แว่นสายตาทรงรี อะซิเตท สีกระเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3390 C714, A75202 X08101 V3714

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงรี

อะซิเตท. สีกระเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น