn đăng ký tài khoản theo quy định pháp luật và chính sách tại nơi lưu trữ.

Nếu bạn chọn không lưu dữ liệu hình ảnh của bạn vào tài khoản CHANEL của bạn, hình ảnh sẽ không được lưu trữ ngoài thiết bị bạn sử dụng để truy cập trải nghiệm. Hình ảnh sẽ được tự động xóa khi bạn đóng trang trải nghiệm.

Bên nhận Dữ Liệu như được nêu trong Phần 4 ở trên có thể liên quan đến việc chuyển Dữ Liệu của bạn đến các lãnh thổ không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu. Các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành được xem xét trước khi thực hiện mọi hoạt động chuyển dữ liệu của bạn xuyên biên giới .

•Việc chuyển dữ liệu trong Tổ Chức CHANEL sẽ được điều chỉnh cuối cùng bởi Thỏa Thuận Chuyển Dữ Liệu Nội Bộ của CHANEL.
•Bất kỳ hoạt động chuyển Dữ Liệu nào ra bên ngoài lãnh thổ của bạn mà không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp sẽ được bảo đảm thông qua các đảm bảo thích hợp theo hợp đồng, các đảm bảo này cũng sẽ tuân thủ luật và quy định hiện hành, như Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn của Liên minh Châu Âu.
•Việc chuyển Dữ Liệu cũng có thể dựa trên sự đồng ý của bạn để hưởng lợi từ trải nghiệm CHANEL độc đáo trên toàn thế giới.

Bạn có thể nhận được các phần có liên quan của các tài liệu nói trên nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với cam kết cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ và sản phẩm cao nhất, chúng tôi cho rằng các sản phẩm của chúng tôi phải cho phép bạn được hưởng chế độ đối xử được cá nhân hóa dành cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng có một không hai có thể kéo dài suốt đời đối với một số sản phẩm. Vì mục đích này và để đảm bảo các dịch vụ như vậy, chúng tôi có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ đó.

Loại Dữ Liệu cá nhân/ Mục đích xử lý

Thời gian lưu trữ toàn cầu

Dữ liệu cá nhân của khách hàng tiềm năng cho mục đích tiếp thị

3 năm kể từ lần liên hệ cuối cùng với khách hàng tiềm năng.

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng nhằm mục đích quản lý quan hệ với khách hàng

10 năm sau khi kết thúc quan hệ thương mại.

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho mục đích tiếp thị

10 năm kể từ khi kết thúc quan hệ thương mại.

Người đại diện của nhà thầu hoặc nhà cung cấp

Trong suốt thời hạn của hợp đồng và sau đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lưu trữ với quyền truy cập được hạn chế trong 5 năm sau khi chấm dứt hợp đồng.

Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ pháp luật hiện hành liên quan đến bảo hành và an toàn sản phẩm và để tiếp tục liên hệ với bạn về kết quả của sản phẩm và cung cấp cho bạn các tư vấn tiếp theo. Dữ Liệu của bạn sẽ được lưu trữ lâu hơn theo quy định của pháp luật địa phương hoặc trong phạm vi mà chúng tôi có mục đích hợp pháp và chính đáng để làm như vậy. Xin lưu ý rằng khoảng thời gian lưu trữ do pháp luật quy định có thể khác nhau theo từng lãnh thổ và các thông báo thông tin riêng biệt cho hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể (ví dụ: giám sát liên tục về sự an toàn của mỹ phẩm đối với sức khỏe con người) có thể quy định các khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu khác nhau.

Hình ảnh của bạn khi sử dụng tính năng sử dụng thử sản phẩm trên môi trường ảo (hoặc trải nghiệm tương tự khác) thông qua Dịch Vụ Số của chúng tôi không được lưu trữ, hình ảnh đó chỉ thu thập để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn lưu hình ảnh của bạn vào tài khoản CHANEL của bạn, hình ảnh đó sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian bạn đăng ký tài khoản theo quy định pháp luật và chính sách tại nơi lưu trữ, mặc dù bạn có thể xóa hình ảnh của bạn khỏi tài khoản CHANEL của bạn vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn không lưu hình ảnh của bạn vào tài khoản CHANEL của bạn, hình ảnh của bạn sẽ được tự động xoá khi bạn đóng trang trải nghiệm.

Bạn có thể có các quyền sau đây trong phạm vi và theo quy định của luật áp dụng cho bạn, và bạn có thể thực hiện những quyền này thông qua các đầu mối liên hệ được quy định trong :Mục 8 dưới đây

•Quyền truy cập và thông tin: bạn có quyền được thông báo ở dạng ngắn gọn, minh bạch, dễ hiểu và dễ tiếp cận về Dữ Liệu mà chúng tôi nắm giữ và cách thức xử lý Dữ Liệu của bạn . Bạn cũng có quyền nhận (i) xác nhận về việc Dữ Liệu liên quan đến bạn có đang được xử lý không và, nếu dữ liệu liên quan đến bạn đang được xử lý (ii) truy cập Dữ Liệu đó và lấy bản sao của Dữ Liệu đó.
•Quyền chỉnh sửa: bạn có quyền có được sự chỉnh sửa Dữ Liệu của bạn. Bạn cũng có quyền hoàn thành Dữ Liệu chưa hoàn chỉnh.
•Quyền xóa: trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu CHANEL xóa Dữ Liệu của bạn. Tuy nhiên, đây không phải là quyền tuyệt đối và CHANEL có thể có cơ sở hợp pháp hoặc chính đáng để lưu trữ Dữ Liệu đó.

Ngoài ra, các quyền khác sẽ được áp dụng theo GDPR và cũng có thể được áp dụng trong khu vực tài phán của bạn (xem Phần IV. - Các quy định cụ thể dành cho địa phương):

•Quyền hạn chế xử lý: trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu của mình.
•Quyền về khả năng di chuyển dữ liệu: bạn có quyền nhận Dữ Liệu của mình mà bạn đã cung cấp cho CHANEL, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và bạn có quyền truyền Dữ Liệu đó đến bên kiểm soát dữ liệu khác mà không bị CHANEL cản trở. Quyền này chỉ áp dụng khi việc xử lý Dữ Liệu của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo hợp đồng và việc xử lý như vậy được thực hiện bằng các phương tiện tự động.
•Quyền phản đối việc xử lý: bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu của mình khi việc xử lý đó dựa trên lợi ích hợp pháp của CHANEL. Tuy nhiên, CHANEL có thể viện dẫn các cơ sở hợp pháp thuyết phục để tiếp tục xử lý. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu của mình cho mục đích tiếp thị bất kỳ lúc nào. Để hủy đăng ký nhận thông báo tiếp thị của chúng tôi, bạn cũng có thể sử dụng các kênh trên hoặc chỉ cần nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối mỗi thông báo.

Nếu bạn đã đồng ý với bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào đối với việc xử lý trong tương lai. Việc rút lại như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý trước khi rút lại sự đồng ý.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc cách thức CHANEL thu thập và sử dụng Dữ Liệu của bạn, bạn cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu Toàn Cầu của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Văn Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu Toàn Cầu

CHANEL Limited
Time & Life
1 Bruton street, London W1J6TL
Người nhận: Giám đốc Bảo mật Dữ Liệu

Bằng email: privacy@chanel.com

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng cung cấp tên, họ, e-mail và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của bạn để chúng tôi xử lý yêu cầu (như địa chỉ bưu điện của bạn) và gửi yêu cầu của bạn qua bất kỳ phương tiện nào sau đây:

•Qua email: privacy@chanel.com
•Qua thư: CHANEL Limited : Time & Life 1 Bruton street, London W1J6TL Người nhận: Giám đốc Bảo mật Dữ Liệu
•bằng hình thức web có thể truy cập vào đây
•bằng cách gửi yêu cầu đến các Điểm bán hàng CHANEL của chúng tôi hoặc các điểm bán hàng khác
•bằng cách liên hệ với Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng CHANEL của chúng tôi (qua biểu mẫu “Liên hệ với Chúng tôi”). (via the form “Contact Us”).

Phần II. - Các quy định áp dụng cụ thể cho Dịch Vụ Số của CHANEL

Chúng tôi có thể thuê các bên cung cấp để cung cấp một số tính năng tương tác nhất định trên Dịch Vụ Số của chúng tôi. Việc bạn sử dụng các tính năng tương tác này là tự nguyện, và chúng tôi có thể giữ lại thông tin do bạn gửi thông qua các tính năng này. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp tính năng trò chuyện tương tác trên Dịch Vụ Số của chúng tôi để trả lời các câu hỏi và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khi bạn tham gia vào cuộc trò chuyện tương tác với một nhân viên ảo hoặc trực tiếp, nội dung của cuộc trò chuyện có thể được ghi lại và lưu giữ dưới dạng bản ghi. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn hiểu rằng các bên cung cấp của chúng tôi có thể xử lý thông tin có được thông qua tính năng này để thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi và các bên cung cấp của chúng tôi có thể sử dụng cookie, pixel và các công nghệ theo dõi trực tuyến khác (“Cookie”) trên Nền Tảng của chúng tôi để thu thập và phân tích thông tin về các tương tác với Nền Tảng của chúng tôi.
Cookie là những phần thông tin mà bất kỳ trang web nào hoặc các nền tảng khác có thể chuyển đến trình duyệt của bạn, sau đó được lưu trữ trong hệ thống máy tính của bạn. Ví dụ: việc lưu Cookie sẽ nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn bằng cách cho phép chúng tôi lưu các lựa chọn của bạn.
Khi bạn sử dụng Dịch Vụ Số, chúng tôi hoặc các bên cung cấp làm việc với Chanel, gửi một hoặc nhiều Cookie đến thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie cố định. Cookie phiên sẽ biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie cố định vẫn tồn tại sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được trình duyệt của bạn sử dụng trong những lần truy cập Dịch Vụ Số của chúng tôi tiếp theo, trừ khi bạn chọn không cho phép các cookie đó. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không chấp nhận một số Cookie nhất định, bạn có thể không sử dụng được hết tiềm năng của các tính năng của dịch vụ được cung cấp qua Dịch Vụ Số.
Chúng tôi cũng sử dụng Cookie của bên cung cấp liên quan đến các dịch vụ được cung cấp qua Dịch Vụ Số. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập và xử lý các dữ liệu phân tích nhất định về cách người truy cập sử dụng Dịch Vụ Số. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để triển khai các tính năng quảng cáo của Google như quảng cáo dựa trên sở thích, nhắm đến đối tượng khách hàng mục tiêu, và quảng cáo dạng hiển thị.
Nếu bạn sử dụng một trình duyệt có hỗ trợ Kiểm Soát Quyền Riêng Tư Toàn Cầu (Global Privacy Control - “GPC”) và đã bật GPC, thì khi bạn truy cập Nền Tảng CHANEL, chúng tôi sẽ hiểu đó là yêu cầu từ chối chia sẻ dựa trên Cookie, và các Cookie chức năng, hiệu suất và xác định đối tượng sẽ bị vô hiệu hóa trên Nền Tảng của chúng tôi khi bạn sử dụng trình duyệt đó. Chúng tôi có thể không xử lý hoặc phản hồi tất cả các tín hiệu "không theo dõi" của trình duyệt web hoặc các quá trình truyền tương tự khác cho thấy yêu cầu tắt theo dõi trực tuyến người dùng truy cập Dịch Vụ Số của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Dịch Vụ Số của chúng tôi. Cookie được thiết lập bởi các bên thứ ba không phải Chanel có thể tuân theo chính sách Bảo Mật của các công ty khác đó.

Chúng tôi sử dụng Cookie và thông tin được thu thập cho các mục đích sau:

(i) Cookie Rất Cần Thiết (Luôn Hoạt Động): Những Cookie này cần thiết cho sự vận hành của trang web và luôn hoạt động. Chúng thường chỉ được thiết lập để đáp ứng các hành động do bạn thực hiện, như đặt tùy chọn quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu, hoặc quản lý sự an toàn của trang web của chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc thông báo cho bạn về các Cookie này, nhưng nếu bạn chặn các Cookie này, thì một số phần của trang web có thể sẽ không hoạt động bình thường.

(ii) Cookie Hiệu suất: Những Cookie này cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của Dịch Vụ Số của mình. Các Cookie này giúp chúng tôi biết trang nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách thức người truy cập di chuyển xung quanh Dịch Vụ Số. Các Cookie này có thể được cài đặt trên Dịch Vụ Số bởi chúng tôi (hoặc bên cung cấp của chúng tôi) để thu thập phân tích, số liệu thống kê và thông tin khác về cách bạn và những người khác sử dụng Dịch Vụ Số.

(iii) Cookie Chức Năng: Những Cookie này cho phép một số chức năng và cá nhân hóa trang web nhất định, như nhận dạng các tùy chọn của bạn (ngôn ngữ, cỡ chữ, cài đặt chung) hoặc hành động cuối cùng của bạn. Chúng có thể được cài đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ mà chúng tôi đã bổ sung vào các Dịch Vụ Số của mình.

(iv)Cookie Xác Định Đối Tượng: Những Cookie này có thể được cài đặt bởi chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo và truyền thông xã hội của chúng tôi. Các Cookie này có thể được chúng tôi hoặc các đối tác đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp hơn trên các trang web khác. Nếu bạn không cho phép các Cookie này, bạn sẽ nhận được ít quảng cáo nhắm đối tượng của CHANEL hơn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP rút gọn của bạn trên cơ sở không thể đọc được, điều này không cho phép chúng tôi trực tiếp định danh bạn. Chúng tôi cũng sẽ tự động thu thập thông tin khác liên quan đến thiết bị của bạn như kiểu mẫu, phiên bản phần mềm ngôn ngữ, v.v.
Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin được thu thập tự động với các Dữ Liệu khác mà chúng tôi có được về bạn, trong đó có thể bao gồm các Dữ Liệu chúng tôi có được từ các bên khác. Cookie trên các Nền Tảng của chúng tôi có thể được sử dụng để thu thập Dữ Liệu về các hoạt động trực tuyến của bạn trong một khoảng thời gian và trên các dịch vụ trực tuyến khác nhau.

Cookie vẫn được cài đặt trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi bạn đồng ý.

Xin lưu ý rằng việc hạn chế Cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của bạn và có thể ngăn cản bạn sử dụng các phần của Dịch Vụ Số hoặc dịch vụ của chúng tôi.

a)Chúng tôi thu thập Dữ Liệu nào và tại sao?

Mục đích Xử lý:

Loại Dữ Liệu có khả năng liên quan:

Căn cứ pháp lý:

Cung cấp cho bạn hoặc các khách hàng khác trải nghiệm tiếp thị được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn hoặc của họ (ví dụ: cung cấp cho khách hàng các ưu đãi được cá nhân hóa dựa trên Dữ liệu Mua Hàng của bạn, hoặc sử dụng các Dữ Liệu Sở Thích của bạn để phân tích, đánh giá hoặc dự đoán các lựa chọn hoặc sở thích cá nhân của bạn nhằm điều chỉnh hoặc tiếp thị dịch vụ của chúng tôi cho bạn). Điều này liên quan đến các hoạt động lập hồ sơ nhưng không đưa ra quyết định tự động dựa trên việc thực hiện lập hồ sơ.

•Dữ Liệu cơ bản
•Dữ Liệu mua hàng
•Dữ liệu tiếp thị
•Dữ liệu sở thích

•Sự đồng ý
•Lợi ích hợp pháp

b)Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?

Dữ Liệu của bạn sẽ được chia sẻ trong Tổ chức CHANEL và các nhà cung cấp dịch vụ được trình bày chi tiết trong Phần I Mục 4 bên trên.

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm tiếp thị số tốt nhất, và cụ thể cho mục đích nhắm mục tiêu tiếp thị, khi có được sự đồng ý của bạn, Dữ Liệu của bạn sẽ được truyền đến các đối tác số. Những đối tác đó sẽ xử lý Dữ Liệu của bạn theo chính sách bảo mật của họ. Bạn có thể rút sự đồng ý của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, hoặc phản đối việc các đối tác đó sử dụng Dữ Liệu của bạn, bằng cách trực tiếp liên hệ với đối tác hoặc liên hệ với chúng tôi tại privacy@chanel.com.

Các Phần khác của Phần I (ví dụ: lưu trữ dữ liệu, quyền của bạn, v.v.) sẽ vẫn áp dụng cho hoạt động xử lý dữ liệu này.

Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao đơn xin việc từ các ứng viên tiềm năng.

C) Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào ?

Loại dữ liệu

Dữ Liệu được thu thập

Dữ Liệu ứng viên (Thông tin được thu thập khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc các công ty liên kết của CHANEL)

Nếu bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc các công ty liên kết của CHANEL thông qua Dịch Vụ Số, chúng tôi sẽ thu thập các Dữ Liệu sau liên quan đến đơn xin việc của bạn:

chức danh / giới tính,
•họ tên,
•Quốc tịch,
•lãnh thổ và thành phố cư trú,
•đủ điều kiện để làm việc
•địa chỉ bưu điện,
•địa chỉ email,
•số điện thoại,
•trình độ học vấn,
•trường học / đại học,
•ngôn ngữ nói,
•kinh nghiệm làm việc,
•chứng chỉ,
•thông tin thêm về sơ yếu lý lịch,
•phản hồi khi phỏng vấn
•thư giới thiệu của những người sử dụng lao động trước đây
•ngày bắt đầu làm việc dự kiến của bạn, và
•Dữ Liệu khác mà bạn có thể gửi.

Nếu bạn nhận được lời đề nghị làm việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý các Dữ Liệu như thông tin về điều khoản tuyển dụng của bạn, bao gồm giờ làm việc và cách thức làm việc, tiền lương và phúc lợi của bạn (ví dụ như việc bạn tham gia vào các chính sách lương hưu, bảo hiểm nhân thọ và y tế) cũng như bất kỳ chính sách thưởng hoặc cổ phần nào.

Dữ Liệu Kiểm Tra Bổ Sung

Chúng tôi cũng có thể xử lý (hoặc các bên thứ ba sẽ thay mặt chúng tôi xử lý) các Dữ Liệu sau đây, nếu chúng tôi tiến hành kiểm tra bổ sung về lý lịch tư pháp hoặc hồ sơ tín dụng cho vị trí công việc của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đã ứng tuyển cho một vị trí tại một điểm bán hàng CHANEL nằm trong khu vực hạn chế của các sân bay ở Vương Quốc Anh nơi yêu cầu phải có thẻ an ninh để được phép vào khu vực hạn chế, thì bạn phải hoàn thành các cuộc phỏng vấn về an ninh và kiểm tra lý lịch. Để tạo đơn phỏng vấn về an ninh, chúng tôi sẽ thu thập ngày sinh, số định danh và câu trả lời đánh giá an ninh của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cơ quan là bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện việc kiểm tra lý lịch. Cơ quan kiểm tra lý lịch có liên quan sẽ thu thập một số Dữ Liệu nhất định trực tiếp từ bạn (ngoài Dữ Liệu Ứng Viên), ví dụ như nơi sinh và giấy tờ tùy thân.

Chúng tôi và các cơ quan cũng sẽ xử lý các dữ liệu sau do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi nhận được từ bên thứ ba, bao gồm:

•dữ liệu tội phạm hình sự do DBS Vương quốc Anh cung cấp;
•ghi chép hình sự, cảnh sát hoặc tòa án,
•lịch sử tài chính, bao gồm lịch sử tín dụng, phá sản và các phán quyết về tài chính,
•danh sách theo dõi hoặc trừng phạt, và
•tư cách thành viên, đăng ký hoặc xử lý kỷ luật với các cơ quan quản lý hoặc chuyên môn

D) Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?

Mục đích xử lý:

Loại Dữ Liệu có thể liên quan:

Cơ sở pháp lý:

Mục đích liên quan đến hồ sơ ứng tuyển

Mục đích liên quan đến hồ sơ ứng tuyển

Nếu chúng tôi có lợi ích chính đáng để xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn, bao gồm cả việc đánh giá mức độ phù hợp của bạn cho các vị trí đang tuyển dụng bằng cách sử dụng các chuyên gia nội bộ và bên ngoài của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn về quy trình tuyển dụng.

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có được từ bất kỳ bên thứ ba nào làm việc với chúng tôi liên quan đến hoạt động tuyển dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trung tâm giới thiệu việc làm và người chứng nhận quá trình làm việc trước đây của bạn.

Nếu bạn được nhận lời đề nghị làm việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu của bạn khi cần thiết để thực hiện hợp đồng lao động với bạn hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn để ký kết hợp đồng.

•Dữ Liệu ứng viên

•Sự đồng ý (nếu áp dụng)
•Hợp đồng
•Lợi ích hợp pháp

Kiểm tra lý lịch trong quá trình tuyển dụng

Kiểm tra lý lịch trong quá trình tuyển dụng

Nếu chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc xin được cho bạn một thẻ an ninh cho phép vào các khu vực hạn chế tại các sân bay ở Vương Quốc Anh khi cần thiết cho vị trí công việc của bạn và khi cần thiết để phòng chống và phát hiện các hành vi trái pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có được từ bất kỳ bên thứ ba nào làm việc với chúng tôi liên quan đến hoạt động tuyển dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trung tâm giới thiệu việc làm, các bên cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch, cơ quan kiểm tra tín dụng, và người chứng nhận quá trình làm việc trước đây của bạn.

Chúng tôi không dựa vào sự đồng ý của bạn làm cơ sở pháp lý để xử lý Dữ Liệu của bạn. Bất kỳ đề cập nào về sự đồng ý liên quan đến việc kiểm tra lý lịch được thực hiện như một phần trong quy trình tuyển dụng của chúng tôi đều là đề cập đến việc bạn đồng ý tham gia các bước kiểm tra lý lịch đó.

•Dữ Liệu Kiểm Tra Bổ Sung

•Lợi ích hợp pháp - phòng chống và phát hiện các hành vi trái pháp luật.
•Sự đồng ý (nếu áp dụng)

Các vị trí tuyển dụng trong tương lai

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để duy trì một nhóm ứng viên nhằm tìm các ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng trong tương lai.

•Dữ Liệu Ứng Viên

•Lợi ích hợp pháp
•Sự đồng ý (nếu áp dụng)

E) Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?

Nếu bạn nộp đơn xin việc thông qua Dịch Vụ Số, bộ phận nhân sự CHANEL sẽ xử lý đơn xin việc của bạn (trong Tổ Chức CHANEL) và có thể chuyển đơn xin việc của bạn đến các công ty tuyển dụng bên ngoài nếu cần. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các cơ quan kiểm tra lý lịch làm việc và, tùy thuộc vào vị trí mà bạn ứng tuyển, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu của bạn với các bên thứ ba như các Sân Bay tại Vương Quốc Anh, bên cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và cơ quan kiểm tra tín dụng. Các cơ quan đó sẽ được yêu cầu chia sẻ Dữ Liệu của bạn với các cơ quan và bộ phận của chính phủ như DBS của Vương quốc Anh, các cơ quan chuyên môn và cố vấn, và những người sử dụng lao động và tổ chức giáo dục trước đây để hoàn thành các bước kiểm tra có liên quan.

F) Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong hồ sơ trong tối đa 2 năm sau lần cuối cùng bạn truy cập không gian ứng tuyển của chúng tôi và liên hệ với bạn nếu có cơ hội phù hợp khác nếu quá trình ứng tuyển trước đó của bạn trong phần “Tuyển Dụng” của Dịch Vụ Số của chúng tôi không thành công. Trong trường hợp bạn chọn không liên hệ để tìm các cơ hội trong tương lai, Dữ Liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong tối đa 6 tháng sau khi kết thúc quy trình tuyển dụng tương ứng, trừ khi pháp luật địa phương hiện hành cho phép hoặc yêu cầu lưu trữ ngắn hơn hoặc lâu hơn . Bất kể những nội dung đã đề cập ở trên, ở một số lãnh thổ nhất định, chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong hồ sơ trong một khoảng thời gian dài hơn, theo pháp luật hiện hành, như được nêu chi tiết trong các điều khoản cụ thể trong Phần IV bên dưới. Nếu bạn được chúng tôi tuyển dụng, chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong suốt quá trình bạn làm việc cho chúng tôi và trong một khoảng thời gian sau khi bạn kết thúc làm việc cho chúng tôi.

G) Cách thức liên hệ với CHANEL khi có câu hỏi về Quyền riêng tư

Đối với bất kỳ Dữ Liệu ứng viên nào việc ứng tuyển của bạn trong phần “Nghề nghiệp” của chúng tôi, bạn có thể xem và quản lý Dữ Liệu Ứng Viên của mình trực tiếp trong Trang web nghề nghiệp CHANEL hoặc trong bất kỳ trường hợp nào, bạn có thể liên hệ với CHANEL tại privacy@chanel.com hoặc theo thông tin liên hệ khác được nêu chi tiết trong Phần I Mục 7ở trên.

Phần III. – Các quy định áp dụng cụ thể cho Điểm bán hàng CHANEL

A) Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?

Loại dữ liệu

Dữ Liệu được thu thập

Dữ Liệu CCTV
để xem và ghi lại các cá nhân tại các địa điểm của chúng tôi, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần
Khi hệ thống camera quan sát được sử dụng tại các địa điểm của chúng tôi và khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biển báo được hiển thị ở lối vào của khu vực giám sát để cảnh báo cho nhân viên, khách và nhà thầu về việc hình ảnh của họ có thể được ghi lại

Hình ảnh

B) Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?

Mục đích xử lý:

Danh mục Dữ Liệu có thể liên quan:

Cơ sở pháp lý:

Mục đích liên quan đến CCTV
Bảo vệ các cá nhân cũng như của cải và tài sản của chúng tôi, ngăn chặn, trấn áp và truy tố tội phạm và hành vi phạm tội.
- để ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm và bảo vệ các tòa nhà và tài sản khỏi bị hư hại, đổ vỡ, trộm cắp, phá hoại và các tội phạm khác;
- vì sự an toàn cá nhân của nhân viên, khách và nhà thầu và các thành viên khác của công chúng và để ngăn chặn tội phạm;
- để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nội bộ nào liên quan đến những nội dung trên.

•Dữ Liệu CCTV

•Lợi ích hợp pháp

C) Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?

Để đạt được mục đích nói trên, CHANEL sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Bộ phận An ninh và Bộ phận Pháp chế của tổ chức CHANEL hoạt động với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu và bên cung cấp dịch vụ bảo mật của CHANEL (trong một khu vực hạn chế được bảo mật hoặc phòng kiểm soát) và sẽ cấp quyền truy cập cho các công ty bảo mật tư nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ cài đặt và bảo trì cho bên kiểm soát dữ liệu,

Bất kỳ nhân viên nào sử dụng CCTV sẽ được đào tạo để đảm bảo rằng họ hiểu và tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc xử lý bất kỳ Dữ Liệu CCTV nào được thu thập.

D) Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?

Các hình ảnh sẽ được lưu trữ trong thời hạn tối đa là một (1) tháng sau khi chúng được chụp, trừ khi chúng phải được lưu trữ để làm bằng chứng về việc thực hiện các hành vi chống lại sự an toàn của con người, tài sản hoặc cơ sở vật chất, trong trường hợp sau đó, chúng được trích xuất từ hệ thống và được lưu trữ trong suốt quá trình tố tụng.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Dữ Liệu CCTV được thu thập từ các hệ thống được lưu trữ theo cách duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Cách này có thể bao gồm mã hóa Dữ Liệu CCTV, trong trường hợp có thể thực hiện như vậy.

Các hoạt động khác có thể được tiến hành tại các điểm bán hàng mà bạn đang đến (ví dụ: nhận dạng khuôn mặt, đo lường và phân tích cử chỉ của Khách hàng trong các Cửa hàng, các biện pháp bảo vệ liên quan tới COVID-19), các thông báo bổ sung và cụ thể sẽ có sẵn tại các điểm bán hàng đó.

Phần IV. - Các quy định cụ thể dành cho địa phương

The above mentioned General Provisions applicable to your Data may be subject to local specific rules. To know more about any specific rules applicable to you, please select the related jurisdiction below. 

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Úc, mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý và / hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.

Tài liệu này là một Thông báo về Quyền riêng tư đầy đủ.

Liên quan đến Phần 1:

Thông tin về bên kiểm soát dữ liệu

Vì mục đích của Chính Sách Bảo Mật này, Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân là công ty Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. (Chanel), đã đăng ký tại CNPJ theo số n°11.662.449 / 0001-31, có địa chỉ tại Av Brigadeiro Faria Lima, 1663 - Tầng 6º, CEP 01452-001, São Paulo/SP +55 11 2620-0110.

Về Mục 8:

Điều 18 của Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (Luật 13,709 / 2018), cấp cho bạn các quyền sau:

I. Xác nhận sự tồn tại của hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân;
II. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân;
III. Chỉnh sửa dữ liệu không đầy đủ, không chính xác hoặc lỗi thời;
IV. Ẩn danh, chặn hoặc xóa dữ liệu không cần thiết, dư thừa hoặc được đã được xử lý và không tuân thủ Luật này;
V. Khả năng chuyển dữ liệu đến một nhà cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm khác, theo yêu cầu rõ ràng, phù hợp với các quy định của Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu Quốc Gia;
VI. Rút lại sự đồng ý và theo đó hủy bỏ dữ liệu cá nhân đã xử lý, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Điều 16 của Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Chung;
VII. Thông tin của các công ty đại chúng vàvà công ty tư nhân mà bên kiểm soát dữ liệu đã sử dụng chung dữ liệu;
VIII. Thông tin về khả năng không đồng ý và hậu quả của việc từ chối;
iX. Rút lại sự đồng ý, theo mục 5 của Điều 8 của Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Chung

Trong trường hợp quyền được thực hiện là loại bỏ hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân, việc triển khai sẽ phụ thuộc vào 2 (hai) giai đoạn: trong giai đoạn đầu tiên, yêu cầu sẽ được tiếp nhận và phân tích trong khoảng thời gian được mô tả bên dưới (liên quan đến Mục 8) . Trong bước thứ hai, nếu yêu cầu được chấp thuận, CHANEL sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi bước đầu tiên hoàn tất. Yêu cầu xóa hoặc ẩn danh có thể bị từ chối nếu có cơ sở pháp lý sẵn có theo pháp luật hiện hành đối với việc duy trì dữ liệu đó.

Thông tin khác trong Mục 8 được áp dụng :

• Gửi thư đến: Bộ Phận Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của CHANEL, Đội Ngũ Phụ Trách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của CHANEL chịu trách nhiệm làm rõ câu hỏi và chăm sóc chủ thể dữ liệu tại Brazil , email: privacy@chanel.com
• Vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản sao của giấy tờ tùy thân chính thức nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình được đề cập trong Mục 8.
• CHANEL sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lập tức và, nếu điều này không thể thực hiện được, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, khoảng thời gian này có thể được kéo dài theo quy định của pháp luật.
• Phương tiện liên lạc: Nếu có nhu cầu hoặc cơ hội, CHANEL có thể liên hệ với bạn bằng bất kỳ phương tiện liên lạc nào có sẵn và không bị pháp luật cấm, như, nhưng không giới hạn ở e-mail, SMS, MSM hoặc tin nhắn WhatsApp. CHANEL bảo lưu quyền liên hệ với bạn, ngay cả khi không có sự cho phép trực tiếp, khi các quyền của CHANEL, bên thứ ba hoặc của bạn quan trọng hơn, như chuyển tiếp thông tin về tiến độ đơn đặt hàng của bạn hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào.
• Quản lý cơ sở dữ liệu: CHANEL sẽ quản lý cơ sở dữ liệu của CHANEL trong giới hạn của pháp luật hiện hành và có thể thống nhất hoặc phân chia chúng theo nhu cầu kinh doanh của CHANEL, trong mọi trường hợp, đảm bảo tính minh bạch với khách hàng của CHANEL.

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Canada, việc xử lý Dữ Liệu của bạn sẽ dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng.

Ngoài các quyền được liệt kê tại mục 7 Phần 1 của chính sách này, các quyền dưới đây sẽ được áp dụng:

• Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ Liệu của bạn hoặc không cho phép một số hành động sử dụng và tiết lộ nhất định, tùy thuộc vào các hạn chế của pháp luật và hợp đồng. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dữ liệu trước khi rút lại sự đồng ý.
• Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu của mình cho mục đích tiếp thị vào bất kỳ lúc nào. Để hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi, bạn cũng có thể sử dụng các kênh trên hoặc chỉ cần nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối mỗi thông báo.

Nếu bạn truy cập trang web chanel.cn do Chanel (China) Co. LTD điều hành, những điều sau sẽ áp dụng:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các hoạt động xử lý được mô tả ở đây.

Bên cạnh các vấn đề được quy định tại Phần I.2 “Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?” của Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu, Dữ Liệu chúng tôi xử lý cho các mục đích được nêu trên đây bao gồm:

• thông tin về giới tính của bạn là một phần của Dữ Liệu Cơ Bản của bạn, và
• hồ sơ y tế là một phần của Dữ Liệu Sức Khỏe được liên kết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: mỹ phẩm)

Đối với Trung Quốc Đại Lục, Nền Tảng bên ngoài được đề cập trong Dữ Liệu Truyền thông Xã hội cũng bao gồm WeChat, TMall, v.v.

Bảo mật thông tin

CHANEL thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. CHANEL đã triển khai một chương trình tuân thủ mạnh mẽ về bảo vệ dữ liệu, bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn cao của GDPR ở cấp độ toàn cầu và bao gồm:

• thành lập Văn Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu và mạng lưới các đầu mối liên hệ về bảo vệ dữ liệu tại địa phương;
• thông qua các chính sách và thủ tục nội bộ để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định áp dụng đối với bảo vệ dữ liệu;
•implementation of appropriate legal, technical and organizational measures to implement the data protection principles.

thực hiện các biện pháp thích hợp về pháp lý, kỹ thuật và tổ chức để thực hiện các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu.Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối hoặc không có lỗi cho việc truyền thông tin trên internet và rằng thông tin hoặc dữ liệu được lưu trữ không có sơ hở.

Bảo vệ quyền trẻ em

Các trang web chủ yếu dành cho người lớn. Trẻ em không thể tạo tài khoản người dùng của riêng mình mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
Trong trường hợp thu thập Thông Tin Cá Nhân của trẻ em với sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ công khai thông tin đó trong các trường hợp được pháp luật cho phép, với sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc với nhu cầu bảo vệ trẻ em.

Mặc dù pháp luật và phong tục địa phương định nghĩa khác nhau về trẻ em, nhưng chúng tôi coi bất kỳ ai dưới 14 tuổi là trẻ em.

Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập Thông Tin Cá Nhân của trẻ mà không có sự đồng ý trước của cha mẹ có thể xác minh trước, thì dữ liệu đó sẽ bị xóa càng sớm càng tốt.

Bạn có quyền xác định các nguyên tắc cho việc lưu trữ, xóa và truyền Dữ Liệu của bạn sau khi bạn qua đời.

Bạn cũng có quyền đăng ký với Bloctel, danh sách chọn không cho phép các cuộc gọi điện thoại tiếp thị của Pháp.

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Đặc khu hành chính Hồng Kông, mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý / hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.

Đối với bất kỳ sự khác biệt và phàn nàn nào, vui lòng tham khảo chi tiết liên hệ được cung cấp trong Mục 8 của Phần I ở trên.
Thực tiễn bảo mật: Chanel Ấn Độ áp dụng các quy trình và thực tiễn bảo mật hợp lý theo quy định của pháp luật Ấn Độ hiện hành và các công ty thuộc Tổ Chức Chanel áp dụng các quy trình và thực tiễn bảo mật tương tự để bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân và để ngăn chặn việc sử dụng không được phép hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá nhân.

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Indonesia, mỗi lần xử lý Dữ Liệu được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn theo luật và quy định áp dụng sẽ dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý/hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.
Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và tiếng Indonesia của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

i. Cung cấp cho Bên Thứ Ba

CHANEL có thể cung cấp Dữ Liệu của bạn cho bên thứ ba, như công ty phân tích dữ liệu và công ty quảng cáo bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội nhằm mục đích tiến hành nghiên cứu, phân tích, và phân phối quảng cáo nhắm đối tượng, v.v. Bên thứ ba đó có thể sử dụng Dữ Liệu của bạn do CHANEL cung cấp, như địa chỉ e-mail, cùng với Dữ Liệu liên quan đến bạn do bên thứ ba đó nắm giữ để CHANEL nghiên cứu, phân tích, và phân phối quảng cáo, v.v.

ii. Sử dụng chung

CHANEL cùng sử dụng Dữ Liệu của bạn với các bên thứ ba như sau.

Người dùng chung

CHANEL sẽ cùng sử dụng Dữ Liệu của bạn với Tổ Chức CHANEL bao gồm các tổ chức CHANEL bên ngoài Nhật Bản, các cửa hàng bách hóa được ủy quyền mà bạn đã đăng ký Dữ Liệu của mình với họ ("Cửa Hàng Bách Hóa Đã Đăng Ký") và các đại lý được ủy quyền khác của các sản phẩm CHANEL tại Nhật Bản bao gồm Cửa Hàng Bách Hóa Đã Đăng Ký.

Loại Dữ Liệu của bạn mà chúng tôi cùng sử dụng với những người dùng chung

• Tên
• Địa chỉ
• Số điện thoại (số điện thoại nhà/di động)
• Giới tính
• Tuổi tác
• Ngày sinh
• Địa chỉ email
• Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Mục đích sử dụng

a. Tổ Chức CHANEL:

Vui lòng xem Mục 3 của Phần I., Mục 1 và Mục 2 b) của Phần II và Mục 1 b của Phần III.

b. Cửa Hàng Bách Hóa Đã Đăng Ký:

Dữ Liệu của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích được nêu trong Mục 3 của Phần I, đặc biệt là cho các mục đích liên quan đến mua hàng, liên quan đến dịch vụ, liên quan đến tiếp thị và liên quan đến sở thích.

c. Các thương nhân không phải là Cửa Hàng Bách Hóa Đã Đăng Ký:

Dữ Liệu của bạn có thể được sử dụng để cung cấp các sản phẩm CHANEL cho bạn theo yêu cầu của bạn (bao gồm yêu cầu ngầm định về việc cung cấp các sản phẩm CHANEL bằng cách xuất trình thẻ thành viên của bạn) khi bạn đến chỗ của các thương nhân đó.

Pháp nhân chịu trách nhiệm quản lý Dữ Liệu của bạn

CHANEL G.K.

Người đại diện: Guillermo Gutierrez
Địa chỉ: 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-006, Nhật Bản

iii. Cung cấp cho Bên Thứ Ba Nước Ngoài

Như được mô tả trong Phần I, Mục 5, CHANEL có thể cung cấp Dữ Liệu của bạn cho bên thứ ba ở các quốc gia có pháp luật về bảo vệ dữ liệu khác với pháp luật của quốc gia nơi bạn cư trú. Nếu bạn muốn biết thêm về các biện pháp bảo vệ mà CHANEL áp dụng theo Đạo Luật của Nhật Bản về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân liên quan đến việc cung cấp Dữ Liệu của bạn cho các bên thứ ba đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trong phần vi bên dưới.

iv. Biện Pháp Kiểm Soát Bảo Mật Dữ Liệu của bạn

CHANEL sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, hoặc hư hỏng và để quản lý việc bảo mật của Dữ Liệu của bạn. Để biết chi tiết về các biện pháp kiểm soát bảo mật do CHANEL thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trong phần vi bên dưới.

v. Tiết Lộ, Chỉnh Sửa, Đình Chỉ Sử Dụng, v.v. Dữ Liệu của Bạn

Để tiết lộ (bao gồm tiết lộ hồ sơ về việc cung cấp cho bên thứ ba), chỉnh sửa, bổ sung, xóa, đình chỉ sử dụng, loại bỏ, đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba, v.v. dữ liệu của bạn theo Đạo Luật của Nhật Bản về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trong phần vi bên dưới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào điểm bán hàng nơi bạn đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn liên hệ với cửa hàng bách hóa nơi đặt điểm bán hàng.

vi. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về việc CHANEL xử lý Dữ Liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu liên hệ này.

Phần này được áp dụng cho việc Chanel Hàn Quốc YH xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và người xin việc . Các thuật ngữ được sử dụng trong Phần này sẽ có nghĩa giống như nghĩa của các thuật ngữ đó được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu của CHANEL ở trên trừ khi được định nghĩa khác. “CHANEL” hoặc “chúng tôi” được đề cập trong Phần này có nghĩa là Chanel Hàn Quốc YH.

i. Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?

Ngoài những vấn đề được quy định trong Phần I. 2. "Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?" của Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu, Dữ Liệu mà chúng tôi xử lý, mục đích thu thập, và thời gian lưu trữ của chúng như sau:

•Đăng ký khách hàng (thời gian lưu trữ: 3 tháng kể từ thời điểm hủy đăng ký thành viên):

Mục đích: Đăng ký, định danh và tiếp cận Khách Hàng trên toàn Châu Á Thái Bình Dương, Đăng ký Khách Hàng FBP (Sản Phẩm Nước Hoa và Làm Đẹp) và Thời Trang (bao gồm Đồng Hồ và Trang Sức Cao Cấp), xác minh điều kiện đăng ký ví dụ như độ tuổi dưới 14, Quản lý khách hàng toàn diện, Quản lý lịch sử giao dịch, Xử lý đơn hàng, thanh toán và giao hàng, Phân tích khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi phân tích mô hình mua hàng và dữ liệu thống kê), thông báo, khảo sát sự hài lòng của khách hàng, Thông báo về các dịch vụ như đặt lịch hẹn, sửa chữa, danh sách yêu thích, thông báo cho tôi, Sử Dụng Thử Sản Phẩm Chanel Trên Môi Trường Ảo (Chanel Try On), Kiểm Tra Sức Khỏe Làn Da Qua Máy Quét của Chanel (Chanel Vitality Scanner) và các dịch vụ liên quan khác, Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, Tiếp nhận và xử lý dịch vụ và khiếu nại sau bán hàng, Phân tích các nỗ lực giao dịch với mục đích trái pháp luật hoặc không chính đáng, Ngăn chặn việc đăng ký khách hàng trùng lặp hoặc không đúng, Ngăn chặn việc sử dụng không phù hợp dịch vụ, Lưu giữ hồ sơ để giải quyết tranh chấp

-Trường hợp Dịch Vụ trực tiếp:
Tên; ngày sinh; số điện thoại di động; địa chỉ email; nơi cư trú; lịch sử mua hàng; chi tiết thanh toán; ngày Đăng ký; mã số định danh khách hàng; cửa hàng nơi Đăng ký được thực hiện; chi tiết về thắc mắc và khiếu nại của khách hàng

-Trường hợp Dịch Vụ trực tuyến:
Tên; ngày sinh; số điện thoại di động; địa chỉ email; mật khẩu; nơi cư trú; lịch sử mua hàng; chi tiết thanh toán; ngày Đăng ký; mã số định danh khách hàng; cửa hàng nơi Đăng ký được thực hiện; chi tiết về thắc mắc và khiếu nại của khách hàng; hạng/phân khúc thành viên; loại trình duyệt; loại hệ điều hành; ngày Đăng nhập; địa chỉ IP; Cookie.

-Nếu thông tin bổ sung được cung cấp:
-Giới tính; địa chỉ; ngày kỷ niệm; số điện thoại nhà; phương thức liên hệ ưa thích; quốc tịch; nghề nghiệp; đặc điểm cá nhân; phong cách và sở thích cá nhân; ảnh chân dung; video, kích thước cơ thể; các mặt hàng ưa thích; sở thích, thông tin về hoạt động tham dự các sự kiện và dịch vụ khác nhau; dự liệu cá nhân có trong đánh giá sản phẩm; và dữ liệu về vị trí (thời gian lưu trữ: 3 tháng kể từ thời điểm hủy đăng ký thành viên)

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

Các mục bắt buộc: tên; số điện thoại di động; địa chỉ email, chi tiết về các thắc mắc của khách hàng và phản hồi đối với các thắc mắc đó (thời gian lưu trữ: 3 năm kể từ thời điểm hoàn thiện các thắc mắc)

CHANEL.com:

a. Thành viên:

-Giống như “Trường hợp Dịch Vụ trực Tuyến” trong Mục Đăng ký khách hàng ở trên.

-Các mục bắt buộc: Tên; ngày sinh; số điện thoại di động, địa chỉ email; mật khẩu; giới tính; lịch sử mua hàng; chi tiết thanh toán; mã số định danh khách hàng; địa chỉ; cửa hàng nơi đăng ký được thực hiện; chi tiết về thắc mắc và khiếu nại của khách hàng; loại trình duyệt; loại hệ điều hành; ngày đăng nhập; Địa chỉ IP; Cookie (thời gian lưu trữ: 3 tháng kể từ thời điểm hủy đăng ký thành viên)

-Các mục tùy chọn: Tên; ngày sinh; số điện thoại di động; địa chỉ email; lịch sử mua hàng; chi tiết thanh toán; ngày đăng ký; mã số định danh khách hàng; giới tính; địa chỉ; mã bưu điện; nơi cư trú; quốc tịch; nhóm tuổi; ngày kỷ niệm; số điện thoại nhà; phương thức liên hệ ưa thích; nghề nghiệp; đặc điểm cá nhân; phong cách và sở thích cá nhân; ảnh chân dung; kích thước cơ thể; các mặt hàng ưa thích; sở thích; chi tiết về thắc mắc và khiếu nại của khách hàng; loại trình duyệt; loại hệ điều hành; ngày đăng nhập; Địa chỉ IP; Cookie; và dữ liệu cá nhân có trong đánh giá sản phẩm (thời gian lưu trữ: 3 tháng kể từ thời điểm hủy đăng ký thành viên)

b. Khách hàng không phải là thành viên: (thời gian lưu trữ: 5 năm kể từ ngày mua trừ trường hợp pháp luật quy định khác về lưu trữ dữ liệu cá nhân):

-Các mục bắt buộc: Tên; số điện thoại di động; địa chỉ email; lịch sử mua hàng; chi tiết thanh toán; địa chỉ; cho dù khách hàng từ 14 tuổi trở lên; loại trình duyệt; loại hệ điều hành; Địa chỉ IP; và Cookie

c. Thắc mắc của khách hàng qua CHANEL.com: (thời gian lưu trữ: 3 năm kể từ thời điểm hoàn thiện thắc mắc):

-Các mục bắt buộc: Tên; số điện thoại di động; địa chỉ email, thông tin chi tiết về các thắc mắc của khách hàng và phản hồi đối với các thắc mắc đó

d. Thông Báo Cho Tôi: địa chỉ email hoặc số điện thoại di động (thời gian lưu trữ: 30 ngày kể từ thời điểm thông báo)

e. Sử dụng thử sản phẩm trên môi trường ảo: ảnh (thời gian lưu trữ: bị xóa ngay lập tức trừ khi khách hàng lưu dữ liệu)

f. Khám phá trải nghiệm chăm sóc da: quy trình chăm sóc da, địa chỉ email hoặc số điện thoại di động (thời gian lưu trữ: bị xóa ngay lập tức trừ khi khách hàng lưu dữ liệu)

Ứng dụng di động CHANEL CODE

a. Đăng ký

-Giống như “Trường hợp Dịch Vụ trực Tuyến” trong Mục Đăng ký khách hàng ở trên.

b. Nhắn tin đẩy dựa trên địa điểm (khi có sự đồng ý về quyền truy cập vào dữ liệu về vị trí)

Các mục bắt buộc: Dữ Liệu về vị trí (thời gian lưu trữ: bị xóa ngay lập tức mà không cần lưu trữ)

BA Express (dịch vụ tiếp thị qua điện thoại):

-Tên, số điện thoại di động, bản ghi âm cuộc gọi, địa chỉ giao hàng, chi tiết thanh toán (thời gian lưu trữ: 3 tháng kể từ ngày của hợp đồng)

Quản Lý Xếp Hàng Để Mua Hàng:

-Tên, số điện thoại di động, dù chủ thể dữ liệu có hơn 14 tuổi không, mục đích đến mua hàng, loại mục đích đến mua hàng (Thời trang, Đồng hồ & Trang sức cao cấp), địa chỉ email (không bắt buộc (thời gian lưu trữ: 2 tuần kể từ ngày thu thập)

CASS (Dịch vụ sau bán hàng của Chanel; dịch vụ sửa chữa):

-Tên, số điện thoại di động, địa chỉ e-mail (tùy chọn), chi tiết sửa chữa, ngày giờ sửa chữa, ngày tháng và lãnh thổ mua hàng (thời gian lưu trữ: 3 tháng kể từ thời điểm hủy đăng ký thành viên)

Kiểm Tra Sức Khỏe Làn Da Qua Máy Quét của Chanel

-Tên, nơi cư trú, ngày sinh, số điện thoại di động hoặc địa chỉ email, ảnh, kết quả phân tích, nội dung tư vấn (thời gian lưu trữ: cho đến khi đạt được mục đích sử dụng)

-Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ những người dưới 14 tuổi hoặc cho phép đăng ký khách hàng đối với những người dưới 14 tuổi để tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân (“PIPA”).

Ứng viên xin việc

-Các Mục Bắt buộc: Thông tin định danh cá nhân (tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, mã bưu điện, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu), Các vấn đề liên quan đến trợ cấp dành cho cựu chiến binh (liệu ứng viên xin việc có được hưởng trợ cấp dành cho cựu chiến binh không, phân loại, số trợ cấp của cựu chiến binh, quan hệ với người được hưởng trợ cấp dành cho cựu chiến binh, cơ quan có thẩm quyền phụ trách trợ cấp dành cho cựu chiến binh), trình độ học vấn (tên trường, cấp học cao nhất, chuyên ngành, địa điểm (lãnh thổ) của trường, năm tốt nghiệp), thông tin nghề nghiệp (số năm kinh nghiệm, nhiệm vụ đảm nhận, loại việc làm, tên công ty trước đây, tên bộ phận, địa điểm (lãnh thổ) của công ty trước đây, ngày bắt đầu làm việc tại các công ty trước đây, ngày nghỉ hưu), Thông tin khác (tiếng mẹ đẻ, ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ)

-Dữ Liệu Nhạy Cảm Bắt buộc: tình trạng khuyết tật, loại khuyết tật và mức độ khuyết tật đó

-Các hạng mục tùy chọn: Ngày có thể bắt đầu làm việc, ảnh và hồ sơ cá nhân

_ii. Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?

Ngoài thời gian lưu trữ được xác định trong Phần I. 6. “Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?” trong Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu, Chanel Hàn Quốc phải tuân thủ thời gian lưu giữ sau đây.

Ứng viên xin việc

-Các Mục Bắt buộc: Thông tin định danh cá nhân (tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, mã bưu điện, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu), Các vấn đề liên quan đến trợ cấp dành cho cựu chiến binh (liệu ứng viên xin việc có được hưởng trợ cấp dành cho cựu chiến binh không, phân loại, số trợ cấp của cựu chiến binh, quan hệ với người được hưởng trợ cấp dành cho cựu chiến binh, cơ quan có thẩm quyền phụ trách trợ cấp dành cho cựu chiến binh), trình độ học vấn (tên trường, cấp học cao nhất, chuyên ngành, địa điểm (lãnh thổ) của trường, năm tốt nghiệp), thông tin nghề nghiệp (số năm kinh nghiệm, nhiệm vụ đảm nhận, loại việc làm, tên công ty trước đây, tên bộ phận, địa điểm (lãnh thổ) của công ty trước đây, ngày bắt đầu làm việc tại các công ty trước đây, ngày nghỉ hưu), Thông tin khác (tiếng mẹ đẻ, ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ)

-Dữ Liệu Nhạy Cảm Bắt buộc: tình trạng khuyết tật, loại khuyết tật và mức độ khuyết tật đó

-Các hạng mục tùy chọn: Ngày có thể bắt đầu làm việc, ảnh và hồ sơ cá nhân

• Sổ sách, chứng từ chứng minh, hóa đơn thuế hoặc biên lai liên quan đến các giao dịch

-Cơ sở pháp lý: Đạo luật khung về thuế quốc gia, Đạo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Đạo luật thuế giá trị gia tăng

-Thời gian lưu trữ: năm (5) năm

•Hồ sơ về việc đồng ý hoặc rút đăng ký; hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa

-Cơ sở pháp lý: Đạo Luật về Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử, v.v. (“Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử”)

-Thời gian lưu trữ: năm (5) năm

•Hồ sơ về khiếu nại của người tiêu dùng hoặc giải quyết tranh chấp

-cơ sở pháp lý: Đạo luật Bảo Vệ người Tiêu Dùng trong Thương mại điện Tử

-Thời gian lưu trữ: ba (3) năm

•Hồ sơ về lượt truy cập trang web (trong trường hợp cửa hàng trực tuyến CHANEL)

-cơ sở pháp lý: Đạo luật Bảo Vệ Bí mật liên Lạc

-Thời gian lưu trữ: ba (3) tháng

III. Cơ sở để xử lý Dữ Liệu của bạn là gì?

Khác với các vấn đề được quy định trong Phần I. 3. của Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu, chúng tôi xử lý Dữ Liệu một cách hợp pháp theo pháp luật Hàn Quốc, cụ thể là Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, bằng cách đạt được sự đồng ý trước rõ ràng từ chủ thể dữ liệu liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu. 

IV. Chúng tôi ủy quyền xử lý Dữ Liệu cho ai?

Đối với các vấn đề được quy định trong Phần I. 4. “Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai” của Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu, việc xử lý Dữ Liệu được ủy quyền cụ thể như sau:

Đối với khách hàng:

•Global Passage: Đặt phòng khách sạn và chuyến bay

•Road Logistics: Giao sản phẩm

•Shinsegae I&C Inc.: Vận hành hệ thống quản lý tích hợp của trung tâm mua sắm (“SELPICK”)

•Anothercompany: Xác nhận tham dự sự kiện và phản hồi liên quan đến sự kiện dành cho khách hàng, cung cấp nhân sự cho bên tài trợ hoặc tổ chức sự kiện

•UPost DM Co., Ltd.: Giao hàng mẫu tận nhà, Gửi tờ rơi qua bưu điện

•Illyang Logis Ltd.: Giao sản phẩm

•TARA TPS Co., Ltd. : Sản xuất danh thiếp, DM và sản phẩm dữ liệu biến đổi

•Helena flower: Sản xuất và giao hoa quà tặng

•DIAMOND OGILVY LLC. (Verticurl): Truyền tin nhắn kakaotalk, SMS, MMS, eDM và DM, Đăng ký và nhận mẫu, Thiết kế trang tặng quà thành viên

•Radica Systems Limited: Sản xuất dữ liệu biến đổi, gửi tin nhắn khuyến mại tới điện thoại di động, gửi SMS/MMS và eDMs, và Kết hợp và truyền dữ liệu được thu thập

•Goldvision: Điều hành chung các sự kiện và sản xuất và lắp đặt đồ đạc

•GROVE: Sản xuất và giao hoa quà tặng

•NICE Information Service Co., Ltd.: Xác thực bằng điện thoại di động hoặc i-pin (sẽ được giới thiệu sớm nhất vào quý 2 năm 2024)

•Naver Financial Corp.: Cung cấp phương thức thanh toán điện tử (Naver Pay easy Payment)

•Ramarama: Sản xuất và giao hoa quà tặng

•Move&Alp: Thiết kế và sản xuất các bản in khác nhau

•Mirua: Sản xuất và giao hoa quà tặng

•SureM Co. Ltd.: Truyền tin nhắn kakaotalk, SMS, MMS và eDM

•e.Form Works Co.,Ltd.: Cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử

•Infinisoft Co., Ltd.: Cung cấp hệ thống thanh toán BA Express

•Anchors Co. Ltd.: Phát triển và bảo trì hệ thống của CHANEL Hàn Quốc

•EMFOPLUS: Truyền tin nhắn SMS

•Kakao Corp.: Mua hàng và thanh toán, xác thực người tiêu dùng theo giao dịch tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính cũng như thu tiền thanh toán

•Korea Payment Networks Ltd.: Dịch vụ thanh toán điện tử và ký quỹ

•Verint Systems (Asia Pacific) Limited.: Đăng ký xếp hàng vào cửa hàng, Truyền MMS và eDM quốc tế

•Aftership Limited.: Xử lý đơn hàng và giao hàng của khách hàng

Trường hợp ứng viên xin việc:

• Cisive Hong Kong, Limited: Nghiên cứu phục vụ việc tuyển dụng
Trong khi đó, việc xử lý Dữ Liệu của khách hàng được ủy quyền ở nước ngoài như sau:

Meanwhile, the processing of customer Data is delegated overseas as follows:

•CHANEL SAS ((33) 1 58 37 40 00, Pháp)

-Mục đích chuyển dữ liệu: lưu trữ trong DB và quản lý DB; Bảo trì ứng dụng và DB; sản xuất dữ liệu biến đổi; và truyền SMS / MMS và email

-loại thông tin được chuyển: Giống như thông tin cá nhân được thu thập tại phần Đăng ký khách hàng được nêu tại Mục i. “Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?” ở trên

-Thời gian lưu trữ: Trong ba (3) tháng sau khi hủy đăng ký

-ngày / giờ và phương thức chuyển dữ liệu: chuyển bằng phương thức điện Tử ngay sau khi thu thập dữ liệu

•CHANEL LIMITED ((852) 8105 0898, Hong Kong)

-Mục đích chuyển dữ liệu: Vận hành và quản lý DB lưu trữ Dữ Liệu khách hàng; lưu trữ trong DB và quản lý DB; bảo trì ứng dụng và DB; sản xuất dữ liệu biến đổi; và truyền SMS/MMS và email, khảo sát sự hài lòng của khách hàng, phân tích khách hàng

-loại thông tin được chuyển: Giống như thông tin cá nhân được thu thập tại phần Đăng ký khách hàng được nêu tại Mục i. “Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?” ở trên

-Thời gian lưu trữ: Trong ba (3) tháng sau khi hủy đăng ký

-ngày / giờ và phương thức chuyển dữ liệu: chuyển bằng phương thức điện Tử ngay sau khi thu thập dữ liệu

•Salesforce.com, Inc. ((1) 800 667 6389, Hoa Kỳ; (81) 866 973 1701, Nhật Bản)

-Mục đích chuyển dữ liệu: Sản xuất dữ liệu biến đổi; truyền SMS / MMS) và email; bảo trì ứng dụng và DB; và lưu trữ trong DB và quản lý DB

-loại thông tin được chuyển: Giống như thông tin cá nhân được thu thập tại phần Đăng ký khách hàng được nêu tại Mục i. “Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?” ở trên

-Thời gian lưu trữ: Trong ba (3) tháng sau khi hủy đăng ký hoặc khi chấm dứt hợp đồng dịch vụ

-ngày / giờ và phương thức chuyển: chuyển bằng phương thức điện Tử ngay sau khi thu thập dữ liệu

•Hybris ((33) 668796551, Singapore)

Mục đích chuyển dữ liệu: Thành lập hệ thống trung tâm thương mại trực tuyến

-loại thông tin được chuyển: Giống như thông tin cá nhân được thu thập tại phần Đăng ký khách hàng được nêu tại Mục i. “Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?” ở trên

-Thời gian lưu trữ: Trong ba (3) tháng sau khi hủy đăng ký hoặc khi chấm dứt hợp đồng dịch vụ

-ngày / giờ và phương thức chuyển: chuyển bằng phương thức điện Tử ngay sau khi thu thập dữ liệu

•Amazon Web Service ((33) 7 77 16 47 74, Singapore)

-Mục đích chuyển dữ liệu: lưu trữ của hệ thống trung tâm Thương mại trực tuyến

-Loại thông tin được chuyển: Loại trình duyệt, loại hệ điều hành, ngày đăng nhập, địa chỉ IP và Cookie

-Thời gian lưu trữ: Trong ba (3) tháng sau khi hủy đăng ký hoặc khi chấm dứt hợp đồng dịch vụ

-ngày/ giờ và phương thức chuyển: chuyển bằng phương thức điện Tử ngay sau khi thu thập dữ liệu

Ngoài ra, việc xử lý Dữ Liệu của ứng viên xin việc được ủy quyền ở nước ngoài như sau:

•(Microsoft Azure) Singapore ISC Pte Ltd (Singapore): Dịch vụ lưu trữ đám mây cho Workday

•Futurestep (Hong Kong) Limited (Hong Kong): Phân tích khả năng và tính cách cho quá trình tuyển dụng

•Junior Talent (Pháp): Phân tích khả năng và tính cách cho quá trình tuyển dụng

V. Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu của bạn với ai?

Đối với các vấn đề được quy định trong Phần I. 4. “Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?” của Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu, khi có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng, CHANEL chia sẻ Dữ Liệu với các công ty liên kết của CHANEL trên toàn thế giới, những tổ chức này được liệt kê trong Phần V của Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu. Tập đoàn CHANEL cam kết sử dụng và lưu trữ Dữ Liệu theo quy định trong nước và quốc tế cũng như các quy tắc nội bộ của CHANEL, đồng thời thực hiện tất cả các biện pháp vật lý và kỹ thuật hiện có để bảo vệ Dữ Liệu. Dưới đây là mục đích của việc cung cấp dữ liệu, loại dữ liệu và thời gian lưu trữ của các công ty con của CHANEL:

Khách hàng

•Mục đích cung cấp: quản lý toàn diện dữ liệu khách hàng, các dịch vụ được cá nhân hóa, quản lý mua hàng và dịch vụ, cải thiện sản phẩm và dịch vụ và phân tích dữ liệu, phân tích các nỗ lực giao dịch với mục đích trái pháp luật hoặc không chính đáng, ngăn chặn việc đăng ký khách hàng trùng lặp hoặc không đúng, ngăn chặn việc sử dụng không phù hợp dịch vụ, lưu giữ hồ sơ để giải quyết tranh chấp

•Loại thông tin được cung cấp: Giống như thông tin cá nhân được thu thập tại phần Đăng Ký Khách Hàng được nêu tại Mục i. “Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và cách thức thu thập như thế nào?” ở trên

•Thời gian lưu trữ: 10 năm (20 năm đối với khách hàng Thời trang Cao Cấp hoặc Thời trang Haute Couture) kể từ lần liên hệ hoặc giao dịch cuối cùng (tuy nhiên, với điều kiện là Dữ Liệu sẽ bị xóa ngay sau khi khách hàng yêu cầu hủy đăng ký)

•Ngày/ giờ và phương thức chuyển: Chuyển bằng phương thức điện tử ngay sau khi thu thập Dữ Liệu

VI. Chúng tôi hủy Dữ Liệu của bạn như thế nào?

Quy trình và cách thức hủy Dữ Liệu như sau:

•Quy trình huỷ

-CHANEL xác định Dữ Liệu có phát sinh lý do hủy, như hết thời gian lưu trữ, và hủy dữ liệu đó khi có sự chấp thuận của Giám Đốc Bảo Mật của CHANEL.

•Cách thức huỷ

-CHANEL hủy vĩnh viễn Dữ Liệu được ghi và lưu trữ trong các tệp điện tử để ngăn chặn việc khôi phục Dữ Liệu này, đồng thời cắt nhỏ hoặc đốt bất kỳ Dữ Liệu nào được ghi và lưu trữ trong phương tiện bằng giấy.

VII. Biện pháp an toàn nào được thực hiện để bảo vệ Dữ Liệu?

Các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ Dữ Liệu như sau:

•Các biện pháp quản lý để bảo vệ Dữ Liệu

-CHANEL chỉ định một giám đốc bảo mật để xử lý Dữ Liệu an toàn, đồng thời xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nội bộ.

-CHANEL xây dựng và thực hiện Các kế hoạch đào tạo nhân viên và người được ủy thác trực tiếp xử lý dữ Liệu.

-CHANEL thực hiện tự kiểm tra thường xuyên dựa trên Các kế hoạch quản lý nội Bộ của CHANEL.

•Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu

-CHANEL kiểm soát quyền truy cập vào Dữ Liệu, hạn chế và quản lý các đặc quyền truy cập.

CHANEL ghi lại các chi tiết của việc truy cập được kiểm soát vào Dữ Liệu và lưu trữ các bản ghi đó trong một khoảng thời gian nhất định.

-CHANEL thiết lập và Vận hành một hệ thống được thiết kế để ngăn cản sự xâm nhập sao cho việc truy cập không được phép vào dữ liệu bị ngăn chặn. CHANEL cũng áp dụng Các phương tiện truy cập an toàn như mạng riêng ảo cho việc truy cập từ bên ngoài.

-CHANEL thiết lập và áp dụng Các quy tắc mật khẩu để Các cán Bộ và nhân viên có thể đặt và thực hiện Các mật khẩu an toàn.

-CHANEL thực hiện Các biện pháp mã hóa theo yêu cầu của luật áp dụng trong việc truyền/nhận và lưu trữ dữ liệu cũng như dữ liệu Nhạy Cảm và dữ liệu định danh cá nhân.

-CHANEL cài đặt và cập nhật thường xuyên Các chương trình được thiết kế để sửa đổi và bổ sung Các lỗ hổng Bảo mật của hệ điều hành và phần mềm khác.
-CHANEL lưu trữ một cách an toàn Các bản ghi truy cập vào hệ thống xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.

-CHANEL thực hiện Các biện pháp để ngăn chặn truy cập vật lý thông qua hạn chế truy cập và khóa để lưu trữ dữ liệu an toàn.

VIII. Đầu mối liên hệ về bảo mật Dữ Liệu

CHANEL đã chỉ định đội ngũ phụ trách về bảo mật dữ liệu dưới đây để giám sát công việc liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân và xử lý khiếu nại, đồng thời làm giảm các thiệt hại mà chủ thể dữ liệu phải chịu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

mailto:Cá nhân và đội ngũ phụ trách về bảo mật dữ liệu: Phòng TDS, CPO (Giám Đốc Bảo Mật) Jenna Yim
Điện thoại: (02) 3708 2700
Email: privacy.korea@chanel.com

Để báo cáo các hành vi vi phạm về dữ liệu cá nhân khác hoặc yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ với các tổ chức bên dưới:

•Tổng đài về Vi Phạm về Dữ Liệu Cá Nhân (do Cơ quan An ninh & Internet Hàn Quốc (“KISA”) điều hành)

-Điện thoại: 118

•Ủy Ban Hòa Giải Tranh Chấp Thông Tin Cá Nhân

Trang web: https://www.privacy.go.kr/front/reqDis/reqDisStep1.do
-Điện thoại: 1833-6972

•Cơ Quan Cảnh Sát Quốc Gia Cục An Toàn Mạng

-Trang web: ecrm.cyber.go.kr
-Điện thoại: 182

•Văn Phòng Công Tố Viên Tối Cao Cục An Toàn Mạng

-Trang web:www.spo.go.kr
-Điện thoại: 1301

IX. Xử Lý Thông Tin về Vị Trí Cá Nhân

•Mục đích Xử Lý Thông Tin về Vị Trí Cá Nhân và Thời Gian Lưu Trữ

-CHANEL lưu trữ thông tin về vị trí của bạn để cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí của CHANEL và để tuân thủ luật và quy định liên quan, và cho các mục đích mà chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân đã đồng ý.

-CHANEL chỉ sử dụng thông tin về vị trí cá nhân đó trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên. Trong trường hợp bắt buộc phải lưu trữ một số thông tin nhất định về vị trí theo luật và quy định liên quan, CHANEL lưu trữ thông tin đó trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật, và không bao giờ sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích được mô tả ở trên.

•Cơ sở Lưu Trữ Hồ Sơ Xác Minh việc Thu Thập, Sử Dụng, và Cung Cấp Thông Tin về Vị Trí Cá Nhân và Thời Gian Lưu Trữ

-Theo Điều 16(2) của Đạo Luật về Bảo Vệ và Sử Dụng Thông Tin về Vị Trí, CHANEL tự động ghi lại dữ liệu xác minh việc thu thập, sử dụng, và cung cấp thông tin về vị trí của bạn trên hệ thống thông tin về vị trí, và lưu trữ hồ sơ đó trong ít nhất sáu tháng .

-Tuy nhiên, trong trường hợp chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin về vị trí cá nhân của mình, hồ sơ xác minh việc thu thập, sử dụng, và cung cấp thông tin về vị trí cá nhân có liên quan sẽ bị hủy.

•Quy trình và Phương pháp hủy Thông Tin về Vị Trí Cá Nhân

-CHANEL hủy vĩnh viễn Dữ Liệu được ghi và lưu trữ trong các tệp điện tử để ngăn chặn việc khôi phục Dữ Liệu này, đồng thời cắt nhỏ hoặc đốt bất kỳ Dữ Liệu nào được ghi và lưu trữ trong phương tiện bằng giấy.

•Vấn đề liên quan đến việc Cung Cấp Thông Tin về Vị Trí Cá Nhân cho Bên Thứ Ba và Thông Báo về việc đó

-Khi CHANEL cung cấp thông tin về vị trí cá nhân của chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân cho bên thứ ba do chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân chỉ định, CHANEL sẽ ngay lập tức thông báo cho chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân về bên nhận, ngày và giờ, và mục đích của việc cung cấp mỗi khi CHANEL cung cấp thông tin về vị trí cá nhân của chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân cho bên thứ ba, hoặc thu thập thông tin đó theo một số điều khoản nhất định, và sau đó thông báo cho chủ thể dữ liệu về vị trí cá nhân với sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

•Quyền và Nghĩa Vụ của Người có Nghĩa Vụ Bảo Vệ Trẻ Em từ 8 tuổi trở xuống, v.v., và Phương Thức Thực Hiện Quyền và Nghĩa Vụ

-Trong trường hợp người có nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ người dùng nào sau đây (“Trẻ Em từ Tám Tuổi Trở Xuống, v.v.”) đồng ý với việc thu thập, sử dụng, hoặc cung cấp thông tin về vị trí cá nhân của Trẻ Em từ Tám Tuổi Trở Xuống, v.v. để bảo vệ tính mạng hoặc thân thể của Trẻ Em từ Tám Tuổi Trở Xuống, v.v., CHANEL coi như đã nhận được sự đồng ý của người dùng.

-Trẻ em từ tám tuổi trở xuống;

-người chịu sự giám hộ của người lớn; hoặc

-Người bị khuyết tật tâm thần theo quy định tại Điều 2(2)2 của Đạo Luật về Phúc Lợi cho Người Khuyết Tật đủ điều kiện được coi là người khuyết tật nặng theo Điều 2(2) của Đạo Luật về Xúc Tiến Việc Làm và Phục Hồi Nghề Nghiệp cho Người Khuyết Tật (giới hạn ở những người được đăng ký là người khuyết tật theo Điều 32 của Đạo Luật về Phúc Lợi cho Người Khuyết Tật).

Sau khi đồng ý cho phép thu thập, sử dụng, hoặc cung cấp thông tin về vị trí cá nhân để bảo vệ tính mạng hoặc thân thể của bất kỳ Trẻ Em từ Tám Tuổi Trở Xuống nào, v.v., người đó có thể thực hiện đầy đủ quyền của chủ thể dữ liệu liên quan của thông tin về vị trí cá nhân liên quan.

•Bảo Vệ Thông Tin về Vị Trí Cá Nhân và Xử Lý Khiếu Nại

-Bộ phận sau đây chịu trách nhiệm Bảo Vệ thông tin về vị trí cá nhân và xử lý khiếu nại liên quan.R730

-Bộ phận: Đội ngũ TDS, Giám Đốc Bảo Mật, Ji-Hyun Lim

-Điện thoại: (02) 3708 2700

-E-mail: privacy.korea@chanel.com

X. Quyền của chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu tại mục “Thông Tin Của Tôi” có trên chanel.com hoặc ứng dụng di động Chanel Code bất kỳ lúc nào. Chủ thể dữ liệu cũng có thể liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân được nêu tại Mục viii. và yêu cầu được truy cập thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu.

Cách từ chối Cookies bằng trình duyệt

•Internet Explorer: Chọn menu “Công Cụ” trên đầu trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Bảo Mật > Nâng Cao > Chọn có cho phép Cookies không,

•Chrome: Chọn “Cài Đặt” trên biểu tượng menu (góc trên bên phải) > Quyền riêng tư và bảo mật > Cookie và dữ liệu trang web khác > Chọn có cho phép Cookie không

•Microsoft Edge: Chọn “Cài Đặt” ở góc trên bên phải > Quyền đối với cookie và trang web > Quản lý và xóa Cookie và dữ liệu trang web > Chọn có cho phép Cookie không

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Đặc khu hành chính Macao, mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý/hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.

Bất kể Mục 6 của Phần I ở trên, Dữ Liệu của bạn liên quan đến tiếp thị, bán hàng và đăng ký khách hàng có thể được chúng tôi lưu trữ trong 5 năm kể từ ngày giao dịch cuối cùng của bạn với chúng tôi.

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Malaysia, mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý / hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu của bạn. Bạn cũng có quyền ngăn cản việc xử lý dữ liệu cho một mục đích cụ thể theo cách thức cụ thể nếu việc đó có thể gây ra thiệt hại hoặc khó khăn, hoặc ngăn cản việc xử lý dữ liệu cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và tiếng Mã Lai của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi sẽ phản hồi mọi yêu cầu đầy đủ trong thời hạn tối đa là 20 ngày làm việc hoặc bất kỳ thời hạn nào khác dài hơn được Pháp Luật cho phép. Phản hồi của chúng tôi sẽ cho biết liệu yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, ngăn chặn hoặc từ chối của bạn có được chấp thuận không và nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định có hiệu lực trong vòng 15 ngày làm việc. Thời hạn đó có thể được gia hạn theo quy định của Pháp luật.

Bạn có quyền hạn chế việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu của mình cho các mục đích không cần thiết cho quan hệ pháp lý của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh được quy định trongPhần I Mục 8](#Part1-8).

Các sửa đổi đối với thông báo về quyền riêng tư có thể được thông báo qua e-mail hoặc thông qua một thông báo chung trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ New Zealand, mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý/hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.

Ngoài các quyền được nêu theo Mục 7 của Phần I ở trên, khi bạn yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ Dữ Liệu nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn, bạn có quyền yêu cầu một bản trình bày được đính kèm với thông tin gốc nói rằng việc chỉnh sửa nào đã được yêu cầu nhưng chưa được thực hiện.

Nếu bạn tiếp cận chúng tôi thông qua bất kỳ Dịch Vụ Số nào của CHANEL hoặc tại các điểm bán hàng của chúng tôi ở hoặc từ Philippines, mỗi lần xử lý Dữ Liệu được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn theo luật và quy định áp dụng sẽ dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và quy định áp dụng, chứ không dựa trên sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý / hoặc lợi ích hợp pháp quan trọng hàng đầu của chúng tôi.

Dữ Liệu của bạn được lưu trữ hợp lệ trong cơ sở dữ liệu thuộc sở hữu của Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L, có địa chỉ tại Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon.

Nếu bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ Số của chúng tôi khi đang ở Nga, hoặc nếu bạn ở Nga và mua các sản phẩm CHANEL qua Dịch Vụ Số của chúng tôi hoặc nếu bạn đang ở Nga và đang ứng tuyển vị trí công việc tại CHANEL, những quy định sau được áp dụng:

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

Trừ khi được quy định khác, Dữ Liệu của bạn sẽ được CHANEL LLC., có trụ sở tại số 2 Tsvetnoy boulevard, Moscow, 127051, Liên Bang Nga, xử lý.

Thông tin về xử lý Dữ Liệu

A. Loại và danh mục Dữ Liệu

•Loại và danh mục Dữ Liệu được xử lý được xác định liên quan đến từng mục đích xử lý Dữ Liệu được nêu chi tiết trong Chính Sách Bảo Mật này, cụ thể:

-Phần I.3 (“Các quy định chung” - “Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?”)

-phần II.2 (“Các quy định áp dụng cụ thể cho Nền Tảng CHANEL” – “Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện cho quảng cáo số?”)

-Phần II.3 (“Các quy định áp dụng cụ thể cho Nền Tảng CHANEL” – “Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện khi bạn nộp đơn xin việc trên Nền Tảng của chúng tôi?”), và

-Phần III.1 (b) (“Các quy định áp dụng cụ thể cho các Điểm bán hàng của CHANEL” - “CCTV” - “Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?”).

•CHANEL không thu thập hoặc xử lý Dữ Liệu nhạy cảm (dữ liệu liên quan đến chủng tộc, quốc tịch, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tình trạng sức khỏe, đời sống cá nhân, lý lịch tư pháp). Ví dụ: việc CHANEL xác định loại da bằng Dữ Liệu hình ảnh chỉ dựa trên những khiếm khuyết có thể nhìn thấy được và không thực hiện chẩn đoán bệnh và/hoặc thu thập dữ liệu về sức khỏe.

•CHANEL không thu thập hoặc xử lý Dữ Liệu sinh trắc học.

•Khi xử lý Dữ Liệu hình ảnh, CHANEL không sử dụng dữ liệu đó để xác định chủ thể dữ liệu.

B. Loại chủ thể Dữ Liệu

•Khách hàng và khách hàng tiềm năng của CHANEL – vì các mục đích được nêu tại Phần I.3 (“Quy định chung” - “Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?”), Phần II.2 ( “Các quy định áp dụng cụ thể cho Nền Tảng CHANEL” – “Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện cho quảng cáo số?”) và Phần III.1 (b) (“Các quy định áp dụng cụ thể cho các Điểm bán hàng của CHANEL“ - “CCTV” - “Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn như thế nào?“).

•Ứng viên xin việc – cho các mục đích được nêu tại Phần II.3 (“Các quy định áp dụng cụ thể cho Nền Tảng CHANEL” – “Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện khi bạn nộp đơn xin việc trên Nền Tảng của chúng tôi?”).

C. Phương thức và điều khoản về xử lý và lưu trữ dữ liệu