CHANEL MISSION 1.5°

CHANEL Mission 1.5° là kế hoạch hành động đến năm 2030 của chúng tôi đối với vấn đề khí hậu.


Chúng tôi hướng đến cách tiếp cận cương quyết, nhận thức rõ rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề xã hội và môi trường, đồng thời sẵn sàng hành động cùng chuỗi giá trị của mình để đẩy nhanh quá trình.
Chúng tôi có các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học để giảm lượng khí thải carbon đồng thời trong các hoạt động vận hành và trong chuỗi giá trị của mình. Điều này đồng nhất với các nỗ lực của Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu và Hiệp ước Khí hậu Glasgow.

Trên quy mô toàn Thương hiệu, chúng tôi đang hành động để giảm những tác động của mình đối với khí hậu.

Đọc báo cáo hiệu suất mới nhất của chúng tôi.

Tải Báo cáo Hiệu suất năm 2021
Bản báo cáo hiệu suất có sẵn phiên bản tiếng Anh

Tải Báo cáo CHANEL Mission 1.5°