React App

การรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้

การรับประกันการขาย

นาฬิกาของชาเนลผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดที่สุดโดยอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับประกันความบกพร่องจากการผลิตทั้งหมดเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันซื้อในใบรับประกันระดับสากลที่ระบุโดยร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล การรับประกันนี้เป็นแบบครอบคลุมทั้งหมด (กล่าวคือ รวมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง) อย่างไรก็ตาม การรับประกันครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาในทางที่ผิด (การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง การกดทับ การใช้กำลังบิดจับตัวล็อค เป็นต้น)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอด
  ประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนล ร้าน
  ค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาต
  จากชาเนล
 • การชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติและอายุของนาฬิกา
 • สายหนังต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว
การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน และ/หรือการใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันระดับสากลของชาเนล ท่านต้องส่งคืนนาฬิกาให้กับบูติคของชาเนลหรือร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันระดับสากลของชาเนลที่ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมลงวันที่และลงนามโดยร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันงานซ่อม

การรับประกันนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อนาฬิกาของท่านจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม การซ่อมซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ผลิตนาฬิกาชาเนล หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลเท่านั้น จะให้การรับประกันเป็นเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ การรับประกันงานซ่อมนี้จะอ้างอิงตามใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้และการรับประกันระดับสากลของชาเนลที่ออกให้ในเวลาที่ซื้อ

การรับประกันงานซ่อมนี้ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาในทางที่ผิด (การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง การกดทับ การใช้กำลังบิดจับตัวล็อค เป็นต้น)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอด
  ประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนล ร้าน
  ค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล
 • การชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติและอายุของนาฬิกา
 • สายหนังต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
 • การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันระดับสากลของชาเนลที่ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมลงวันที่และลงนามโดยศูนย์ผลิตนาฬิกาของชาเนล หรือโดยศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล ใบรับประกันนี้จะส่งคืนให้แก่ท่านพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

การรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้

นาฬิกาของชาเนลได้รับการรังสรรค์และประกอบขึ้นในศูนย์ผลิตนาฬิกาของชาเนลที่เมืองลา โชซ์ เดอ ฟงส์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพทางเทคนิคที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบูติคของชาเนล หรือที่ร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะได้รับการรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ และเช่นเดียวกัน เฉพาะนาฬิกาของชาเนลของแท้เท่านั้นที่จะได้รับบริการซ่อม

ค้นหาบูติคที่ใกล้ที่สุด

ชาเนล

นาฬิกาที่ถูกขโมย

ในกรณีที่นาฬิกาของท่านถูกขโมย โปรดติดต่อบูติคของชาเนลที่ท่านสะดวก

ค้นหาบูติคที่ใกล้ที่สุด

ชาเนล

Care and services

*ราคาปลีกที่แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม