OGRANICZONA GWARANCJA ZEGARKÓW CHANEL 

Zegarki CHANEL (Produkt/y) są wytwarzane z największą starannością, z materiałów najwyższej jakości oraz w oparciu o specjalistyczną wiedzę zegarmistrzowską rozwijaną w naszej Manufakturze w Szwajcarii od 1987 roku. 

Dzięki doskonałym materiałom i wysokim standardom produkcji nasze Produkty zachowują swoje wyjątkowe cechy przez długi czas, o ile są użytkowane w odpowiednich warunkach oraz pielęgnowane zgodnie z instrukcjami towarzyszącymi każdemu Produktowi, wydawanymi przez pracowników butików CHANEL, autoryzowanych sprzedawców CHANEL oraz prezentowanymi na stronie CHANEL.com. 

Wobec powyższego CHANEL zobowiązuje się do udzielenia każdemu Produktowi gwarancji na jego niezbędną naprawę z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej albo – w przypadku braku usterek towaru – do przywrócenia Produktowi jego oryginalnej sprawności. 

Ponad 35-letnie doświadczenie w dbałości o nasze Produkty pozwala nam świadczyć opisane niżej usługi w oparciu o następujące zasady i warunki: 

I. Jak długi jest okres gwarancji 

Gwarancja będzie ważna przez 5 lat od daty zakupu umieszczonej na dowodzie zakupu, fakturze sprzedaży albo karcie gwarancyjnej przez butik CHANEL lub przez jednego z autoryzowanych sprzedawców CHANEL. 

Data wejścia w życie: gwarancja dotyczy Produktów sprzedawanych przez CHANEL i autoryzowanych sprzedawców marki od 1 października 2022 roku. 

II. Co obejmuje gwarancja

Z zastrzeżeniem wymienionych dalej wyłączeń dołożymy starań, by zapewnić prawidłowe działanie i podtrzymanie głównych funkcji zegarka: 

  • • Sprawdzenie pracy mechanizmu 

  • • Regulacja pracy mechanizmu, jego ewentualne rozmagnesowanie  

  • • Sprawdzenie wodoszczelności i ewentualna wymiana uszczelek 

  • • Sprawdzenie baterii i jej ewentualna wymiana  

  • • Sprawdzenie stanu bransolety i zapięcia 

  • • Ewentualna naprawa zapięcia w celu zapewnienia jego prawidłowego działania 

  • • Dopasowanie rozmiaru bransolety 

  • • Ewentualna wymiana teleskopów lub wkrętów 

  • • Czyszczenie zegarka 

  • • Sprawdzenie obracającego się pierścienia lunety i jego ewentualna naprawa/wymiana
III. Czego nie obejmuje gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania Produktu, upuszczenia, uderzenia, nieprzestrzegania instrukcji pielęgnacji dołączanej do każdego Produktu przez pracowników butików CHANEL lub autoryzowanych sprzedawców CHANEL oraz dostępnej na stronie CHANEL.com, a także na skutek użytkowania Produktu w sposób wykraczający poza normalny i oczekiwany. 

Gwarancja nie obejmuje naprawy, wymiany ani renowacji elementów ulegających normalnemu zużyciu, zniszczonej skóry, wszelkich elementów tekstylnych i składających się z materiałów ulegających naturalnym zmianom pod wpływem tarcia, kontaktu z innymi materiałami albo wystawienia na działanie czynników zewnętrznych. 

Gwarancja nie obejmuje wymiany części ani naprawy uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem przewidzianym dla danego Produktu przez markę CHANEL. 

Gwarancja nie obejmuje wymiany części ani naprawy uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami zewnętrznymi, w tym m.in. zamieszkami społecznymi, pożarami albo powodziami.  

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku jakiejkolwiek niemożności wymiany części lub dokonania napraw opisanych w podpunkcie II.pt. „Co obejmuje gwarancja”, na rozsądnych warunkach i mimo najlepszych starań CHANEL.  

Gwarancja nie obejmuje naprawy tych części Produktów, które zostały poddane przeróbkom i/lub naprawom przez stronę trzecią, inną niż CHANEL i autoryzowane serwisy marki. 

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, w którym realizacja gwarancji prowadziłaby do naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa i/lub przepisów. 

Gwarancja nie obejmuje żadnych kosztów wysyłki, transportu ani zwrotu, jak również innych wydatków ponoszonych przez Klienta. Klient jest odpowiedzialny za wypełnienie zobowiązań związanych z eksportem lub importem Produktu wysyłanego przez siebie, lub – w wyjątkowych sytuacjach – na swoje życzenie. Dotyczy to zwłaszcza opłaty ceł i podatków. Termin „Klient” odnosi się do każdej osoby fizycznej korzystającej osobiście z Produktu. 

CHANEL zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku powtarzających się zaniedbań lub braku dbałości o Produkt, albo nadużycia tejże gwarancji. 

IV. Jak uzyskać serwis gwarancyjny 

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego należy, w okresie trwania gwarancji i przy założeniu spełnienia wszelkich innych warunków gwarancji, przedstawić pracownikowi butiku CHANEL lub autoryzowanemu sprzedawcy CHANEL ważny, opatrzony datą dowód zakupu, fakturę sprzedaży lub kartę gwarancyjną Produktu. 

V. Zastosowanie prawa krajowego  

Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa. Nabywca może mieć również inne prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju. 

W każdym razie gwarancją mającą zastosowanie do Produktu jest gwarancja określona w kraju, w którym dokonano zakupu, w języku tego kraju, zgodnie z obowiązującym w nim prawem konsumenckim.

*Sugerowana cena detaliczna. Więcej informacji