COCO CRUSH
疊搭守則

探索《疊搭的藝術》,了解層疊配戴 COCO CRUSH 戒指系列經典作品的 5 種方式。

捲動以探索

Triple crush

分別在兩隻手或不同手指上配戴
窄版、小型款和大型款
COCO CRUSH 戒指。

Toi & moi together