JURIDISCHE KENNISGEVING

GEBRUIKSVOORWAARDEN / JURIDISCHE KENNISGEVING


BELANGRIJK! Lees de volgende voorwaarden ("Voorwaarden") die uw gebruik beheersen (waaronder de toegang, het raadplegen en/of het gebruik van interactieve toepassingen) van die gedeelten van de CHANEL website die toegankelijk zijn via www.chanel.com, alsmede alle andere promotionele websites of webpagina's die bereikbaar zijn via de CHANEL website of andere promotionele websites die CHANEL host of sponsort, zoals minisites of pagina's onder sociale netwerk services, gericht tot consumenten in Nederland, waaronder begrepen die delen van de CHANEL website die bereikbaar zijn door naar www.chanel.com te gaan en de cursor te plaatsen op of te bewegen over "Nederlands" en "Nederland" te selecteren uit de lijst die verschijnt onder "Nederlands" (gezamenlijk de "Sites").

Zie de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op andere landenspecifieke of regionale web pagina's die beschikbaar zijn op die pagina's wanneer u die bereikt via www.chanel.com of via andere promotionele websites.

Het gebruik van de Sites is onderworpen aan deze juridisch bindende Voorwaarden en middels dit gebruik stemt u in om gebonden te zijn aan en te handelen conform deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigen zullen worden geplaatst op de Sites en u stemt ermee in om gebonden te zijn aan dergelijke wijzingen.

1. Privacy

Lees ons Privacybeleid dat de wijze waarop wij omgaan met persoonlijke informatie die u ons verschaft.

2. Eigendomsrechten/Gebruik van Materiaal Sites

Chanel, International B.V. en/of wereldwijd aan haar gelieerde entiteiten (“CHANEL”) bezitten alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Sites en/of bezitten de inhoud en toepassingen op de Sites (waaronder die op sociale netwerk websites).

CHANEL bezit alle auteursrechten met betrekking tot al het materiaal op de Sites of heeft het recht van een derde verkregen om het materiaal op de Sites te gebruiken. CHANEL bezit eveneens alle merkrechten, handelsnamen, logos en domeinnamen gebruikt op of in verband met de Sites of heeft het recht van een derde verkregen om dergelijk materiaal te gebruiken. Ieder(e) wijziging of gebruik van het materiaal op de Sites voor ieder ander doel dan uitdrukkelijk toegestaan, is een inbreuk op CHANEL's auteursrechten en andere eigendomsrechten.

Geen enkel gedeelte van de Sites mag op welke manier dan worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, worden geüpload, geplaatst, overgebracht of gedistribueerd, behalve ten behoeve van het bekijken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHANEL. Dit verbod strekt zich mede uit tot het framen van enige inhoud van de Sites, alsmede het ongeautoriseerd linken.

3. Disclaimer/Beperking van Aansprakelijkheid

Het gebruik van of het raadplegen van de Sites is op uw eigen risico. Noch CHANEL noch enig andere partij die CHANEL vertegenwoordigt of gelieerd is aan CHANEL bij het creëren of presenteren van de Sites is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, aanvullende, bijkomende, immateriële of gevolgschade voortvloeiend uit uw gebruik van de Sites. Voor zover wettelijk toegestaan en zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Sites aan u verschaft op een "as is"-basis, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, het vrij zijn van computervirussen, of niet-inbreuk. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen van impliciete garanties of van bijkomende of gevolgschade toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Raadpleeg hiervoor uw lokale wetgeving.

Op ongevraagde informatie die u per e-mail aan CHANEL verschaft om zich in te schrijven of te registeren, producten aan te schaffen of toepasselijke vragen te indienen bij de Sites is ons Privacybeleid van toepassing. Alle ongevraagde beoordelingen, opmerkingen of andere inzendingen, waaronder ideeën, concepten, technieken, know-how en dergelijke, zullen niet vertrouwelijk worden behandeld door CHANEL en CHANEL mag dergelijk materiaal gebruiken op iedere wijze die zij geschikt acht. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ons Privacybeleid.

4. Prijzen

In voorkomend geval worden de prijzen op de Chanel site vermeld in euro, met alle taksen inbegrepen.
De vermelde prijzen zijn enkel een aanduiding en hebben geen contractuele waarde.
Ze stemmen overeen met de prijzen die Chanel hanteert in haar winkels en kunnen evolueren en wijzigen zonder waarschuwing vooraf. Voor de sieraden die op de Juwelensite van Chanel (Joaillerie) worden voorgesteld, gelden de prijzen voor een ringmaat 52 of een mediumformaat en kunnen dus ook verschillen voor grotere en kleinere maten.

5. Links

CHANEL is niet verantwoordelijk voor websites van derden die links bevatten van of naar de Sites. CHANEL onderschrijft dergelijke sites of de daarop aangeboden goederen of diensten niet. CHANEL wijst iedere verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle op dergelijke gelinkte sites verschafte informatie alsmede voor daarop verschafte of aangeschafte goederen of diensten. CHANEL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de sites die links bevatten van of naar de Sites.

6. Juistheid van Informatie

CHANEL neemt redelijke stappen om de juistheid van de in de Sites opgenomen informatie te verzekeren. CHANEL is echter niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de inhoud van de Sites en garandeert niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de op de Sites verschafte informatie. Op de Sites verschafte informatie is te allen tijde onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Geen Afstandsverklaring

Door enig deel van deze Voorwaarden niet te handhaven doet CHANEL geen afstand van haar rechten onder deze Voorwaarden ten aanzien van vroegere of toekomstige acties.

8. Bevoegdheid

Alle geschillen met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de Sites zullen worden beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse rechter zal uitsluitend bevoegd zijn ten aanzien van de beslechting van dergelijke acties.

9. Overig

U erkent en stemt ermee in dat deze Voorwaarden, tezamen met ons Privacybeleid, de volledige overeenkomst vormt tussen u en CHANEL met betrekking tot het gebruik van de Sites.

CHANEL kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door wijzigingen op de Sites te plaatsen. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk op het moment van plaatsing van kracht. Door het gebruik van de Sites voort te zetten stemt u in met de herziene Voorwaarden.

De Sites zijn niet bestemd voor het verschaffen van medische informatie over de huid of anderszins.

DOOR DE SITES TE GEBRUIKEN, GEEFT U TE KENNEN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEGRIJPT EN DAT U ERMEE INSTEMT OM DEZE NA TE LEVEN.

LAATST BIJGEWWERKT: 2012

© CHANEL, 2010 Onder Voorbehoud van Alle Rechten.