PRIVACYBELEID


1. Privacy

De Chanel bedrijven wereldwijd ("CHANEL") onderkennen het belang van het beschermen van de privacy van alle consumenten ("u" of "gebruiker") die door CHANEL gehoste of gesponsorde websites bezoeken.

Wij zijn eveneens van mening dat het belangrijk is om u te informeren hoe wij uw persoonlijke informatie zullen gebruiken, en om u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens worden gebruikt. Om deze redenen moedigen wij u aan om dit Privacybeleid aandachtig te lezen. bereiken

Dit Privacybeleid richt zich tot en is van toepassing op individuen die gedeeltes van de CHANEL website bezoeken welke bereikbaar zijn via www.chanel.com, alsmede alle andere promotionele websites of webpagina's die bereikbaar zijn via de CHANEL website of andere promotionele websites die CHANEL host of sponsort, zoals minisites of pagina's op sociale netwerk services van derden, gericht tot consumenten in Nederland (gezamenlijk de "Sites"), waaronder begrepen die gedeelten van de CHANEL website welke bereikbaar zijn door naar www.chanel.com te gaan en uw cursor te plaatsen op of te bewegen over "Nederlands" en "Nederland" te selecteren uit de lijst die verschijnt onder "Nederlands".
Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op door ons via de Sites verzamelde informatie en strekt zich niet uit tot enig andere website, waaronder begrepen andere Chanel landenspecifieke pagina's of regionale pagina's bestemd voor niet-Nederlandse gebruikers. Via de Sites verzamelde persoonlijke gegevens gaan direct naar in de Verenigde Staten geplaatste servers. Echter, wij kunnen uw persoonlijke informatie ook overbrengen aan andere landen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Nederlands recht is van toepassing op het verzamelen van Persoonlijke Informatie (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 2.a.) via de Sites. Nederlands recht en het recht van andere landen waarnaar uw persoonlijke informatie mogelijk wordt overgebracht bieden mogelijk niet een beschermingniveau dat gelijk is aan dat van het recht van uw thuisland, indien u webpagina's bezoekt die bedoeld zijn voor Nederlandse consumenten van buiten Nederland.

2. Verzameling en Gebruik van Informatie

a. Persoonlijke Informatie

Hoewel gebruikers onze website anoniem kunnen raadplegen, verzamelen wij identificeerbare persoonlijke informatie (“Persoonlijke Informatie”) over gebruikers van de Sites wanneer zij deze vrijwillig verstrekken om (indien van toepassing) aankopen te doen via de Sites, zich vrijwillig registeren of anderszins aanmelden bij de Sites, of contact met ons opnemen via de Sites. Gebruikers van de Sites kunnen om verschillende redenen Persoonlijke Informatie verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot om nieuwsbrieven te verkrijgen, productinformatie, informatie over evenementen, en diensten, enquêtes te beantwoorden, deel te nemen aan wedstrijden, en op de hoogte te worden gesteld van andere promotionele kansen, en om (indien van toepassing) aankopen te doen. Het soort Persoonlijke Informatie dat wij kunnen verzamelen omvat namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en (indien van toepassing) aankoopinformatie, zoals informatie over krediet- of debietkaarten, welke gebruikt is voor het faciliteren van de verkoop van Chanel producten. Wij kunnen de informatie die u verstrekt ook gebruiken om een persoonlijk klantenprofiel te creëren om u te informeren over producten of evenementen die mogelijk interessant voor u zijn en om (indien van toepassing) toekomstige aankopen te stroomlijnen. Wij kunnen Persoonlijke Informatie die wij via de Sites verzamelen ook combineren met andere informatie die wij offline verzamelen over gebruikers om marketing of de inhoud van websites beter af te stemmen of voor andere doeleinden, zoals intern onderzoek. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het door ons laten gebruiken van uw Persoonlijke Informatie voor marketing doeleinden, zie paragraaf 6 hieronder.

b. Niet-Persoonlijke Informatie

Wij verzamelen bepaalde geconsolideerde en niet-persoonlijke informatie wanneer u de Sites bezoekt. Deze informatie heeft niet betrekking op één enkele identificeerbare bezoeker. Het vertelt ons bijvoorbeeld hoeveel gebruikers de Sites hebben bezocht en welke pagina’s zijn geraadpleegd. Het verzamelen van deze informatie helpt ons onze Sites af te stemmen op onze bezoekers.

Wanneer u de Sites bezoekt om informatie te raadplegen, lezen of te downloaden, dan verzamelen wij automatisch standaard computerinformatie die uw browser zendt naar iedere website die u bezoekt, zoals uw IP adres, browser type en taal, bezoekduur en verwijzende website-adressen. In het algemeen koppelen wij standaard computerinformatie aan niets dat ons in staat zal stellen om gebruikers te identificeren, tenzij om erop toe te zien dat onze regels of voorwaarden voor dienstverlening worden nageleefd om onze service, sites, gebruikers of anderen te beschermen.

Wij kunnen ook geconsolideerde en niet-persoonlijke informatie verzamelen via "cookies" of “web beacons,” zoals hieronder uitgelegd.

Cookies: Cookies zijn stukjes informatie die elke website kan overbrengen naar uw browser en vervolgens worden opgeslagen in uw computersysteem. Cookies worden teruggezonden naar de website die deze had geplaatst wanneer een bezoeker weer terugkeert naar die site. Cookies vertellen ons bijvoorbeeld of een gebruiker de Sites voor het eerst bezoekt of eerder heeft bezocht en welke gedeeltes van de websites het meest interessant zijn voor de gebruiker. Het door de Sites plaatsen van de cookies kan uw online ervaring verrijken door ons in staat te stellen om uw voorkeuren op te slaan voor uw volgende bezoek. Onze cookies kunnen tevens de algemene activiteit op de Sites meten, wat ons in staat stelt om vast te stellen welke gedeeltes en toepassingen het meest populair zijn. Deze informatie stelt ons in staat om verbeteringen aan onze Sites aan te brengen.

De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt gezonden. Indien ervoor kiest om cookies te weigeren, dan kan afbreuk doen aan sommige functies van de Sites.

Web Beacons: Web beacons, ook wel bekend als “clear gifs,” “one-pixel gifs,” “web bugs,” “internet tags” of “pixel tags,” zijn kleine grafische afbeeldingen op een website of in een e-mail die ons of derden in staat stellen om de activiteit op de Sites te monitoren of om cookies effectiever te maken. Web beacons stellen ons, of derden die namens ons werken, in staat om de effectiviteit van onze marketing te meten en te verbeteren door informatie te verschaffen over of u al dan niet links volgt in onze e-mails of op onze websites, en door informatie te verzamelen over de sites die u heeft bezocht voor en na onze websites. Wij gebruiken logbestanden om gegevens te bewaren die zijn verzameld via Web beacons.

3. Het Delen van Persoonlijke Informatie

Behoudens de volgende paragrafen en de daarin besproken openbaarmakingen, zullen wij geen informatie over u openbaar maken of verkopen aan een partij die niet aan ons gelieerd is, tenzij (i) wij daartoe wettelijk zijn verplicht; (ii) rechtshandhavende autoriteiten of andere overheidsfunctionarissen ons daartoe verplichten; (iii) openbaarmaking ons noodzakelijk of gepast voorkomt om fysieke schade, financieel verlies of financiële schade aan of inbreuk op onze rechten of eigendommen of rechten of eigendommen van onze gebruikers of anderen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; (iv) wij redelijkerwijze menen dat u informatie van de Sites heeft gebruikt om onrechtmatige handelingen of handelingen die de publieke gezondheid en/of de veiligheid in gevaar kan brengen te verrichten; en/of (v) wij menen dat de wet te goeder trouw dergelijke openbaarmaking vereist.

Wij kunnen derde-dienstverleners aanstellen om bepaalde functies of diensten namens ons te beheren en/of te besturen en de juiste uitvoering daarvan kan een overdracht van de door u verschafte informatie vereisen. De functies of diensten omvatten bijvoorbeeld het beheren van de Sites, het bezorgen van de door u gevraagde of bestelde producten, en (marketing) communicatie aan u over onze producten, diensten of speciale evenementen. Dergelijke overdrachten zullen onderworpen zijn aan vereisten van vertrouwelijkheid en veiligheid en zullen uitsluitend als doel hebben het uitvoeren van die functies of diensten.


Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook delen met andere derde partijen ten behoeve van gezamenlijke marketing en promotie van onze producten, diensten of evenementen die mogelijk interessant voor u zijn. Alle overdrachten van Persoonlijke Informatie zullen onderworpen zijn aan vereisten van vertrouwelijkheid en veiligheid en zullen uitsluitend als doel hebben het uitvoeren van die functies of diensten.

Voor informatie over hoe u kunt zich afmelden voor het door ons laten gebruiken van uw Persoonlijke Informatie voor marketing, zie paragraaf 6 hieronder. U dient er echter op bedacht te zijn dat zelfs indien u zich heeft afgemeld voor het door ons laten gebruiken van uw informatie voor marketing campagnes, wij nog steeds bepaalde informatie met derden kunnen delen om te voldoen aan juridische verplichtingen. Indien u zich bijvoorbeeld heeft afgemeld voor marketing e-mails van ons, dan zijn wij mogelijk genoodzaakt om uw e-mailadres te verschaffen aan een derde met wie wij samen marketing voeren om te voldoen aan uw verzoek tot afmelding.

4. Ongevraagd Materiaal

Wij vragen u via de Websites bepaalde soorten informatie te verschaffen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. De gevraagde informatie kan vragen en opmerkingen over onze producten omvatten. Verschaf ons geen materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zakelijke, promotionele, creatieve, marketing of andere soorten voorstellen, concepten, know-how, ideeën en dergelijke ("Ongevraagd Materiaal"). Al het Ongevraagde Materiaal, waaronder ongevraagde Persoonlijke Informatie (bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie die niet wordt verschaft in antwoord op een specifiek verzoek om dergelijke informatie, maar in een tekstvak), dat wij ontvangen is niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Door Ongevraagd Materiaal te verschaffen, stemt u ermee in dat het ter vrije keuze van ons zal zijn hoe wij dergelijk Ongevraagd Materiaal zullen gebruiken en verleent u ons daartoe automatisch een eeuwigdurende, royaltyvrije licentie. Indien enig Ongevraagd Materiaal dat u aan ons verschaft wordt beschermd door auteursrechten, merkenrechten of andere eigendomsrechten, dan stemt u ermee in dat u CHANEL, haar moederbedrijf, dochterondernemingen en/of gelieerde entiteiten, alsmede haar en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, en derde-aanbieders (gezamenlijk “de CHANEL Gewaarborgden”) zult vrijwaren en verdedigen tegen vorderingen of acties ondernomen tegen CHANEL Gewaarborgden voortvloeiende uit of in verband met gebruik of bezit van het Ongevraagde Materiaal.

5. Veiligheid

Het beschermen van uw informatie is van primair belang voor ons. Wij bewaren de informatie die wij verzamelen op veilige servers en treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen.

Wij kunnen echter niet garanderen en staan er niet voor in dat ons veiligheidsniveau voldoet aan specifieke standaarden of dergelijke standaarden overtreffen. Geen enkele internetoverdracht is 100% veilig of foutloos, en opgeslagen gegevens zijn niet vrij van kwetsbaarheden. Wij kunnen de veiligheid van onze websites, databases of diensten niet garanderen, en wij kunnen niet garanderen dat de informatie die u verschaft niet zal worden onderschept tijdens de overdracht naar ons toe via het internet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden.

6. Het Bijwerken van Uw Persoonlijke Informatie en het Afmelden voor Marketing Communicatie

Indien u uw Persoonlijke Informatie wenst bij te werken, dan kunt u voor hulp bij het bijwerken van uw Persoonlijke Informatie ook contact met ons opnemen via 0900 519 2005 (0,15€/min. incl BTW).

U kunt ervoor kiezen om zich af te melden voor marketing e-mails door te bellen naar het nummer 0900 519 2005 of ons een bericht te sturen via de rubriek Contact op onze website Chanel.com of door de link “afmelden” te gebruiken in onze marketing e-mails. Wees u ervan bewust dat het zes tot acht weken kan duren voordat verzoeken verwerkt zijn. Indien u ervoor kiest om zich niet alleen af te melden voor e-mails maar ook voor alle andere vormen van marketing communicatie, neem dan contact met ons op via 0900 519 2005 (0,15€/min. incl BTW).

Zelfs indien u zich afmeldt voor marketing communicatie, dan kunnen wij toch contact met u opnemen om belangrijke informatie over de werking of administratie van uw persoonlijke profiel of andere non-marketing informatie aan u te zenden. Voor nadere informatie over ons beleid ten aanzien van de Sites, zie Juridische Kennisgeving.

7. Corporate Change of Control

Persoonlijke Informatie die via de Sites wordt verzameld kan worden overgebracht als onderdeel van een fusie, overname of verkoop van bedrijfsactivca, alsmede in het onwaarschijnlijke geval van insolventie of faillissement, waarbij Persoonlijke Informatie zal worden overgebracht naar een andere entiteit.

8. Privacy van Kinderen

De Sites zijn niet gericht tot kinderen en wij verzamelen of behouden Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar niet opzettelijk. Indien u meent dat wij Persoonlijke Informatie hebben van iemand onder de leeftijd van 16, neem dan contact met ons op via de in paragraaf 11 gegeven contact informatie.

9. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om, geheel ter vrije keuze van ons, op elk moment dit beleid te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken en u stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen, aanpassingen of updates. Wij zullen u op de hoogte brengen van materiële wijzigingen in dit Privacybeleid door het herziene beleid met de datum van herziening op deze pagina te plaatsen en indien u zich bij ons heeft geregistreerd, dan kunnen wij u via uw bij ons geregistreerde e-mailadres op de hoogte brengen. Door uw gebruik (waaronder toegang tot, raadplegen en/of gebruik van interactieve toepassingen) van onze Sites voort te zetten stemt u in met dit Privacybeleid en alle updates. Wij moedigen u aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij u de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen beschermen.

10. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid, of wenst u de informatie die wij over u hebben te laten bijwerken, contacteer ons dan:

Telefonisch via 0900 519 2005 (0,15€/min. incl BTW)
Via onze website Chanel.com, rubriekContacteer-onswaar u ons een boodschap kunt achterlaten

Per brief op volgend adres:
Chanel International B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Boerhaavelaan 22
2713 HX Zoetermeer

LAATST BIJGEWERKT: januari 2011 VAN KRACHT VANAF: 2006

© CHANEL, januari 2011 Onder Voorbehoud van Alle Rechten.