การรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้
นาฬิกา

การรับประกันการขาย

นาฬิกาของชาเนลผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดที่สุดโดยอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับประกันความบกพร่องจากการผลิตทั้งหมดเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันซื้อในใบรับประกันระดับสากลที่ระบุโดยร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล การรับประกันนี้เป็นแบบครอบคลุมทั้งหมด (กล่าวคือ รวมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง) อย่างไรก็ตาม การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาในทางที่ผิด (การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
  การกดทับ การใช้กำลังบิดจับตัวล็อค เป็นต้น)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอดประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนล
  ร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล
 • การชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติและอายุของนาฬิกา
 • สายหนังต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว

การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน และ/หรือการใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับ
สิทธิประโยชน์จากการรับประกันระดับสากลของชาเนล ท่านต้องส่งคืนนาฬิกาให้กับบูติคของชาเนลหรือร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้
รับอนุญาต การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันระดับสากลของชาเนลที่ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมลงวันที่และ
ลงนามโดยร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันงานซ่อม

การรับประกันนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อนาฬิกาของท่านจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม การซ่อมซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ผลิตนาฬิกาชาเนล หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลเท่านั้น จะให้การรับประกันเป็นเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ การรับประกันงานซ่อมนี้จะอ้างอิงตามใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้และการรับประกันระดับสากลของชาเนลที่ออกให้ในเวลาที่ซื้อ

การรับประกันงานซ่อมนี้ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาในทางที่ผิด (การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
  การกดทับ การใช้กำลังบิดจับตัวล็อค เป็นต้น)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอดประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนล
  ร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล
 • การชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติและอายุของนาฬิกา
 • สายหนังต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันระดับสากลของชาเนลที่ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมลงวันที่และลงนามโดยศูนย์ผลิตนาฬิกาของชาเนล หรือโดยศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล ใบรับประกันนี้จะส่งคืนให้แก่ท่านพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

การรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้

นาฬิกาของชาเนลได้รับการรังสรรค์และประกอบขึ้นในศูนย์ผลิตนาฬิกาของชาเนลที่เมืองลา โชซ์ เดอ ฟงส์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพทางเทคนิคที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของ
สวิตเซอร์แลนด์

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบูติคของชาเนล หรือที่ร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะได้รับการรับประกันและ
การรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ และเช่นเดียวกัน เฉพาะนาฬิกาของชาเนลของแท้เท่านั้นที่จะได้รับบริการซ่อม

นาฬิกาที่ถูกขโมย

ในกรณีที่นาฬิกาของท่านถูกขโมย โปรดติดต่อบูติคของชาเนลที่ท่านสะดวก

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม