การเดินทางสู่โลกคาร์บอนต่ำในอนาคต การรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศ

CHANEL'S CLIMATE STRATEGY

ในเดือนมีนาคม ปี 2020 ชาเนลได้ริเริ่มภารกิจ 1.5° ความมุ่งมั่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายสำคัญของข้อตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2015