โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/2
clouds-of-sils-maria-dinner-cannes-may-23rd

DINNER FOR THE FILM "CLOUDS OF
SILS MARIA"
CANNES, MAY 23RD

Kristen Stewart and Chloë Mortez attended the dinner for the film "Clouds of Sils Maria" at Silencio in Cannes.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว